YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 21.12.2017 Esas: 2016/6496 Karar: 2017/3802

İflasın Ertelenmesi – Grup Şirketlerde Borca Batıklığın Tespitinde Borç, Asıl Borçlu Şirketin Pasifinde Hesaplanmalı; Aynı Borç Kefil Olan Grup Şirketin Pasifine Dahil Edilmemelidir.

Özet :

Dava, iflasın bir yıl süreyle ertelenmesi talebine ilişkindir. Davacı şirketlerin grup şirketler olduğu dosya kapsamı ile sabittir. Grup şirketler açısından kefalet ilişkisi borca batıklığın tespiti açısından kötüye kullanabilmektedir. Bu nedenle grup şirketlerde borca batıklığın tespitinde borç, asıl borçlu şirketin pasifinde hesaplanmalıdır. Aynı borç kefil olan grup şirketin pasifine dahil edilmemelidir. Açıklanan hususlar dikkate alınmadan yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

Taraflar arasındaki iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahil …. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

İstemde bulunan vekili, müvekkili şirketlerin borca batık durumda olduğunu, ancak iflasın ertelenmesi ve iyileştirme projesinin uygulanması halinde borca batıklıktan kurtularak borçlarını ödeyebileceklerini ileri sürerek, iflaslarının bir yıl süreyle ertelenmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Müdahiller vekilleri, şirketlerin iyileşmesinin mümkün olmadığını savunarak, talebin reddini istemiştirler.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacı şirketlerin borca batık durumda oldukları, sunulan iyileştirme projesinin ciddi, inandırıcı ve gerçekleşebilir olduğu, iyileştirme projesine öngörülen sermaye artırımlarının yapıldığı, müdahil alacaklılar ile borç ödeme ve tasfiye protokollerinin imzalandığı gerekçesiyle talebin kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, müdahil …. vekili temyiz etmiştir.

Davacı şirketlerin grup şirketler olduğu dikkate alındığında, grup şirketler açısından kefalet ilişkisi borca batıklığın tespiti açısından kötüye kullanabilmekte ve bir borca ilişkin kefaletin birden fazla şirketin pasif hesabında gösterilmesi nedeniyle bir borçtan dolayı grup şirketlerin tamamı kayden borca batık hale gelmektedir.

Bu durumda, grup şirketlerde borcun asıl borçlu şirket pasifinde gösterilmesi, ayrıca borca kefil olan grup şirketin pasifinde kefil olunan bu borca yer verilmeden borca batıklığın hesaplanması gerekli olup, davacılardan …. Tic. Ltd. Şti’nin diğer davacı …..’nin borcuna ilişkin (-) 27.286.004,22 TL kefaletlerinin bulunduğu, bu miktarın davacılar ….ti. ile …..’lerinin pasif hesaplarında gösterilmemesi halinde bu davacıların borca batık olmadığı nazara alınarak bu yönüyle davacılar …. açısından iflas erteleme dava şartı olan borca batıklık unsurunun gerçekleşmemiş olduğu gözetilerek bu davacılar yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davacılar ….’nin iflasına karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müdahil…. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.