YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 07.10.2004 Esas: 2004 / 4166 Karar: 2004 / 8108

Hizmet Tespiti – Çalışma Olgusu Her Türlü Delille İspat Edilebilir; Yazılı Belge Şart Değildir.

Özet:

Hizmet tespiti davaları niteliği itibarıyla kamu düzeninden olduğundan mahkemece re’sen inceleme ve araştırma yapılmalıdır. Bu nevi davalarda sigortalı, çalışmasını her türlü delille ispat edebilir; yazılı delil olması zorunlu değildi. Yerel mahkemece aksi kanaat ile çalışmaya ilişkin kayıt olmadığı gerekçesiyle davanın reddi hatalıdır.

Davacılar, murisi B’nin davalılardan işverene ait işyerinde 01.07.1996 – 31.12.1996 tarihleri arasında geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemişlerdir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.

Hükmün davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi D.K. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR

Dava, eşinin 01.07.1996 ile 31.12.1996 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığının tespiti istemine ilişkin olup, mahkemece çalışmaya ilişkin bir kayıt olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiştir. Dava niteliği itibariyle kamu düzenine ilişkin olduğundan, mahkemece resen inceleme ve araştırma sonucu hüküm kurulması gerekir. Bu tür davalar da sigortalı, çalışmasını her tür inandırıcı delil ile ispat edebilir; yazılı delil olması şart değildir. Aynı zamanda çalışmaya ilişkin kayıtların işverence düzenlenip SSK’ya intikal ettirilmesi gerekmekte olup, kayıt düzenlenmemiş ise bunun sorumluluğunu davacıya yüklemek M.K.’nun 2. maddesi uyarınca iyiniyetle bağdaşmayacak nitelikte bir tutum ve davranıştır.

Çalışmaya ilişkin belge yok ise de, SSK’ya verilen dönem bordro tanığının beyanından, davacı eşinin istem döneminde davalı işyerinde çalıştığı anlaşılmakla, bu durumda davanın kabulü gerekirken mahkemece reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine 07.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.