İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU

ESAS NO                    : 20../…

DAVACI                    : …………

VEKİLİ                      : Av. ………

DAVALI                     : ………….

VEKİLİ                      : Av. ……………

KONU                        : Davacı iddia ve davalı savunmaları, toplanan deliller ve dosya içeriği incelenerek, 02.03.2017 tarihli ara karar uyarınca hazırlanan bilirkişi raporudur.

 • İDDİA VE TALEP

Davacı vekili, 09.08.2016 tarihli dava dilekçesi ile özetle; davacının 28.03.2011 tarihinde davalı işyerinde çevre mühendisi olarak çalışmaya başladığını, aynı zamanda davacının İş Güvenliği Uzmanı niteliklerine haiz olduğundan davalı şirketin talebi ile 2011 Haziran ayında şirketle yapılan sözleşme ile İş Güvenliği Uzmanı olarak da hizmet vermeye başladığını, davacının 17.06.2016 tarihinde, herhangi bir açıklama yapılmadan sözlü olarak işten çıkarıldığını, davacının net maaşının 4.750,00 TL olduğunu, 4.000,00 TL’sinin bankadan, 750,00 TL’sinin elden verildiğini, ödenen maaşın yalnızca çevre mühendisliği olarak çalışmasına bağlı olarak ödendiğini, bunun dışında davacıya iş güvenliği uzmanı olarak ödenmesi gereken aylık maaşın ödenmediğini, davalı şirket tarafından davacının yıllık izinlerinin de düzenli kullandırılmadığını, davacının çalışmaya başladığı tarihten iş akdinin feshedildiği tarihe kadar kullanamamış olduğu yıllık izinler bulunduğunu, davacının davalı şirkette yaklaşık 6 ay İstanbul merkez ofiste çalıştığını, bunun dışında işveren tarafından sürekli şehir dışı ve Irak’ta şantiyelerde çalıştırıldığını, davacının davalı işyerinde 08.00-18.30 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını, davacının genel tatil günlerinde çalıştırıldığını, davacının asgari geçim indirimi alacaklarının ödenmediğini, davacının iş güvenliği uzmanı olarak çalıştırıldığı dönemlere ilişkin iş güvenliği uzmanlık ücretinin ödenmediğini iddia ederek 500 TL kıdem tazminatı, 500 TL ihbar tazminatı, 500 TL fazla çalışma ücreti, 500 TL genel tatil çalışma ücreti, 500 TL yıllık izin ücreti, 500 TL asgari geçim indirimi, 500 TL iş güvenliği uzmanı ücretinin tahsilini istemiştir.

 • SAVUNMA VE CEVAP

Davalı vekili, 23.09.2016 tarihli cevap dilekçesi ile özetle; davacı ile davalı işveren arasındaki iş akdinin davalı tarafından haklı nedenle feshedildiğini, davacı ile 24.03.2011 tarihinde iş sözleşmesi akdedildiğini ve davacının davalı şirket bünyesinde çevre mühendisi olarak çalışmaya başladığını, bu sözleşmeye ek olarak 11.02.2014 tarihinde davalı şirketin faaliyet gösterdiği çeşitli iş alanları ve şantiyelere ilişkin olarak davalı ile hizmet alan işyeri ile iş güvenliği uzmanı arasındaki sözleşmelerin akdedildiğini, davacının iş güvenliği uzmanı olarak hizmet vermeye başladığı tarihin 11.02.2014 olduğunu, davacının iş akdinin Beyoğlu … Noterliğinin …… tarih ve …… yevmiye numaralı ihbarnamesi ile haklı nedenle feshedildiğini, davacının aylık brüt maaşının 5.608,94 TL olduğunu, davacıya elden ödeme yapılmadığını, davacının 23 günlük maaşı olarak 2.891,46 TL, 33 günlük yıllık izin ücreti olarak 4.204,76 TL, asgari geçim indirimi olarak 123,53 TL toplamı 7.219,78 TL’den iş avansı olan 964,52 TL düşüldüğünde bakiye kalan 6.255,26 TL’nin davacının banka hesabına ödendiğini, davacının fazla çalışmasının bulunmadığını, davacının genel tatil günlerinde çalıştırılmadığını, davacıya ödenmesi gereken asgari geçim indirimi alacağının her ay davacıya ödendiğini, davacıya ödenen ücretin, davacının üstlendiği tüm görevler karşılığı ödendiğini, davacının ücret alacaklarının zamanaşımına uğradığını iddia ederek davanın reddini istemiştir.

