YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 15.06.2016 Esas: 2016 / 13097 Karar: 2016 / 16997

Gerek İİK’nun 150/ı Maddesi Koşullarının Oluşmaması Nedeniyle İcra Emri Gönderilemeyeceğine İlişkin ve Gerekse İpotek Limitinin Aşıldığına İlişkin Şikayetler Süreye Bağlı Değildir.

Özet:

Borçlular, hesap kat ihtarının takip öncesi borçlulara tebliğ edilmediğini, ipoteğin kayıtsız şartsız borç ikrarı içermediğini, ipoteğin limitinin aşıldığını ileri sürerek takibin iptalini talep etmişlerdir. Gerek İİK’nun 150/ı maddesi koşullarının oluşmaması nedeniyle icra emri gönderilemeyeceğine ilişkin ve gerekse ipotek limitinin aşıldığına ilişkin şikayetler süreye tabi değildir. Bu durumda, şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken şikayetin süreden reddine karar verilmesi hatalıdır.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlular aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibine başlandığı, borçlular vekilinin icra mahkemesine başvurusunda; örnek (6) numaralı icra emrinin tebliği üzerine borçluların icra mahkemesine yaptıkları başvuruda; hesap kat ihtarının takip öncesi borçlulara tebliğ edilmediği, ipoteğin kayıtsız şartsız borç ikrarı içermediği, ipoteğin limitinin aşıldığını ileri sürerek takibin iptalini istediği, mahkemece, şikayetin süreden reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK’nun 150/ı maddesine göre; ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi başlatılabilmesi ve borçluya icra emri gönderilebilmesi için, anılan maddede yazılı usule göre hesap kat ihtarının borçluya tebliğ edilmesi veya edilmiş sayılması, ipotek veren üçüncü kişiye de TMK’nun 887. maddesine göre muacceliyet ihtarının gönderilmesi gerekir. Bu halde icra müdürü İİK’nun 149. maddesine göre işlem yapar ve borçluya icra emri gönderir. İİK’nun 150/ı maddesinde yazılı şartların gerçekleşmemesi nedeniyle icra emri gönderilemeyeceğine ilişkin şikayetin, süreye bağlı olmaksızın icra mahkemesine yapılması gerekir.

Borçlunun yaptığı başvurulardan birisi de limit ipoteğini aşan kısmın iptaline ilişkin şikayettir. Limit aşımına ilişkin şikayet süresiz olarak her zaman ileri sürülebilir.

İİK. 150/ı maddesi koşullarının oluşmadığı nedeniyle icra emri gönderilemeyeceğine ilişkin şikayet ve ipotek limitinin aşıldığı yönündeki şikayetler İİK’nun 16. maddesinin 2. fıkrası uyarınca süreye tâbi değildir.

O halde, mahkemece İİK. 150/ı maddesi koşullarının oluşmadığı nedeniyle icra emri gönderilemeyeceğine ilişkin şikayet ve ipotek limitinin aşıldığı yönündeki şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.