YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ

Tarih: 18.05.2016 Esas: 2015 / 25048 Karar: 2016 / 18253

İcra Takibinde Cari Nafaka İstenmemiş ise Geçmiş Dönem Birikmiş Nafaka Alacağı Adi Alacak Niteliğinde Olduğundan Ödenmemesi Halinde Tazyik Hapsi Kararı Verilemez.

Özet:

Sanık, nafaka hükümlerine uymamak suçundan yargılanmıştır. Dosya içeriğinden, alacaklının geçmiş dönem birikmiş nafaka alacaklarını talep ettiği anlaşılmaktadır. İcra takibinde cari nafaka istenmemiş ise geçmiş dönem birikmiş nafaka alacağı adi alacak niteliğinde olduğundan ödenmemesi halinde tazyik hapsi kararı verilemez. Somut olayda, sadece geçmiş dönem birikmiş nafaka alacaklarının tahsili istenmesine rağmen açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın, sanığın tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır.

Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık …’nin, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi cezası ile cezalandırılmasına dair, … İcra Ceza Mahkemesinin 21/04/2014 tarihli ve … Esas, … sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin, … Asliye Ceza Mahkemesinin 13/05/2014 tarihli ve … değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 16/01/2015 gün ve … Sayılı Kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 28/01/2015 gün ve KYB. … sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, borçlu hakkında … İcra Müdürlüğünün … sayılı takip dosyası ile birikmiş nafaka borcunu ödemediğinden dolayı şikayette bulunulduğu, takip talebinde cari nafaka alacağı talep edilmeyip adi alacak niteliğindeki geçmiş dönem nafaka borçlarının tahsilinin talep edildiği, atılı suçun unsurlarının oluşmadığı, bu sebeple itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Kabahatliye yükletilen eylemin yaptırımı, 2004 sayılı İİK’nın 344. maddesinde, “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir. Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.” hükmü ile düzenlenmiştir.

Somut olayda; borçlu kabahatli aleyhine başlatılan icra takibi nedeniyle çıkarılan icra emrine birikmiş nafaka alacağının faizi ile birlikte hesaplanan miktarı ile tahsilinin talep edildiği dikkate alındığında, takibin adi alacak hükmünde olduğu ve bu paranın ödenmemesinin nafaka hükümlerine aykırı davranmak suçunu oluşturmayacağının kabulü gerekir.

Açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, … Asliye Ceza Mahkemesinin 13/05/2014 tarihli ve … değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca BOZULMASINA, kabahatli hakkında nafaka borcunu ödememek eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsinin kaldırılmasına, 18.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.