 • TESPİT OLUNAN HUSUSLAR

Celp ve ibraz olunan belgeler

 1. Dava dilekçesi ekinde, sözleşme suretlerinin, dayanak belgelerin, ihbarname suretinin sunulduğu,
 2. Finansbank yazı cevabında, davacının hesap hareketlerinin gönderildiği,
 3. Davalı dilekçesi ekinde, savunma isteme yazısının, banka ödeme belgesinin, banka hesap hareketlerinin sunulduğu,
 4. Beşiktaş SGM yazı cevabında, hizmet cetvelinin, işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin, işyeri bilgilerinin gönderildiği,
 5. Çevre Mühendisleri Odası yazı cevabında, davacının alabileceği emsal ücretlerin gönderildiği tespit edilmiştir.

Tanık Beyanları

Davacı tanığı ………….., 27.10.2016 tarihli duruşmada “2011 ile 2016 arasında davacı ile çalıştıklarını, kendisinin proje müdürü davacının şantiye şefi olduğunu, bildiği kadarı ile davacının 4.750-5.000 TL maaş aldığını, bir kısmı bankaya geri kalan kısmı elden verildiğini, 4.000’i bankaya yattığını, geri kalanı da çoğunlukla kendisinin elden verdiğini, muhasebeden teslim alıp davacıya verdiğini, ofiste çalıştığı dönemlerde 08.00-17.45 arası, şantiyede sabah 07.00-08.00’de başladığını, 19.00-20.00’a kadar çalıştığının olduğunu, bazen sabahladığının bile olduğunu, 6 yıllık çalışma sürecinde en fazla 4-5 ay tahminine göre ofiste çalıştığını, geri kalanların hep sahada olduğunu, yıllık izinlerini tam kullanmadığını, şantiye görevi bittiği zaman bir sonraki göreve geçerken arada zaman varsa yıllık izinlerini o zaman kullanabildiğini, yoksa hiç kullanmadığını, şantiyede olduğu zaman cumartesi Pazar çalıştığını, haftalık iznini 15 günde bir hafta sonu iznini kullanabildiğini, ancak çoğunlukla kullanmadığını, dini ve milli bayramlarda bazen çalıştığını, bazen çalışılmadığını, fazla mesailerin alınmadığını, bildiği kadarı ile şirkette AGİ’nin maaşa birleşik olduğunu, davacının iş güvenliği uzmanlığı yaptığını, maaş dışında ücret almadığını” beyan etmiştir.

Davacı tanığı …………….., 27.10.2016 tarihli duruşmada “2005’ten 01.06.2016’ya kadar davalı işyerinde çalıştığını, davacı ile birlikte 5 yıl çalıştıklarını, ayrıldıktan sonra davacının çıktığını, davacının ….. firmasında saha mühendisliği yaptığını, kendisinin de saha mühendisi olduğunu, maaşını tam bilmediğini, bir kısmını elden bir kısmını bankadan aldıklarını, sahadaki çalışmalar nedeni ile 08.00’dan akşam 19.00-20.00’a kadar çalıştıklarının olduğunu, normal mesainin sabah 08.00 akşam 17.45’e kadar olduğunu, fazla mesailerinin ortalama haftada 3-4 gün olduğunu, genellikle cumartesi Pazar çalıştığını, yine hafta içindeki gibi çalıştıklarını, bazen 19.00-20.00’a kadar çalıştıklarını, davacının bazen ayda 2 kez bazen de 2-3 ayda bir izin kullandığını, net bir izin kullanmasının olmadığını, yıllık izinlerini de tam kullanmadığını, dini ve milli bayramlarda çalıştığını, fazla mesailerin ödenmediğini, agi alacağının olup olmadığını bilmediğini, davacının iş güvenliği uzmanlığı ücretini almadığını bildiğini, maaşların bir kısmının elden yatmasının problem yarattığını, bundan dolayı iş akdinin sona erdirildiğini sandığını, davacının şirkette iş güvenliği uzmanlığı da yaptığını, davacı ile altlık üstlük ilişkisi olmadığını” beyan etmiştir.

