YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 30.05.2016 Esas: 2016 / 5446 Karar: 2016 / 5944

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz – Kambiyo Senedine Dayalı Alacak Rehinle Temin Edilmiş Olsa Bile Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yolu ile İstenebilir.

Özet:

Davacı, alacağın rehin ile teminat altına alındığını iddia ederek ihtiyati haciz kararının itiraz yolu ile kaldırılması isteminde bulunmuştur. Vadesi gelmiş ve rehinle temin edilmemiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun mallarının, üçüncü kişi nezdindeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini isteyebilir. Kambiyo senetlerine dayalı alacak rehinle temin edilmiş olsa bile kambiyo senetlerine mahsus takip yolu ile istenebilir. İhtiyati haciz konusu bononun vadesinin gelmiş olduğu dosya kapsamı ile sabittir. Açıklanan nedenlerle, davacı talebinin reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır. 

……..Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 03.04.2015 tarih ve 2015/247-2015/274 D.İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi karşı taraf (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi ……… tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler elektronik ortamda okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

İhtiyati hacze itiraz edenler (borçlular) vekili, itiraz eden Y……. E…..’nin asıl borçlu olan A…… Şirketi’nin ………Bankası’ndan kullandığı kredi nedeni ile kredi alacağını aşar biçimde ipotek verdiğini, ipoteğin hem asıl borçlu hem de kefilin sorumluluklarını teminat altına aldığını, bu nedenle ihtiyati haciz kararının yerinde olmadığını belirtip iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Alacaklı banka vekili, ihtiyati hacze itiraz nedenlerinin sınırlı olduğunu, itirazların bu nedenlerden hiçbirine uymadığını belirtip, talebin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, dosya kapsamına göre, alacaklı bankanın talebi üzerine her iki itirazcı borçlunun bankaya olan borçları nedeni ile 750.000,00 TL alacağı karşılayacak şekilde hak ve alacakları üzerinde 03/04/2015 tarihli karar ile ihtiyati haciz talebinin kabulüne karar verildiği, ihtiyati hacze itiraz nedenlerinin sınırlı olduğu, bunların mahkemenin yetkisi, teminat ve ihtiyati haciz nedenleri olarak sıralandığı, somut olayda davacı banka ile borçlu A……… Ltd. Şti. arasında diğer borçlu Y……E…….’nin kefil olduğu sözleşmenin imzalandığı, bu sözleşme uyarınca borçlu şirkete kredi kullandırıldığı, borçlu kefil Y….. E…….’nin kendisine ait üç adet taşınmaz üzerinde toplam bedeli 6.000.000,00 TL olan ipotek oluşturduğu, ipotek akit tablosu incelendiğinde ipoteğin sadece asıl borçlu şirketin banka ile imzaladığı sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının teminatı olarak verilmiş olduğu, ipoteğin kefil olan Y…… E…..’nin sorumluluğunu teminat altına almadığı, borçlu A……..Ltd. Şti. yönünden bankaya olan borç ipotek ile teminat altına alındığı için bu borçlu aleyhine verilen ihtiyati haciz kararının koşullarının oluşmadığı, bu nedenle A…….. Ltd. Şti. hakkındaki ihtiyati haciz kararının kaldırılması gerektiği, itiraz eden borçlu Y……..E……. yönünden ise; ipotek akit tablosunda açıkça belirtildiği gibi ipoteğin sadece asıl borçlu şirketin borçlarının teminatı olarak verildiği, ipoteğin Y…… E…….’nin kefilliğinden kaynaklanan sorumluluğunu teminat altına alınmadığı, bu nedenle Y….. E……. aleyhine verilen ihtiyati haciz kararının yerinde olduğu gerekçesiyle her iki itiraz eden borçlu hakkındaki talebin kısmen kabulüne, aleyhine ihtiyati haciz kararı verilen borçlu A….. Ltd. Şti. yönünden itirazın kabulü ile verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına, borçlu Y.. U.. yönünden itirazın reddine karar verilmiştir.

Kararı, karşı taraf (alacaklı) vekili temyiz etmiştir.

İstem, ihtiyati haciz kararının itiraz yolu ile kaldırılmasına ilişkindir. İİK’nın ihtiyati haciz şartlarını düzenleyen 257’nci maddesinde, vadesi gelmiş ve rehinle temin edilmemiş bir para borcunun alacaklısının borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını, alacakları ile diğer haklarını ihtiyaten haczettirebileceği belirtilmiştir.

Somut olayda, alacaklı bankanın muterizler tarafından imzalanmış bonoya dayandığı, ihtiyati haciz isteminin yapıldığı tarihte bonoda yazılı borcun muaccel olduğu anlaşılmıştır. Bonoyu imzalayan borçlular itirazlarında, kredi borcunun ipotek ile teminat altına alındığını ileri sürmüşlerse de İİK’nın 167’nci maddesine göre alacağı kambiyo senedine dayalı olan alacaklının alacak rehinle temin edilmiş olsa bile alacağını kambiyo senetlerine mahsus takip yolu ile istemesinin mümkün olmasına göre borçluların tüm itirazlarının reddine karar verilmesi gerekirken, ihtiyati hacze itiraz eden (borçlu) A………. Tic. Ltd. Şti.’nin itirazının kabulüne karar verilerek ihtiyati haciz kararının bu borçlu yönünden kaldırılması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle karşı taraf (alacaklı) yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle karşı taraf (alacaklı) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 30.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.