YARGITAY 15.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 06.12.2018 Esas: 2017/357 Karar: 2018/4899

Eser Sözleşmesi – Yazılım Ürünü – Fesih – İade Yükümlülüğü Sözleşme İle Bağlılık

Özet:

Taraflar arasında imzalanan 29.05.2012 tarihli Yazılım Ürünü Yapılması ve Lisansların Teslimi sözleşmesinin 15/2. maddesinde “Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi durumunda … Turizm, masraflar ve giderler tamamen kendisine ait olmak üzere …ın ticari markalarının, yazılımlarını kısaca her türlü fikri ve emek ürününü, …’ın yazılı talimatına göre ya tamamen silecek ya da iade edecektir. … Turizm fesih durumunda …’a senetleri iade etmeyi kabul eder. …, fesih tarihine kadar almış olduğu ücreti, … Turizm’e aynı taksitlendirme şekliyle iade edecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu madde hükmünce; tarafların haklı ya da haksız olup olmadığı ayırt edilmeksizin sözleşmenin feshi halinde iş sahibinin yüklenicinin yaptığı yazılımları, her türlü fikri ve emek ürününü yüklenicinin talimatı ile sileceği ya da iade edeceği, yüklenicinin de fesih tarihine kadar aldığı ücreti iade edeceği kabul edilmiş olup sözleşmenin bu hükmü tarafları bağlamaktadır. 

Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı-k.davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı-k.davalı vekili Avukat … ile davalı-k.davacı vekili Avukat … geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Uyuşmazlık eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup davacı iş sahibi tarafından açılan asıl dava, sözleşmenin feshi nedeni ile ödenen bedelin iadesi için başlatılan icra takibine itirazın iptali, takibin devamı ve % 20 icra inkâr tazminatının tahsili, yüklenici tarafından açılan karşı dava ise bakiye alacağı için başlatılan iflas yolu ile takibe yapılan itirazın kaldırılması ve iş sahibinin iflasına karar verilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece asıl davanın reddine, depo kararı üzerine takip konusu alacak ödendiğinden ve dava konusuz kaldığından karşı davanın esası yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karar davacı karşı davalı iş sahibi vekilince temyiz edilmiştir.

Mahkemece, fesih tarihi itibariyle genel hatlarıyla her iki tarafın sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmiş sayılmaları gerektiği, fesih tarihi itibariyle yazılımın hazırlanması için ön görülen toplam süreye göre uygun düzeyde çalışmanın yapıldığı, yazılımın yaklaşık 1/3’lük kısmının tamamlandığı, alınan raporda ifade edildiği üzere gelinen bu düzeyin makul ve yeterli olduğu, İTÜ USYM Veri Tabanına aktarılan programın teknik özellikleri dikkate alındığında sözleşme koşullarına uygun bilimsel yönden kullanıma elverişli olduğu, dolayısıyla yüklenici davalı-karşı davacının fesih tarihi itibariyle sözleşmeden kaynaklanan edimlerini tam olarak yerine getirmiş olduğu, bu nedenle davacı-karşı davalı tarafından yapılan feshin haksız nitelikte bulunduğu, dolayısıyla davacı-karşı davalının ödediği bedeli talep hakkının bulunmadığı, davalı-karşı davacının sözleşmeden kaynaklanan ve fesih anına kadar gerçekleşen iş sebebiyle oluşan 30.000,00 TL tutarlı alacağını talep hakkının bulunduğu kanaatine ulaşılmıştır.

Tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde ise; taraflar arasında imzalanan 29.05.2012
tarihli Yazılım Ürünü Yapılması ve Lisansların Teslimi sözleşmesinin 15/2. maddesinde “Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi durumunda … Turizm, masraflar ve giderler tamamen kendisine ait olmak üzere …ın ticari markalarının, yazılımlarını kısaca her türlü fikri ve emek ürününü, …’ın yazılı talimatına göre ya tamamen silecek ya da iade edecektir. … Turizm fesih durumunda …’a senetleri iade etmeyi kabul eder. …, fesih tarihine kadar almış olduğu ücreti, … Turizm’e aynı taksitlendirme şekliyle iade edecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır. Bu madde hükmünce; tarafların haklı ya da haksız olup olmadığı ayırt edilmeksizin sözleşmenin feshi halinde iş sahibinin yüklenicinin yaptığı yazılımları, her türlü fikri ve emek ürününü yüklenicinin talimatı ile sileceği ya da iade edeceği, yüklenicinin de fesih tarihine kadar aldığı ücreti iade edeceği kabul edilmiş olup sözleşmenin bu hükmü tarafları bağlamaktadır. Davacı karşı davalı tarafından davalı karşı davacıya gönderilen … 25. Noterliği’nin 22.01.2013 tarih ve 02589 yevmiye nolu ihtarnamesi ile sözleşmenin feshedildiği de dosya kapsamında sabit olduğundan davacı karşı davalının yüklenicinin yaptığı yazılımları, her türlü fikri ve emek ürününü yüklenicinin talimatı ile silmesi ya da iade etmesi, yüklenicinin de fesih tarihine kadar aldığı ücreti iade etmesi gerekmektedir.

Bu durumda mahkemece; karşı davanın reddine, asıl davada ise davacı iş sahibinin ödediğini kanıtladığı iş bedelinin, yüklenicinin yaptığı yazılımları ile her türlü fikri ve emek ürününü yükleniciye iade etmesi koşulu ile istirdatına karar verilmesi gerekirken taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 15/2. maddesi hükmü gözden kaçırılarak asıl davanın reddi ile depo kararı üzerine takip konusu alacak ödendiğinden ve dava konusuz kaldığından karşı davanın esası yönünden karar verilmesine yer olmadığı şeklinde hüküm kurulması hatalı olmuş kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı karşı davalının temyiz itirazının kabulü ile hükmün davacı karşı davalı yararına BOZULMASINA, 1.630,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davalı-k.davacıdan alınarak Yargıtay’daki duruşmada vekille temsil olunan davacı-k.davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacı-k.davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 06.12.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.