Davalı tanığı ……………….., 27.12.2016 tarihli duruşmada “2006’da davalı yerde çalışmaya başladığını, davacının sonra çalışmaya başladığını, davacının işten ayrılıncaya kadar çalıştıklarını, davacının çevre mühendisi olduğunu, şantiye şefi olarak çalıştığını, kendisinin muhasebeci olduğunu, davacının şantiyede kendisinin merkezde çalıştığını, şantiyede çalışanların saatlerinin 08.00-17.45 arasında olduğunu, davacının haftada kaç gün çalıştığını bilmediğini, ancak aynı şekilde çalıştıklarını düşündüğünü, haftada 5 gün çalıştıklarını, cumartesi Pazar çalışmadıklarını, 17.45’den sonra çalışmadıklarını, davacının yıllık izinlerinin bir kısmını kullandığını, bir kısmını kullanmadığını, kullanmadıklarını işten ayrıldığında ödediklerini, davacının dini ve milli bayramlarda çalışmadığını, davacının gelen fazla mesaisinin olmadığını, davacının agi alacağının kalmadığını, iş güvenliği ücreti olarak ayrıca bir ücret ödediklerini hatırlamadığını, bunu yönetimin bildiğini, belirli bir ödeme yaptıklarını, bunun ne kadarının iş güvenliği parası olduğunu bilemediğini, hepsinin bankaya yattığını, …….. projesi olduğunu, davacının bu projeye gitmek istemediği için iş akdinin sona erdiğini, davacıdan savunma istediğini, savunma vermediğini, davacının iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığını duyduğunu, bu husustaki maaşını bilmediğini, şantiyeye hiç gitmediğini” beyan etmiştir.

Davalı tanığı ………………., 27.12.2016 tarihli duruşmada “son 3 yıldır davacı ile çalıştığını, davacının ne kadar maaş aldığını bilmediğini, hepsini bankadan aldığını, davacının şantiyede çevre mühendisi olduğunu, şantiyede şeflik de yaptığını, kendisinin otomasyon şefi olduğunu, normal mesainin 08.00-17.45 arasında olduğunu, davacının rutin olarak o saatlerde çalıştığını, kendisi belirli dönemlerde şantiyeye gittiği için ne kadar çalıştığını bilemediğini, cumartesi Pazar devriye alma dönemlerinde davacının cumartesi Pazar da çalıştığını, onun dışında çalışmadığını, dini milli bayramlarda birlikte olmadıklarından çalışıp çalışmadığını bilemediğini, agi alacağı olup olmadığını da muhasebeyi ilgilendirdiğinden bilmediğini, davacının son 1 yıl iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığını bildiğini, ancak öncesini bilmediğini, bu konuda ayrı bir maaş olup olmadığını bilemediğini, işveren ile telefon görüşmesi sırasında yüksek sesle konuştuklarını ve tartışma olduğunu bildiğini, işten çıkarılma olayının bununla ilgili olduğunu bildiğini, davacının işten çıkartıldığını, buna ilişkin yazı olduğunu” beyan etmiştir.

 • HİZMET SÜRESİ

Davacı vekili, davacının 28.03.2011 tarihinde davalı işyerinde çevre mühendisi olarak çalışmaya başladığını, davacının 17.06.2016 tarihinde, herhangi bir açıklama yapılmadan sözlü olarak işten çıkarıldığını iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacı ile 24.03.2011 tarihinde iş sözleşmesi akdedildiğini ve davacının davalı şirket bünyesinde çevre mühendisi olarak çalışmaya başladığını, davacının iş akdinin Beyoğlu … Noterliğinin ………… tarih ve …………… yevmiye numaralı ihbarnamesi ile haklı nedenle feshedildiğini iddia etmiştir.

SGK Hizmet Dökümünden, davacının 24.03.2011-23.06.2016 tarihleri arasında davalı işyeri çalışanı olarak kuruma bildirildiği tespit edilmiştir.

Bu durumda, nihai değerlendirme ve takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının hizmet süresinin 24.03.2011-23.06.2016 tarihleri arasında 5 yıl 3 ay 2 gün olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

 • ÜCRET

Davacı vekili, davacının net maaşının 4.750,00 TL olduğunu, 4.000,00 TL’sinin bankadan, 750,00 TL’sinin elden verildiğini iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının aylık brüt maaşının 5.608,94 TL olduğunu, davacıya elden ödeme yapılmadığını iddia etmiştir.

