YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.12.2018 Esas: 2017/2522 Karar: 2018/8092

Haksız Rekabetin Tespit Ve Önlenmesi – Yanıltıcı Şekilde Tanıtım Yapılması

Özet:

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 56. maddesi haksız rekabet, aldatıcı hareket ve iyiniyet kurallarına aykırı diğer suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suistimali olarak belirtilmiş, 57. maddede tahdidi olmaksızın örnekleme suretiyle haksız rekabet halleri gösterilmiştir. … 57/3. fıkrası kendi şahsi durumu, emtiası, iş mahsulleri, ticari faaliyeti veya ticari işleri hakkında yanlış-yanıltıcı bilgi vermek veyahut 3. kişiler hakkında aynı şekilde hareket etmek suretiyle rakiplerine nazaran onları üstün duruma getirmek eylemi de haksız rekabet olarak kabul edilmiştir. Somut olayda da davalının TSE belgesi sahibi olmadığı halde bu belgeye sahipmiş gibi 3. kişileri yanıltıcı şekilde kendi internet sitesinde tanıtım yaptığı sabit bulunmasına göre davacının haksız rekabetin tespit ve önlenmesi talebinin kabulü ve buna göre tazminatın değerlendirilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddedilmesi doğru görülmemiş kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada …1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 02/03/2017 tarih ve 2016/496-2017/80 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili; davalı şirkete TSE … Bölge Müdürlüğünce 1.38.14.02/770 belge numaralı 21/08/2001 tarihinde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi verildiğini, bu belgenin son geçerlilik tarihinin 21/08/2003 olduğunu, belgede verilen hizmet kapsamının öğrenci ve personel taşıma hizmeti olarak gösterildiğini, daha sonra … Bölge Müdürlüğünce belge süresinin dolması ve davalının yeni belge almak için müracaatta bulunmaması nedeni ile 24/11/2004 tarihinde mevcut belgenin iptaline ve sözleşmenin feshedilmesine karar verildiğini, 132 sayılı TSE Kuruluş Kanunu’nun 1. maddesinin 2. fıkrasına göre enstitünün tüzel kişiliğe haiz özel hukuk hükümlerine göre yöneltilen bir kamu kurumu olup, markasının TSE olduğunu, müvekkiline ait bu markanın davalı tarafça enstitülerinin müsaadesi olmadan belgelerin iptalinden sonra internet sitesinde kullanıldığını ve bu şekilde haksız rekabete sebebiyet vererek tüketicilerin de yanıltıldığını, bundan dolayı müvekkilinin maddi ve manevi zarara uğradığını, davalı aleyhine C. Başsavcılığı nezdinde de şikayeti bulunduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 477,00 YTL maddi ve 265,50 YTL manevi tazminata hükmedilmesine ve marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı temsilcisi; söz konusu internet sitesini kendilerinin oluşturmadığını, rakiplerince kendilerini suçlu duruma düşürmek için böyle bir sitenin oluşturulabileceğini, iddiaları kabul etmediklerini savunarak davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece uyulan bozma ilamı sonrası yapılan yargılama, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu eylemin, 6762 sayılı … 56 vd. maddelerinde düzenlenen haksız rekabet hükümleri çerçevesinde kalmadığı, taraflar arasında bir rekabet ilişkisinin bulunmadığı gerekçesiyle bilirkişi raporu doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespitinin belirlenmesi ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece dairemizin önceki bozma kararı kapsamında haksız rekabetin tespiti kapsamında bilirkişi raporu alınıp, rapordaki tespitlere göre davacı ile davalı arasında rekabet durumunun bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Ancak dairemizin bozma kararında da işaret edildiği gibi davanın 6762 sayılı … 56. ve 57. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. …’nın 56. maddesi haksız rekabet, aldatıcı hareket ve iyiniyet kurallarına aykırı diğer suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suistimali olarak belirtilmiş, 57. maddede tahdidi olmaksızın örnekleme suretiyle haksız rekabet halleri gösterilmiştir. … 57/3. fıkrası kendi şahsi durumu, emtiası, iş mahsulleri, ticari faaliyeti veya ticari işleri hakkında yanlış-yanıltıcı bilgi vermek veyahut 3. kişiler hakkında aynı şekilde hareket etmek suretiyle rakiplerine nazaran onları üstün duruma getirmek eylemi de haksız rekabet olarak kabul edilmiştir.

Somut olayda da davalının TSE belgesi sahibi olmadığı halde bu belgeye sahipmiş gibi 3. kişileri yanıltıcı şekilde kendi internet sitesinde tanıtım yaptığı sabit bulunmasına göre davacının haksız rekabetin tespit ve önlenmesi talebinin kabulü ve buna göre tazminatın değerlendirilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın reddedilmesi doğru görülmemiş kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 19/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.