YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.12.2017 Esas: 2017/44557 Karar: 2017/31208

Görevsizlik Nedeniyle Davanın Reddi Halinde Süresi İçinde Başvuru Koşuluyla Dosya Gönderilir ve Yargılama Giderlerine Görevli Mahkemece Karar Verilir; Aksi Halde Talep Üzerine Yargılama Giderleri de Dosya Üzerinden Karara Bağlanır.

Özet:

İşçilik alacaklarının tahsili talebiyle açılan davada yapılan yargılama sonunda; davalının çalışmasının esnaf faaliyeti kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. Görevsizlik nedeniyle davanın reddi halinde süresi içinde başvuru koşuluyla dosya görevli mahkemeye gönderilir ve yargılama giderlerine görevli mahkemece karar verilir. Görevsizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkum eder. Görevsizlik kararı verilmesi halinde taraflardan birinin başvurusu üzerine dosya görevli mahkemeye gönderilir. Açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olduğundan karar kesinleştiğinde dosyanın tevzii bürosuna gönderilmesine şeklinde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y     K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin davalı işyerinde çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence geçerli veyahut haklı nedene dayanmadan feshedildiğini ve davacıya hak ettiği işçilik ücretlerinin ödenmediğini belirterek, bazı işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının davalıya ait takside şoför olarak çalıştığını, davalının işinin esnaf faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve bu sebeple iş mahkemesinin görevli mahkeme olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece; davalının çalışmasının esnaf faaliyeti kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Kararın davacı tarafından temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan ) 7. Hukuk Dairesi tarafından davalının faaliyetinin tacir mi yoksa esnaf faaliyeti mi olduğunun açıklığa kavuşturularak sonuca gidilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir.

Bozmaya uyan mahkemece, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda davalının çalışmasının esnaf faaliyeti kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1.Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2.6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 20. maddesinde “Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi hâlinde, taraflardan birinin, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

6100 Sayılı Kanun’un “Esastan Sonuçlanmayan Davada Yargılama Gideri” başlığı altındaki 331. maddesinin 2. fıkrasındaki “Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararlarından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder.” düzenlemesi uyarınca görevsizlik kararı sonucu verilen ret kararları henüz davayı esastan sonuçlandırmadığından davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde yargılama giderine de o mahkemece hükmolunmalıdır.

Mahkemece, görevli mahkeme … Asliye Hukuk Mahkemesi olduğundan karar kesinleştiğinde tevzii bürosuna gönderilmesine şeklinde hüküm kurulması kanunun yukarıda değinilen hükümlerine açıkça aykırıdır. Ancak, bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün 6100 Sayılı Kanun’un geçici 3. maddesi uyarınca yürürlüğü devam eden mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438/7. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen şekilde düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın hüküm kısmında yer alan “Mahkemenin görevli … Asliye Hukuk mahkemesi olduğundan karar kesinleştiğinde tevzii bürosuna gönderilmesine, Harç yargılama gideri ve avukatlık ücretinin görevli mahkemece nazara alınmasına,” şeklindeki bentlerinin çıkartılarak yerine;

“6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 114/1-c maddesi gereğince mahkememizin görevli olmaması nedeniyle 6100 Sayılı Kanun’un 115/2. maddesi gereğince davanın usulden reddine,

6100 Sayılı Kanun’un 20/1.maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren iki hafta içerisinde müracaat edildiğinde dosyanın görevli … Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,

6100 Sayılı Kanun’un 331/2. maddesi gereğince yargılama giderlerinin görevli mahkemece değerlendirilmesine, davaya görevli mahkemede devam edilmemesi durumunda mahkememizce talep üzerine dosya üzerinden durumun tespiti ile yargılama giderlerinin hüküm altına alınmasına,” bentleri eklenerek hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan teyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 28.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.