YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 23.03.2018 Esas: 2016 /30006 Karar: 2018 / 3086

İcra Mahkemelerinde Kambiyo Senetlerine İlişkin Borca İtiraz Davalarında Borcun Bulunmadığı veya İtfa yahut İmhal Edildiği Resmi veya İmzası İkrar Edilmiş Belge ile Kanıtlanabilir.

Özet:

Borçlu, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibinde, takip dayanağı senedin imzalı ve boş olarak teslim edildiğini, borcun takip öncesi ödendiğini ileri sürerek icra takibinin iptalini talep etmiştir. Talep, ödeme emrinin tebliğinden önceki döneme ilişkin itfa itirazına ilişkindir. İİK’nun 169. maddesi uyarınca; borcun bulunmadığı veya itfa yahut imhal edildiği resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlanmalıdır. Burada ispat külfeti borçluya aittir. Borçlu, ödeme yaptığını resmi veya imzası ikrar edilmiş belge ile kanıtlayamamıştır. Bu durumda itirazın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından (1 adet) bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibinde, borçlunun; icra mahkemesine yaptığı başvuruda, sair itirazlar ile birlikte, takip dayanağı senedin imzalı ve boş olarak teslim edildiği, açık bono olduğu ve anılan borcun takip öncesi ödendiği itirazları ile anılan takibin iptalini ve aleyhe tazminata hükmolunmasını talep ettiği, mahkemece; senet lehtarı ile borçlu arasında bir borç ilişkisi bulunmadığı, açık olan senedin sonradan bu şekilde doldurulduğu anlaşılmakla davanın kabulüne karar verildiği görülmektedir.

Başvuru bu hali ile İİK’nun 169. maddesine dayalı, ödeme emrinin tebliğinden önceki döneme ilişkin itfa itirazı olup, İİK’nun 169/a-1. maddesi gereğince; borcun bulunmadığı veya itfa yahut imhal edildiği resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlanmalıdır. Burada ispat külfeti borçluya aittir.

Somut olayda; takip dayanağı senedin ön yüzünde lehdarının …, keşidecisinin … ve aval vereninin … olduğu, anılan senedin aval veren-alacaklı …’e ciro edildiği görülmektedir. Her ne kadar ödeme iddiasını ispat için dosya kapsamına 10.09.2013 tarihli ve … imzalı bir belge sunulduğu görülse de, anılan belgenin taraflar ile ilgisinin ispatlanamadığı ve alacaklı tarafından da söz konusu belgenin kabul edilmediği anlaşılmaktadır.

Öte yandan dar yetkili icra mahkemelerinde, kambiyo senetlerine dair borca itiraz davasında, borcun bulunmadığı veya itfa yahut imhal edildiği ancak resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlanabilir, tanık beyanları ile ispat düşünülemez.

O halde, mahkemece; borçlunun takip dayanağı borcu İİK 169/a gereği ödediği ispatlanamadığından itirazın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.03.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.