Dosyaya sunulan para makbuzlarından, davacıya elden ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

Banka hesap hareketlerinin incelenmesinden, davacıya 04.02.2016 tarihinde Ocak 2016 Maaş Zorunlu Ödemesi adı altında 4.133,42 TL, 02.03.2016 tarihinde Şubat 2016 Maaş Zorunlu Ödemesi adı altında 4.133,4 TL, 04.04.2016 tarihinde Mart 2016 Maaş Zorunlu Ödemesi adı altında 4.048,28 TL, 03.05.2016 tarihinde Nisan 2016 Maaş Zorunlu Ödemesi adı altında 3.895,04 TL, 06.06.2016 tarihinde Mayıs 2016 Maaş Zorunlu Ödemesi adı altında 3.895,04 TL ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

Çevre Mühendisleri Odası yazı cevabında, 5-10 yıl deneyimli B grubu Çevre Mühendisi çalışanın 2016 yılı asgari ücret tarifesinin 5.700,00 TL olduğunun bildirildiği tespit edilmiştir.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davacı tanığı …….., bildiği kadarı ile davacının 4.750-5.000 TL maaş aldığını, bir kısmı bankaya geri kalan kısmı elden verildiğini, 4.000’i bankaya yattığını, geri kalanı da çoğunlukla kendisinin elden verdiğini, muhasebeden teslim alıp davacıya verdiğini

Davacı tanığı …………, maaşını tam bilmediğini, bir kısmını elden bir kısmını bankadan aldıklarını

Davalı tanığı ……………, iş güvenliği ücreti olarak ayrıca bir ücret ödediklerini hatırlamadığını, bunu yönetimin bildiğini, belirli bir ödeme yaptıklarını, bunun ne kadarının iş güvenliği parası olduğunu bilemediğini, hepsinin bankaya yattığını

Davalı tanığı …………………, davacının ne kadar maaş aldığını bilmediğini, hepsini bankadan aldığını beyan etmişlerdir.

Bu durumda, nihai değerlendirme ve takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının yaptığı iş, davalı işyerindeki kıdemi, emsal ücret araştırması cevapları ve tanık anlatımları birlikte değerlendirildiğinde, davacının son ücretinin, taleple bağlı kalınarak, aylık net 4.750,00 TL, brüt 6.644,19 TL olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

 • DEĞERLENDİRME VE HESAPLAMA

Dosya kapsamı tetkik edildiğinde, taraflar arasındaki ihtilafın, davacının iş akdinin ne şekilde feshedildiği, bu doğrultuda davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı, davacının fazla çalışma, genel tatil çalışma, asgari geçim indirimi, yıllık izin ücreti ve iş güvenliği uzmanlığı ücret alacaklarının olup olmadığı, davacının ücret alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı hususlarında olduğu tespit edilmiştir.

Zamanaşımı itirazı yönünden:

Davalı vekili, davacının ücret alacaklarının zamanaşımına uğradığını iddia etmiştir. Davacının talep ettiği alacaklardan,

 • Yıllık izin ücreti alacağının 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olması ve bu alacağın akdin feshi tarihi olan 23.06.2016 tarihinde muaccel olması sebebiyle, dava tarihi itibariyle (09.08.2016) zamanaşımına uğramamıştır.
 • Fazla çalışma, genel tatil çalışma, asgari geçim indirimi, ücret alacaklarının 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olması ve bu alacakların alacağın doğduğu tarihte muaccel olması sebebiyle, dava tarihinden (09.08.2016) geriye dönük hesaplanan 5 yıldan öncesi (09.08.2011 tarihinden öncesi) zamanaşımına uğrayacaktır.

Kıdem ve ihbar tazminatı alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının 17.06.2016 tarihinde, herhangi bir açıklama yapılmadan sözlü olarak işten çıkarıldığını iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının iş akdinin Beyoğlu … Noterliğinin …………. tarih ve ………….. yevmiye numaralı ihbarnamesi ile haklı nedenle feshedildiğini iddia etmiştir.

Dosyaya sunulan fesih ihbarnamesi

…Önceden kabul etmiş olduğunuz görev tanımınızda bulunmasına ve yöneticilerinizin sizden talep etmesine rağmen, Erbil/Irak’ta yer alan …………………….’ne giderek göreviniz başında bulunmayı reddetmeniz ve ayrıca yöneticileriniz/üstleriniz tarafından şahsınıza yöneltilen soruların muhatabı olmadığınızı beyan etmenizin ve iletişimizde ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir üslup kullanmanız sebebiyle şirketimiz ile olan belirsiz süreli iş akdiniz, 4857 sayılı İş Kanununun 28/II maddesi uyarınca haklı sebeple derhal feshedilmiştir.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davacı tanığı ……………, davacının iş güvenliği uzmanlığı ücretini almadığını bildiğini, maaşların bir kısmının elden yatmasının problem yarattığını, bundan dolayı iş akdinin sona erdirildiğini sandığını

Davalı tanığı …………., ……….. projesi olduğunu, davacının bu projeye gitmek istemediği için iş akdinin sona erdiğini, davacıdan savunma istediğini, savunma vermediğini

Davalı tanığı ……………, işveren ile telefon görüşmesi sırasında yüksek sesle konuştuklarını ve tartışma olduğunu bildiğini, işten çıkarılma olayının bununla ilgili olduğunu bildiğini, davacının işten çıkartıldığını, buna ilişkin yazı olduğunu beyan etmişlerdir.

