YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 25.12.2017 Esas: 2016/1031 Karar: 2017/9651

Hem Paylı Hem de Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazlarda Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesine Karar Verildiğinde Satış Bedelinin de Tapudaki ve Mirasçılık Belgesindeki Paylara Göre Dağıtılmasına Karar Verilmelidir.

Özet:

Davacı, ortaklığın giderilmesi talebinde bulunmuştur. Ortaklığın giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu mallarda paydaşlar (ortaklar) arasındaki birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardandır. Hem paylı hem de elbirliği mülkiyetine tabi mallarda ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi halinde satış bedelinin de tapudaki ve mirasçılık belgesindeki paylara göre dağıtılmasına karar verilmelidir. Açıklanan nedenlerle, satış bedelinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki paylar oranında taraflara dağıtılmasına karar verilmesi gerekirken, hatalı bilirkişi raporundaki paylar oranında dağıtılmasına karar verilmesi hatalıdır. 

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 21.08.2013 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 20.11.2011 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar …, … ve … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Davacı, … İli … İlçesi 1204, 1205,1206 parseller ile … Köyü 121 ada 8 parsel, 233 parsel sayılı taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi isteminde bulunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmü, davalılar …, …, … temyiz etmiştir.

… (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır.

Mahkemece paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde satışın nasıl yapılacağının ve satış bedelinin nasıl alınacağının hüküm sonucunda gösterilmesi gerekir.

Satışına karar verilen taşınmaz;

a) Paylı mülkiyet hükümlerine konu ise satış bedelinin paydaşların tapudaki payları oranında,

b) Elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi olması halinde satış bedelinin mirasçılık belgesindeki paylar oranında,

c) Hem paylı, hem de elbirliği mülkiyeti halinin bir arada bulunması halinde ise satış bedelinin tapudaki ve mirasçılık belgesindeki paylar nazara alınarak dağıtılmasına karar verilmesi gerekir.

Somut olayda; hükme esas alınan 22.10.2014 tarihli bilirkişi raporunda taraflara ödenmesi gereken satış bedelini, dava konusu taşınmazların belirlenen değerleri ile tarafların hisselerinin oranlanması suretiyle hatalı olarak hesaplandığı anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamakta ise de; satış bedelinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında taraflara dağıtılmasına karar verilmesi gerekirken hatalı bilirkişi raporundaki paylar oranında dağıtılmasına karar verilmesi doğru görülmemiş ise de bu husus bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nın 438/7. maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar …, …, … temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm sonucunun birinci bendinden ‘’… 22.10.2014 tarihli … bilirkişisi…ve İnşaat Bilirkişisi … tarafından düzenlenen bilirkişiler raporlarında belirtilen hisseler oranında…’’ ibaresinin kaldırılarak yerine “… tapudaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında…’’ ibaresinin eklenmesine hükmün DÜZELTİLMİŞ bu şekliyle ONANMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatıranlara iadesine, 25.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.