YARGITAY 8.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 06.02.2017 Esas: 2015 / 1062 Karar: 2017 / 1153

İcrada Takas-Mahsup – Temyiz İncelemesinde Olup İcranın Geri Bırakılması Kararı Verilmiş Olan Dosyadaki Alacak İnfaz Edilebilir Bir Alacak Olmadığından Takas-Mahsup Konusu Edilemez.

Özet:

Borçlu vekili, müvekkili aleyhine başlatılan icra takibi borcunun, müvekkilinin alacaklı olduğu icra dosyası alacağı ile takas-mahsup edilmesini talep etmiştir. Temyiz incelemesinde olup icranın geri bırakılması kararı verilmiş olan dosyadaki alacak infaz edilebilir bir alacak olmadığından takas-mahsup konusu edilemez. Açıklanan nedenlerle, talebin tümden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kısmen kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. 

Taraflar arasında görülen davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine karar verilmiş olup hükmün davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

K A R A R

Borçlu vekili, müvekkili aleyhine … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/3545 Esas sayılı dosyası ile başlatılan takibe ilişkin borcunun …. 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/3644 Esas nolu dosya alacağı ile takas ve mahsubunu, takas ve mahsup işlemine konu, …. 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/3644 Esas nolu dosyasındaki alacağın teminat olarak kabul edilmesini talep etmiştir.

Alacaklı vekili müvekkilinin borçlu olduğu … 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/3644 Esas sayılı dosyasında dayanak mahkeme kararının temyizi ile birlikte dosya borcunu karşılayacak tutarın teminatının dosyaya nakit olarak yatırıldığını, icra takibinin dosyanın Yargıtay’dan dönüşüne kadar durdurulduğunu, dosyanın halen Yargıtay incelemesinde olduğunu beyan etmiştir.

Mahkemece, talebin kısmen kabulü ile borçlunun … 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/3545 Esas sayılı dosyasındaki borcunun, …. 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/3644 Esas sayılı dosyasındaki alacağı ile takas ve mahsubuna, ….. 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/3644 Esas sayılı dosyasındaki alacağın teminat olarak kabul edilmesi talebinin reddine karar verilmiş, hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.

Takasa konu edilen …. 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/3644 Esas sayılı dosyasında, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 26.11.2013 tarihli kararı ile icranın geri bırakılması kararı verilmiş olup, bu durumda anılan alacak takas dermeyan edilen tarih itibariyle infaz edilebilir bir alacak olmadığından, bu haliyle takas mahsup konusu edilemez.

O halde Mahkemece, talebin tümden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın temyiz edene iadesine, 06.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.