Bu durumda, davacının iş akdinin haklı nedenle feshedilip feshedilmediği hususunda hukuki değerlendirme ve takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, ara karar gereği talep doğrultusunda kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanacaktır.

1475 sayılı İş Kanunu madde 14 esaslarına göre davacının toplam hizmet süresi 5 yıl 3 ay 2 gündür. Davacının son brüt ücreti 6.644,19 TL’dir. Fesih tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı: 4.092,53 TL

Brüt Ücret               Toplam
4.092,53 TL x 5 yıl = 20.462,65 TL
4.092,53 TL / 12 ay x 3 ay = 1.023,13 TL
4.092,53 TL / 365 gün x 2 gün = 22,42 TL
+ ____________
Toplam Brüt = 21.508,21 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 163,25 TL
____________
Net Kıdem Tazminatı Alacağı   = 21.344,96 TL

 Davacının ihbar öneli 8 hafta, ihbar tazminatına esas brüt ücreti 6.644,19 TL olarak tespit edilmiştir.

Brüt Ücret                     Toplam
6.644,19 TL / 30 gün X 7 gün X 8 hafta = 12.402,49 TL
Gelir Vergisi Kesintisi = 1.860,37 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 94,13 TL
____________
Net İhbar Tazminatı Alacağı   = 10.447,98 TL

Fazla çalışma ve genel tatil çalışma ücreti alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının davalı şirkette yaklaşık 6 ay İstanbul merkez ofiste çalıştığını, bunun dışında işveren tarafından sürekli şehir dışı ve Irak’ta şantiyelerde çalıştırıldığını, davacının davalı işyerinde 08.00-18.30 saatleri arasında haftanın 6 günü çalıştığını, davacının genel tatil günlerinde çalıştırıldığını iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacının fazla çalışmasının bulunmadığını, davacının genel tatil günlerinde çalıştırılmadığını iddia etmiştir.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davacı tanığı ……….., 2011 ile 2016 arasında davacı ile çalıştıklarını…ofiste çalıştığı dönemlerde 08.00-17.45 arası, şantiyede sabah 07.00-08.00’de başladığını, 19.00-20.00’a kadar çalıştığının olduğunu, bazen sabahladığının bile olduğunu, 6 yıllık çalışma sürecinde en fazla 4-5 ay tahminine göre ofiste çalıştığını, geri kalanların hep sahada olduğunu…şantiyede olduğu zaman cumartesi Pazar çalıştığını, haftalık iznini 15 günde bir hafta sonu iznini kullanabildiğini, ancak çoğunlukla kullanmadığını, dini ve milli bayramlarda bazen çalıştığını, bazen çalışılmadığını, fazla mesailerin alınmadığını

Davacı tanığı …………., 2005’ten 01.06.2016’ya kadar davalı işyerinde çalıştığını, davacı ile birlikte 5 yıl çalıştıklarını…sahadaki çalışmalar nedeni ile 08.00’dan akşam 19.00-20.00’a kadar çalıştıklarının olduğunu, normal mesainin sabah 08.00 akşam 17.45’e kadar olduğunu, fazla mesailerinin ortalama haftada 3-4 gün olduğunu, genellikle cumartesi Pazar çalıştığını, yine hafta içindeki gibi çalıştıklarını, bazen 19.00-20.00’a kadar çalıştıklarını, davacının bazen ayda 2 kez bazen de 2-3 ayda bir izin kullandığını, net bir izin kullanmasının olmadığını…dini ve milli bayramlarda çalıştığını, fazla mesailerin ödenmediğini

