YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 03.03.2005 Esas: 2004 / 11181 Karar: 2005 / 1745

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye – Süresiz Sözleşmelerde Dava Açma Süresi Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Belirlenir.

Özet:

İhtiyaç nedeniyle tahliye davaları, akdin hitamından itibaren bir ay içinde açılmalıdır. Akdin hitamından önce ya da bir aylık dava açma süresi içinde akdin yenilenmeyeceği kiracıya bildirilmişse o dönem sonuna kadar dava açılabilir. Süresiz kira sözleşmelerinde ise dava açma süresi Borçlar Kanunu’nun 262. maddesine göre belirlenmesi gerekir. Buna göre altı aylık bir dönemin sonu için üç ay önceden ihtar tebliği gerekir.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, konut ihtiyacı nedeni ile kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece tahliye kararı verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Davacı vekili, müvekkilinin onüç yıl evvel kiralananı satın aldığını, kardeşi olan davalının o tarihten beri kira vermeden oturduğunu, çeşitli yerlerdeki memuriyet görevinden sonra Antalya’ya döndüklerini, konut ihtiyacı nedeni ile kiralananın tahliyesini talep etmiştir. Davalı, davanın süresinde açılmadığını, ihtiyacın samimi olmadığını, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece kiralananın tahliyesine dair verilen kararı davalı vekili temyiz etmiştir. Temyiz incelemesi sonucunda dairemizin 15.03.2004 tarihli ilamı ile “ihtiyaca dayalı tahliye davalarının yerleşen içtihatlara göre akdin hitamından itibaren bir ay içinde açılması gerekir. Akdin hitamından önce ya da bir aylık dava açma süresi içinde akdin yenilenmeyeceği konusunda irade karşı tarafa ulaşmış ise o dönemin sonuna kadar dava açılabilir. Sözleşme süresiz ise Borçlar Kanunu’nun 262. maddesinden yararlanarak davanın süresinde açılıp açılmadığı belirlenir. Dava süresi mahkemece re’sen dikkate alınması” gereğine işaretle yerel mahkeme kararı bozulmuştur. Bozmadan sonra yapılan yargılamada bozmaya uyularak inceleme yapılmış, kira sözleşmesinin 10.08.1995 başlangıç tarihli ve süresiz olduğu mahkemece kabul edilmiştir. Kira sözleşmesi süresiz olduğundan dava süresi Borçlar Kanunu’nun 262. maddesine göre belirlenmelidir. Buna göre altı aylık bir dönemin sonu için üç ay önceden ihtar tebliği gerekir. Davacı tarafından davalıya 22.07.2003 keşide, 25.07.2003 tebliğ tarihli ihtarla tahliye iradesi bildirilmiş, tahliye davası 06.08.2003 tarihinde açılmıştır. Dava ve ihtar süresinde olmadığından davanın reddine karar vermek gerekirken, yazılı gerekçeyle tahliye kararı verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 03.03.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.