YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 31.05.2016 Esas: 2015 / 3099 Karar: 2016 / 12854

Fazla Çalışma Hesabı Yapılırken Aynı İşyerinde Çalışan İşçilerin Görev ve Mesai Saatleri Farklı Olmadığı Sürece Aynı Çalışma Düzenine Tabi Olacağı Dikkate Alınmalıdır.

Özet:

Dava, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, ücret alacağı ve fazla çalışma ücreti alacaklarının tahsili talebine ilişkindir. Fazla çalışma hesabı yapılırken, aynı işyerinde çalışan işçilerin görev ve mesai saatleri farklı olmadığı sürece aynı çalışma düzenine tabi olacağı dikkate alınmalıdır. Mahkemece tanık anlatımlarına dayanarak davacının 18 saat fazla mesai yaptığı kabul edilmiştir. Ancak incelenen emsal dosyada, aynı işte ve aynı şekilde çalışan işçiler için haftalık 11 saat fazla mesai yaptığı kabul edilmiştir. Davacının bu çalışma düzeninden farklı şekilde çalıştığı belirlenemediği halde yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. 

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, ücret alacağı ve fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalılardan Büyükşehir Belediyesi… Genel Müdürlüğü avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y    K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalı işverenler nezdinde 31/12/2008 tarihine kadar…. Şube Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde su, kanal ve yağmur suyu yapım, bakım, rehabilitasyon işinde kanal formen işçisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedildiğini ileri sürerek, ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti, ücret ve fazla mesai ücreti alacağını talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı … vekili, daval…’nin ihale makamı olup, işverenlik sıfatının bulunmadığını, diğer firmalara davaya konu işi ihale karşılığı yaptırdıklarını savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı … vekili; davaya konu işin…’den ihale yoluyla … tarafından alınıp sözleşme karşılığında davalı şirkete verildiğini, işin yapımını anahtar teslim sözleşmesi karşılığında …’ye devrettiğini, aralarında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunmadığını, …A.Ş. ile yapılan sözleşmenin 01/12/2008 tarihinde bittiğini bu nedenle 31/12/2008 tarihli fesihten sorumlu olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı …’nin … inşaata devrettiği işin niteliği itibarıyla ihale konusu işin yapılması aşamasında denetim, gözetim ve talimat verme yetkisinin bulunması nedeniyle bu işin davalı …’nin iş organizasyonunun bir parçası olduğu kabul edilerek davalı …’nin sorumluluğunun bulunduğu, davaya konu olayda davacının işçilik alacaklarından…’den söz konusu işi ihale ile alan … inşaatın işi sözleşme ile devrettiği …… İnşaat, bu şirketinde işi sözleşme ile devrettiği …A.Ş.’nin de asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları kabul edilerek, davacının iş sözleşmesinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmayacak şekilde sona erdiğinin davalı işverenlerce ispatlanamadığı gerekçesiyle davacının ihbar ve kıdem tazminatı kabul edilmiş, diğer işçilik alacakları yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı … vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı … vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Aynı işyerinde görev ve mesai saatleri farklı olmadığı sürece işçilerin aynı çalışma düzenine tabi olması esastır. Mahkemece tanık anlatımlarına dayanarak davacının 18 saat fazla mesai yaptığı kabul edilmişse de, incelenen emsal dosyada, aynı işte ve aynı şekilde çalışan işçiler için haftalık 11 saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek sonuca gidilmiştir. Davacının bu çalışma düzeninden farklı şekilde çalıştığı belirlenemediğine göre fazla mesainin 11 saat üzerinde hesaplanması gerekirken 18 saat üzerinden fazla mesainin hüküm altına alınması bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 31.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.