Davalı tanığı ……………….., 2006’da davalı yerde çalışmaya başladığını, davacının sonra çalışmaya başladığını, davacının işten ayrılıncaya kadar çalıştıklarını, davacının çevre mühendisi olduğunu, şantiye şefi olarak çalıştığını, kendisinin muhasebeci olduğunu, davacının şantiyede kendisinin merkezde çalıştığını, şantiyede çalışanların saatlerinin 08.00-17.45 arasında olduğunu, davacının haftada kaç gün çalıştığını bilmediğini, ancak aynı şekilde çalıştıklarını düşündüğünü, haftada 5 gün çalıştıklarını, cumartesi Pazar çalışmadıklarını, 17.45’den sonra çalışmadıklarını…davacının dini ve milli bayramlarda çalışmadığını, davacının gelen fazla mesaisinin olmadığını

Davalı tanığı …………….., son 3 yıldır davacı ile çalıştığını…normal mesainin 08.00-17.45 arasında olduğunu, davacının rutin olarak o saatlerde çalıştığını, kendisi belirli dönemlerde şantiyeye gittiği için ne kadar çalıştığını bilemediğini, cumartesi Pazar devriye alma dönemlerinde davacının cumartesi Pazar da çalıştığını, onun dışında çalışmadığını, dini milli bayramlarda birlikte olmadıklarından çalışıp çalışmadığını bilemediğini beyan etmişlerdir.

Bu durumda, taleple bağlı kalınarak, davacının haftanın 6 günü, 08.00-18.30 saatleri arasında, 1 saat ara dinlenme süresi düşüldükten sonra günde 9,5 saat, haftada 9,5 saat x 6 gün = 57 saat çalıştığı kanaatine ulaşılmıştır. Böylece davacının haftalık fazla çalışma süresi 57 saat – 45 saat = 12 saat olarak tespit edilmiş olup, bu doğrultuda hesaplama yapılacaktır.

Aynı zamanda, davacının genel tatil günlerinde çalıştığı kanaatine ulaşıldığında, bu doğrultuda hesaplama yapılacaktır.

Davacının alacakları hesaplanırken, belirlenen son brüt ücretinin asgari ücrete oranı (6.644,19 TL / 1.647,00 TL = 4,0341 oran) ile geçmiş dönem brüt ücreti hesaplanacaktır.

Fazla çalışma ücreti alacağı

HESAPLAMA SÜRESİ   ASGARİ ÜCRET ASGARİ ÜCRET ÇARPANI BRÜT ÜCRET           FAZLA ÇALIŞMA SAATİ     HAFTA   TOPLAM
09/08/2011-31/12/2011 arası 837,00 TL 4,0341 3.376,54 TL / 225 x 1,5 x 12 saat x 20 = 5.402,47 TL
01/01/2012-30/06/2012 arası 886,50 TL 4,0341 3.576,23 TL / 225 x 1,5 x 12 saat x 26 = 7.438,56 TL
01/07/2012-31/12/2012 arası 940,50 TL 4,0341 3.794,07 TL / 225 x 1,5 x 12 saat x 26 = 7.891,67 TL
01/01/2013-30/06/2013 arası 978,60 TL 4,0341 3.947,77 TL / 225 x 1,5 x 12 saat x 26 = 8.211,36 TL
01/07/2013-31/12/2013 arası 1.021,50 TL 4,0341 4.120,83 TL / 225 x 1,5 x 12 saat x 26 = 8.571,33 TL
01/01/2014-30/06/2014 arası 1.071,00 TL 4,0341 4.320,52 TL / 225 x 1,5 x 12 saat x 26 = 8.986,68 TL
01/07/2014-31/12/2014 arası 1.134,00 TL 4,0341 4.574,67 TL / 225 x 1,5 x 12 saat x 26 = 9.515,31 TL
01/01/2015-30/06/2015 arası 1.201,50 TL 4,0341 4.846,97 TL / 225 x 1,5 x 12 saat x 26 = 10.081,70 TL
01/07/2015-31/12/2015 arası 1.273,50 TL 4,0341 5.137,43 TL / 225 x 1,5 x 12 saat x 26 = 10.685,85 TL
01/01/2016-23/06/2016 arası 1.647,00 TL 4,0341 6.644,19 TL / 225 x 1,5 x 12 saat x 25 = 13.288,38 TL
+ __________
Toplam Brüt = 90.073,31 TL
Sigorta Primi = 13.511,00 TL
__________
Vergiye Tabi Ücret = 76.562,31 TL
Gelir Vergisi Kesintisi = 17.921,82 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 683,66 TL
__________
Net Fazla Çalışma Ücreti Alacağı   = 57.956,83 TL

