YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 05.07.2004 Esas: 2003 / 13469 Karar: 2004 / 7482

Hastalığını Gizleyerek Sağlık Sigortası Yaptıran Kişi Giderlerin Ödenmemesi Nedeniyle Sigortadan Talepte Bulunamaz.

Özet:

Davacı, sağlık sigortası yaptırdığını, hastalanıp özel hastanede tedavi gördüğünü, tedavi masraflarının müracaatına rağmen ödenmediğini iddia ederek sigortadan maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Davacı, hastalığını gizleyerek sağlık sigortası yaptırmıştır. Bu durum karşısında sigortalının giderlerin ödenmemesi nedeniyle tazminat talep etmesi hukuka uygun değildir.

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 07.05.2003 tarih ve 2000/1121 – 2003/556 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D.B. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı sigorta şirketine 04.03.2000-2001 tarihlerinde geçerli olmak üzere Sağlık Sigorta Poliçesi ile sigortalandığını, müvekkilinin rahatsızlanıp Özel A. Hastanesi’nde tedavi olduğunu, tedavi giderinin ödenmesi için davalıya müracaatının sonuçsuz kaldığını ileri sürerek şimdilik, 1.500.000.000.-TL. tedavi giderinin ve 1.500.000.000.-TL. manevi tazminatın davalıdan faizi ile tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının poliçe düzenlendikten sonra sağ kasığındaki ağrı nedeniyle Özel A. Hastanesi’ne müracaat ettiğini, ameliyat için provizyon istenildiğinde, davacının poliçe tarihinden önce çektirdiği ultrasonografide sağ tarafta kistinin olduğunu bildiğini ve fakat müvekkiline beyanda bulunmadığının tesbit edildiğini, ameliyat sonrası “kronik Hidrosalpinks” olduğunun anlaşılmasının da rahatsızlığın yeni olmadığını gösterdiğini, davacının bu şekilde müvekkilinin poliçeye ek şart koyma imkanını ortadan kaldırdığını, manevi tazminat şartlarının gerçekleşmediğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, davacının hastalığının poliçe düzenlendiği tarihte olduğu ve davacının varlığını bildiği hastalığı davalıya bildirmediği, bu şekilde davalının cayma hakkını kullanmasının engellediği, bu durumun iyi niyet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davacının bilmiş olduğu hastalığını gizlemekle Poliçe Genel Şartları’nın 12/b maddesi hükmüne aykırı hareket ettiğinin sabit olmasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2.220.000.- Lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 05.07.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.