YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.03.2018 Esas: 2015 / 11065 Karar: 2018 / 5253

Fazla Çalışma Ücreti Çıplak Brüt Ücret Üzerinden Hesaplanmalı, Yıllık İzin Süreleri Dahil Edilmemelidir.

Özet:

Dava; kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti ve ücret alacaklarının tahsili talebine ilişkindir. Fazla çalışma ücreti, çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Yıllık izin süreleri dahil edilmemelidir. Açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın yerel mahkemece, fazla çalışma ücret alacağı hesaplanırken çıplak brüt ücret yerine hatalı olarak giydirilmiş brüt ücret üzerinden fazla çalışma ücret alacağı hesaplanması suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 

Davacı, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A)Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının 28/09/2010 tarihinden itibaren davalı şirkete ait hastanede kadın doğum poliklinik hemşiresi olarak çalışmaya başladığını, 2.200,00 TL net maaş aldığını, maaşlarının ödenmediğini, davacının fazla mesai yaparak çalıştığını, ancak fazla mesai ücretlerinin de ödenmediğini, davacının çalışma süresi boyunca davalı şirket tarafından maaşlarının sürekli geç ve eksik ödendiğini, maddi sıkıntılar içine düştüğünü, işyerindeki çalışma ortamı nedeniyle psikolojik olarak problemler yaşamaya ve aile içinde sürekli huzursuzluk ve tartışmaların baş gösterdiğini, bu sebeple halen psikolojik tedavi gördüğünü, davalıya 21/10/2013 tarihli ihtarname ile iş akdini haklı nedenle feshettiğini iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B)Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekilli, davacının müvekkili şirketin işçisi olmadığını, dava dilekçesinde de belirtildiği gibi …  Hastanesi’nde çalıştığını, davanın Hastanenin işleticisi olan …  Sağlık Hizmetleri AŞ aleyhine açılması gerektiğini, husumet itirazında bulunduklarını ve müvekkili şirket yönünden davanın reddi gerektiğini, davacının özlük dosyası kapsamında sunulan izin tutanakları ile devamsızlık tutanaklarında da açıkça anlaşılacağı üzere davacının 27/08/2013 tarihinde sağlık nedenlerinden dolayı ücretsiz izne ayrıldığını ve ücretsiz izin dönüşü haber vermeden ve mazeret bildirmeden işe gitmediğini, bu sebeple kıdem tazminatına hak kazanamayacağını, 27/08/2013 tarihinden sonra gerçek ve fiili bir çalışması bulunmayan davacıya ücret ödenmesinin mümkün olmadığını, fazla mesai yaparak çalıştığı iddiasının gerçek olmadığını, fazla mesai yapılması durumunda söz konusu fazla mesailerinin karşılığında kendisine izin kullandırıldığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C)Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D)Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E)Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı tarafından fazla mesai ücret alacağı talebinde bulunulmuş, mahkemece davacının fazla mesai yaptığı kabul edilerek talebi hüküm altına alınmıştır. Ancak hükme esas alınan bilirkişi raporunda fazla mesai ücret alacağı hesaplanırken çıplak brüt ücret yerine hatalı olarak giydirilmiş brüt ücret üzerinden davacının fazla mesai ücret alacağı hesaplanmış ve hesaplama yapılırken davacının yıllık izinde olduğu süreler de dışlanmamıştır. Bu şekilde hatalı bilirkişi raporunun hükme esas alınarak fazla mesai ücret alacağı talebinin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

3- Davacı, işten ayrılmadan önceki Nisan -Eylül 2013 aylarına ait ücret alacaklarının ödenmediğini iddia ederek ücret alacağı talebinde bulunmuş, mahkemece talebin kabulüne karar verilerek hüküm altına alınmıştır. Ancak hükme esas alınan bilirkişi raporunda aylık ödenmesi gereken ücrete asgari geçin indirimi dahil edilerek hesaplama yapılması ve mahkemece bu hatalı hesaba dayanarak hüküm verilmesi de bozmayı gerektirmiştir.

F)SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.03.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.