 Genel tatil çalışma ücreti alacağı

HESAPLAMA SÜRESİ   ASGARİ ÜCRET ASGARİ ÜCRET ÇARPANI BRÜT ÜCRET         ÇALIŞILAN GENEL TATİL GÜNÜ     TOPLAM
09/08/2011-31/12/2011 arası 837,00 TL 4,0341 3.376,54 TL / 30 gün x 9,5 gün = 1.069,24 TL
01/01/2012-30/06/2012 arası 886,50 TL 4,0341 3.576,23 TL / 30 gün x 4 gün = 476,83 TL
01/07/2012-31/12/2012 arası 940,50 TL 4,0341 3.794,07 TL / 30 gün x 10 gün = 1.264,69 TL
01/01/2013-30/06/2013 arası 978,60 TL 4,0341 3.947,77 TL / 30 gün x 4 gün = 526,37 TL
01/07/2013-31/12/2013 arası 1.021,50 TL 4,0341 4.120,83 TL / 30 gün x 10,5 gün = 1.442,29 TL
01/01/2014-30/06/2014 arası 1.071,00 TL 4,0341 4.320,52 TL / 30 gün x 4 gün = 576,07 TL
01/07/2014-31/12/2014 arası 1.134,00 TL 4,0341 4.574,67 TL / 30 gün x 10,5 gün = 1.601,13 TL
01/01/2015-30/06/2015 arası 1.201,50 TL 4,0341 4.846,97 TL / 30 gün x 4 gün = 646,26 TL
01/07/2015-31/12/2015 arası 1.273,50 TL 4,0341 5.137,43 TL / 30 gün x 10,5 gün = 1.798,10 TL
01/01/2016-23/06/2016 arası 1.647,00 TL 4,0341 6.644,19 TL / 30 gün x 4 gün = 885,89 TL
+ ___________
Toplam Brüt = 10.286,88 TL
Sigorta Primi = 1.543,03 TL
___________
Vergiye Tabi Ücret = 8.743,85 TL
Gelir Vergisi Kesintisi = 1.311,58 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 78,08 TL
___________
Net Genel Tatil Ücreti Alacağı   = 7.354,19 TL

 İş Güvenliği Uzmanı Ücret alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının net maaşının 4.750,00 TL olduğunu, 4.000,00 TL’sinin bankadan, 750,00 TL’sinin elden verildiğini, ödenen maaşın yalnızca çevre mühendisliği olarak çalışmasına bağlı olarak ödendiğini, bunun dışında davacıya iş güvenliği uzmanı olarak ödenmesi gereken aylık maaşın ödenmediğini iddia etmiştir.

Davalı vekili, davacıya ödenen ücretin, davacının üstlendiği tüm görevler karşılığı ödendiğini iddia etmiştir.

Dosya kapsamında bulunan sözleşme içeriklerinden, davacının 27.07.2011 tarihinden itibaren davalı işyerinde iş güvenliği uzmanı olarak da çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Bununla beraber, gerek sözleşme içeriklerinde gerekse dosya kapsamında, davacının iş güvenliği uzmanı olarak istihdam edilmesi ile birlikte davacıya, aylık ücretinin yanında ekstra ücret ödeneceğini gösterir herhangi bir anlaşmaya, bu yönde delile rastlanmamıştır.

Bu durumda, davacının iş güvenliği uzmanlığı karşılığı ücret alacağına dair bir anlaşma bulunmadığı, böylece davacının bu kapsamda ücret alacağı talep edemeyeceği kanaatine ulaşılmış olup, hesaplama yapılmayacaktır.

Asgari geçim indirimi alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının asgari geçim indirimi alacaklarının ödenmediğini iddia etmiştir.

İspat külfeti kendisinde olan davalı işveren, davacının asgari geçim indirimi alacaklarının ödendiğini gösterir yazılı delil sunmamıştır.

Davalı vekilinin beyanları, davacının banka hesap hareketleri ve açıklamalarından, asgari geçim indirimi alacağı adı altında 28.07.2016 tarihinde davacıya 123,53 TL ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu rakam, 2016 yılı bekar çalışanlar için asgari geçim indirimi miktarına denk gelmekte olup, bu durumda, davacının 06/2016 dönem asgari geçim indirimi alacağının ödendiğinin ispatlandığı, diğer dönemlerin ödemesinin ispatlanamadığı, davacının bekar olduğu tespit edilmiş olup, bu doğrultuda hesaplama yapılacaktır.

