YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.03.2019 Esas: 2016/26101 Karar: 2019/6082

Gemi Adamı Gelir Vergisinden Muaf Olduğundan, Asgari Geçim İndirimi Alamaz.

Özet:

Davacı gemiadamı olup, 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca gelir vergisinden muaftır. Asgari geçim indirimi vergi mükellefi olan çalışanın devlete ödeyeceği gelir vergisinden kesilerek çalışana iade edilmesidir. Davacı gelir vergisinden muaf olduğundan asgari geçim indirimi alamaz. Mahkemece davacının asgari geçim indirimi alacağının reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davanın yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalılar avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 19/03/2019 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalılar adına Avukat … ile karşı taraf adına Avukat … geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının, çalışmasının kesintili olduğunu, son olarak iş akdinin haklı nedenle müvekkili tarafından sona erdirildiğini, gemi adamı olarak çalıştığını, yıllık izinlerinin kullandırılmadığı gibi karşılıklarının da ödenmediğini, aylık maaşının 1.800 TL olduğunu, asgari geçim indiriminden yararlandırılmadığını ve ödenmemiş işçilik alacakları bulunduğunu ileri sürerek; kıdem tazminatı ile fazla mesai, genel tatil, hafta tatili ve yıllık izin ücretleri ile asgari geçim indirimi alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalılar Vekili Cevabında Özetle:

Davalılar vekili; yetki, zamanaşımı ve husumet itirazında bulunarak, Cenk Grup A.Ş. adında bir şirket olmadığını, bunun şirketlerin toplandığı ünvan olduğunu, davacının muhtelif tarihlerde aralıklarla müvekkil firma gemilerinde usta gemici olarak asgari ücret üzerinden sekiz saatlik vardiyalar halinde çalıştığını, kendi isteği ile işten ayrıldığını, ücret isteme hakkı bulunmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar süresinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dava dilekçesinde davalılar olarak; Marmara Denizcilik A.Ş., Cenk Denizcilik A.Ş. ve Cenk Group A.Ş. gösterilmiştir. Marmara Denizcilik A.Ş. ve Cenk Denizcilik A.Ş. adına cevap dilekçesi verilmiş ise de, Cenk Denizcilik A.Ş. tarafından davalılar vekiline verilen bir vekaletnamenin bulunmadığı, Cenk Deniz Taşımacılığı A.Ş. tarafından verilen vekaletnamenin sunulduğu saptanmıştır. Davalılar vekili cevap dilekçesinde; Cenk Group A.Ş. isimli bir şirketin bulunmadığını, Cenk Group A.Ş.’nın tüm müvekkil şirketlerin toplandığı bir ünvan olduğunu savunmuştur.

Davacı vekilince, Cenk Group A.Ş.’nin dava dilekçesine sehven yazıldığı belirtmiştir. Mahkemenin 03.03.2015 tarihli 12. celsedeki ara kararı uyarınca, ticaret sicil kayıtları getirtilmiş ve Cenk Deniz Taşımacılığı A.Ş. ile Cenk Denizcilik Gözetim ve Liman Hiz. Ltd. Şti. olarak iki ayrı şirketin bulunduğu, Cenk Denizcilik Gözetim ve Liman Hiz. Ltd Şti’nin eski ünvanının Cenk Denizcilik ve Ticaret Ltd. Şti. olduğu ve Cenk Denizcilik A.Ş.’nin kaydının bulunmadığının bildirildiği saptanmıştır. Dairemizdeki temyiz duruşması sırasında davalılar vekilince, Cenk Denizcilik Gözetim ve Liman Hiz. Ltd. Şti. adına vekaletname sunulmuştur.

SGK kayıtları incelendiğinde, davacının mahkemece kabul edilen hizmet süresi dışında Cenk Denizcilik ve Tic. Ltd Şti.’nden adına çalışma bildirildiği saptanmıştır.

Mahkemece, gerekçeli karar başlığında ise Marmara Denizcilik A.Ş. ve Cenk Denizcilik A.Ş. davalı olarak gösterilmiş ve bu şirketler aleyhine hüküm kurulmuştur.

Davacı vekiline davasını kim veya kimlere karşı yönelttiği konusunda ayrıntılı olarak beyanda bulunması için süre verilmeli, Cenk Denizcilik A.Ş. isimli bir şirketin bulunup bulunmadığı araştırılmalı ve 6100 sayılı HMK’nun 124. maddesi de dikkate alınarak, taraf teşkili sağlandıktan sonra sonuca gidilmelidir.

Hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

2- Kabule göre de; davacı gemiadamı olup, 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca gelir vergisinden muaftır. Asgari geçim indirimi vergi mükellefi olan çalışanın devlete ödeyeceği gelir vergisinden kesilerek çalışana iade edilmesidir. Davacı gelir vergisinden muaf olduğundan asgari geçim indirimi alamaz. Mahkemece davacının asgari geçim indirimi alacağının reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.

F) SONUÇ: 

Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, davalılar yararına takdir edilen 2.037.00 TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.