YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.10.2017 Esas: 2016 / 5944 Karar: 2017 / 8048

Hizmet Tespiti – Dava Sırasında Ölen İşveren-Davalının Mirası Reddeden Mirasçılarına Karşı Davaya Devam Edilemez; Mirasın İflas Kurallarına Göre Tasfiyesi ve Temsilci Atanması İçin Sulh Hakimine Bilgi Verilip Taraf Teşkili Sağlanmalıdır.

Özet:

Hizmet tespiti davasında uyuşmazlık, davalı işyeri sahibinin mirasçılarının mirası reddetmeleri halinde mirası reddeden mirasçılar yönünden tespit hükmü kurulup kurulamayacağı noktasında toplanmaktadır. Mirasın reddi halinde, mirası reddedenler yönünden davaya devam edilemez. Bu halde mirası reddetmeyerek mirasçılığı devam edenlerin katılımı ile davaya devam edilir. En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Dosya kapsamından, en yakın mirasçıların tamamının mirası reddettikleri anlaşılmaktadır. Bu durumda, mirasın iflas kurallarına göre tasfiyesi ve temsilci atanması için sulh hakimliğine bilgi verilip taraf teşkili sağlanmalıdır. Taraf teşkili sağlanmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. 

Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde geçen çalışmalarının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

K A R A R

Dava, davacının davalı …’e ait işyerinde 01/07/2000 tarihinden itibaren 4 yıl süre ile çalışmış olduğunun tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davalı …’in yargılama esnasında 23.02.2015 tarihinde vefat ettiği, davalı müteveffanın mirasçıları olan …, Vesile, Mehmet ve …’ ün Tokat Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2015/322 Esas ve 2015/470 Karar sayılı ve 02/04/2015 tarihli kararı ile …’ in mirasını reddettiklerine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık, davalı işyeri sahibinin mirasçılarının mirası reddetmeleri halinde mirası reddeden mirasçılar yönünden tespit hükmü kurulup kurulamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Mirasın reddi, Türk Medeni Kanunu’nun 605 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup, anılan Kanunun 605’nci maddesinde, yasal ve atanmış mirasçıların mirası reddedebilecekleri belirtilmiştir.

Mirasın reddi halinde, mirası reddedenler yönünden davaya devam edilemez. Bu halde mirası reddetmeyerek mirasçılığı devam edenlerin katılımı ile davaya devam edilir. Mirasçıların tamamının mirası reddetmeleri halinde Türk Medeni Kanunu’nun 612 ve devamı maddeleri uyarınca mirasın tasfiyesi yoluna gidilerek, bir tasfiye memuru atanır ve ilgili memurun davaya dahil edilmesi suretiyle davaya devam edilir.

Türk Medeni Kanunu’nun 612 ve devamı maddelerine göre en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Mirasçılar, mirası reddederken kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebilirler. Bu taktirde ret, sulh hakimi tarafından sonra gelen mirasçılara bildirilir, bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılırlar. Bunun üzerine miras, yine iflas hükümlerine göre tasfiye edilir ve tasfiye sonunda arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara verilir.

Yapılacak iş; davalı …’in en yakın bütün mirasçılarının mirası reddettikleri ibraz olunan mahkeme kararı ile sabit bulunduğuna göre mahallin sulh hakimine durum bildirilerek mirasın iflas kurallarına göre tasfiyesini sağlamak, anılan mahkemece mirası reddedilen davalı … için atanacak ve yetkilendirilecek bir temsilci huzuru ile davaya devam edilerek sonucuna göre karar vermektir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmadan usulünce taraf teşkili sağlanmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalılardan … mirasçıları … vs.’ye iadesine, 19.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.