Dönem Asgari Geçim İndirimi
08.2011 59,74 TL
09.2011 59,74 TL
10.2011 59,74 TL
11.2011 59,74 TL
12.2011 59,74 TL
01.2012 66,49 TL
02.2012 66,49 TL
03.2012 66,49 TL
04.2012 66,49 TL
05.2012 66,49 TL
06.2012 66,49 TL
07.2012 66,49 TL
08.2012 66,49 TL
09.2012 66,49 TL
10.2012 66,49 TL
11.2012 66,49 TL
12.2012 66,49 TL
01.2013 73,40 TL
02.2013 73,40 TL
03.2013 73,40 TL
04.2013 73,40 TL
05.2013 73,40 TL
06.2013 73,40 TL
07.2013 73,40 TL
08.2013 73,40 TL
09.2013 73,40 TL
10.2013 73,40 TL
11.2013 73,40 TL
12.2013 73,40 TL
01.2014 80,33 TL
02.2014 80,33 TL
03.2014 80,33 TL
04.2014 80,33 TL
05.2014 80,33 TL
06.2014 80,33 TL
07.2014 80,33 TL
08.2014 80,33 TL
09.2014 80,33 TL
10.2014 80,33 TL
11.2014 80,33 TL
12.2014 80,33 TL
01.2015 90,11 TL
02.2015 90,11 TL
03.2015 90,11 TL
04.2015 90,11 TL
05.2015 90,11 TL
06.2015 90,11 TL
07.2015 90,11 TL
08.2015 90,11 TL
09.2015 90,11 TL
10.2015 90,11 TL
11.2015 90,11 TL
12.2015 90,11 TL
01.2016 123,53 TL
02.2016 123,53 TL
03.2016 123,53 TL
04.2016 123,53 TL
05.2016 123,53 TL
Toplam 4.640,31 TL

Yıllık izin ücreti alacağı yönünden:

Davacı vekili, davalı şirket tarafından davacının yıllık izinlerinin de düzenli kullandırılmadığını, davacının çalışmaya başladığı tarihten iş akdinin feshedildiği tarihe kadar kullanamamış olduğu yıllık izinler bulunduğunu iddia etmiştir.

İspat külfeti kendisinde olan davalı işveren, davacının yıllık ücretli izinlerini kullandığını gösterir imzalı izin defteri veya eş değer belge sunmamıştır.

Davalı vekili, davacıya 33 günlük yıllık izin ücreti olarak 4.204,76 TL ödeme yapıldığını iddia etmiştir.

Davalı vekilinin beyanı ve davacının banka hesap hareketleri ve açıklamalarından, yıllık izin ücreti adı altında 28.07.2016 tarihinde davacıya 4.204,76 TL ödeme yapıldığı tespit edilmiştir.

Davacının İş Kanunu madde 53 kapsamında hak ettiği yıllık izin süresi, 14 gün x 5 yıl = 70 gün olarak tespit edilmiştir.

Bu durumda, davacının hak ettiği toplam yıllık izin süresi 70 gün olarak tespit edilmiş olup, bu doğrultuda hesaplama yapılacak, 28.07.2016 tarihinde yapılan ödeme mahsup edilecektir.

Brüt Ücret   Toplam İzin Günü   Toplam
6.644,19 TL / 30 x 70 gün = 15.503,11 TL
Sigorta Primi = 2.325,47 TL
____________
Vergiye Tabi Ücret = 13.177,64 TL
Gelir Vergisi Kesintisi = 1.985,53 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 117,67 TL
____________
Net Yıllık İzin Ücret Alacağı   = 11.074,44 TL

 Davacıya yapılan ödemenin mahsubu ile bakiye yıllık izin ücreti alacağı, 11.074,44 TL – 4.204,76 TL = 6.869,68 TL olarak hesaplanmıştır.

 • SONUÇ

Dosyada bulunan delillerin takdir ve değerlendirilmesi Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının, dava konusu edilen dava dilekçesindeki talepleri,

  Talep Hesaplanan
Kıdem Tazminatı Alacağı 500,00 TL 21.344,96 TL
İhbar Tazminatı Alacağı 500,00 TL 10.447,98 TL
Fazla Çalışma Ücreti Alacağı 500,00 TL 57.956,83 TL
Genel Tatil Çalışma Ücreti Alacağı 500,00 TL 7.354,19 TL
İş Güvenliği Uzmanı Ücret Alacağı 500,00 TL ——————–
Asgari Geçim İndirimi Alacağı 500,00 TL 4.640,31 TL
Yıllık İzin Ücreti Alacağı 500,00 TL 6.869,68 TL

olarak hesaplanmış olup, Sayın Mahkemeye saygıyla sunarım.06.09.2017

Hesap Bilirkişi

Gökmen Ergür