YARGITAY 18.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 07.10.2004 Esas: 2004 / 7375 Karar: 2004 / 6998

Eski Yöneticinin Zimmetindeki Paranın Tahsili İstemiyle Yeni Yönetim Adına Açılan Dava Sulh Hukuk Mahkemesinde Görülmelidir.

Özet:

Dava, yeni yönetim tarafından eski yöneticinin zimmetinde kalan paranın tahsili talebine ilişkindir. İhtilaf Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğduğundan sulh hukuk mahkemesi görevlidir. Bu durum karşısında asliye hukuk mahkemesinin görevsizlik kararı vermesi gerekir.

Dava dilekçesinde 5.780.000.000.-TL’nin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalı vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle, taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalı (asil) geldikten sonra dosyanın eksiklik nedeniyle geri çevrilmesine karar verilmiş olup tekrar gönderilmekle dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Kat Mülkiyeti Yasası’nın Ek 1. maddesi hükmüne göre bu kanundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklara ilişkin davalar değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülür.

Dava, yeni yönetim tarafından eski yöneticinin zimmetinde bulunan paranın tahsili istemine ilişkin olup Kat Mülkiyeti Yasası’nın uygulanmasından doğduğundan davaya sulh hukuk mahkemesinde bakılması gerekir.

Bu durumda asliye hukuk mahkemesi’ne açılan davada yasanın amir hükmü karşısında HUMK’nun 7. maddesinin son fıkrası da uygulanamayacağından sulh hukuk mahkemesinde bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmelidir.

Görev yönü dikkate alınmadan davanın esası hakkında karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 07.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.