YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 04.07.2018 Esas: 2017/1666 Karar: 2018/7267

İflas Ertelemesinde Tedbir – İhtiyati Haciz

Özet :

İflas erteleme talebi sebebiyle verilen tedbir kararından sonra uygulanan ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına karar verilmelidir.

YARGITAY  KARARI

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, borçlunun talebi üzerine iflas erteleme davasında verilen tedbir kararı gereği, icra müdürlüğünce takibin durdurulduğu, ancak ihtiyati haciz kararı uyarınca tatbik edilen hacizlerin kaldırılması talebinin reddine karar verildiği, bunun üzerine borçlu tarafından söz konusu tedbir kararı gereği, ihtiyati haciz kararı uyarınca tatbik edilen hacizlerin kaldırılması gerektiğinden bahisle şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece, tedbir kararında ihtiyati hacizlerin tatbikinin durdurulmasına karar verildiği, kaldırılmasına ilişkin bir karar olmadığı gerekçesiyle bu yöndeki istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

21.04.2014 tarihli iflas erteleme tedbir kararında “açılmış ve açılacak tüm takip, ihtiyati haciz kararlarının tatbiki ve tahliyesinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına” karar verildiği, ihtiyati haciz kararının 08.07.2014 tarihinde, ihtiyati tedbir kararından sonra alındığı, tedbir kararının ihtiyati haciz kararının infazını da durdurduğu anlaşılmıştır.

O halde; mahkemece şikayetin kabulü ile tedbir kararından sonra alınan ihtiyati haciz kararının tatbiki nedeniyle konulan ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.