YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 05.12.2018 Esas: 2018/3852 Karar: 2018/4877

Götürü Bedelli Sözleşme – Eser Sözleşmesi – İspat Yükümlülüğü

Özet:

Eser sözleşmelerinde kural olarak; sözleşmesi feshedilmediği veya işten el çektiği kanıtlanmadığı sürece, imalâtın işi üstlenen tarafından yapıldığı kabul edilmelidir. Bir başka anlatımla iş sahibi eseri kendisinin tamamladığını, yüklenicinin işi terk ettiğini, yani sözleşmenin sona erdiğini delil tespiti, tutanak gibi yasal delillerle kanıtlamakla yükümlüdür.

Mahkemesi :Ticaret Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı-birleşen dosya davacısı-k.davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Asıl dava, eser sözleşmesine bağlı cari hesaptan kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptâli, birleşen dava cari hesaptan kaynaklanan alacak, karşılık davası ise yansıtılan faturanın ödenmesi nedeniyle alacağın tahsili istemlerine ilişkin olup, mahkemece; asıl davanın kısmen kabulüne, yüklenicinin açtığı birleşen davanın reddine, birleşen davanın karşılık davasının kabulüne dair verilen karar davalı-birleşen dosya davacısı-karşı davalı yüklenici vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı-birleşen dosya davacısı-karşı davalı vekilinin, birleşen davadaki asıl davasına yönelik tüm temyiz itirazlarının reddine

2-Asıl dava ve birleşen davanın karşı davasına yönelik davalı-birleşen dosya davacısı-karşı davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gelince:

Davacı-birleşen dosya davalısı ve karşı davacı taşeron, davalı-birleşen dosya davacısı ve karşı davalı yüklenicidir. … … ilçesi 105 pafta, 856 ada, 64 parselde kayıtlı arsa üzerinde inşa edilecek … AVM mekanik tesisat işlerinin geçici ve kesin kabul işlerinin ve arşiv projelerinin yapılması işinin, taraflar arasında imzalanan 05.03.2009 tarihli sözleşmeye göre 4.020.836 TL +KDV, sabit götürü bedel ile yapımının taşeron tarafından üstlenildiği, taraflar arasında bir eser sözleşmesi ilişkisi kurulmuştur. 818 sayılı BK’nın 365. maddesine göre taşeron davacı ilave iş yaptığını iddia etmediğine göre götürü bedelli sözleşme gereğince, yüklenici davalının ödemesi gereken bedel bu miktardır. Eser sözleşmelerinde kural olarak; sözleşmesi feshedilmediği veya işten el çektiği kanıtlanmadığı sürece, imalâtın işi üstlenen tarafından yapıldığı kabul edilmelidir. Bir başka anlatımla iş sahibi eseri kendisinin tamamladığını, yüklenicinin işi terk ettiğini, yani sözleşmenin sona erdiğini delil tespiti, tutanak gibi yasal delillerle kanıtlamakla yükümlüdür.

Davalı-birleşen dosya davacısı-karşı davalı yüklenici, eksik ve kusurlu imalâtları başkasına yaptırdığını ileri sürmüş ise de; yüklenici tarafından geçici kabulü de yapılmış olan işten kaynaklanan dava dosyasında, usulüne uygun şekilde fesih yapıldığı veya taşeron davacının işi terk ettiğine dair bir kanıt sunulmayıp, mahkemece tespit de yaptırılmadığına göre karine gereği, asıl olanın işlerin tümünün davacı taşeron tarafından yapıldığının kabulü zorunlu olup, bu halde borcun tamamının ödenmesi gerekmektedir. Mahkemece asıl davada davacının ticari kayıtlarına göre bilirkişi tarafından saptanan 52.954,00 TL alacağa hükmedilmiş ise de iş bedelinin ne miktarda ödendiği konusunda dosyada belge ve bilgiye rastlanmamıştır. Bu nedenle mahkemece az yukarda açıklanan şekilde değerlendirme yapılarak, HMK 281/2. maddesi uyarınca, KDV ilavesiyle toplam bedel hesaplanıp davalı tarafından ödenen miktarlar belirlenmeli, davacının hak ettiği iş bedeli mali müşavir bilirkişiden ek rapor alınarak hesaplattırılmalı, ileri sürülmesi halinde itirazlar da karşılanarak asıl ve birleşen davanın karşı davası sonuçlandırılmalıdır.

Mahkemece eksik ve denetime elverişli olmayan bilirkişi raporu benimsenerek davanın sonuçlandırılması doğru olmamış, bu nedenle kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalı- birleşen dosya davacısı ve karşı davalı vekilinin birleşen dosyada asıl davaya yönelik, tüm temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca davalı-birleşen dosya davacısı ve karşı davalı vekilinin asıl ve birleşen davanın karşılık davasına yönelik temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün yararına BOZULMASINA, fazla alınan temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalı-birleşen dosyada davacı-k.davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 05.12.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.