YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 13.12.2018 Esas: 2018/8352 Karar: 2018/13488

İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması – Borcu Karşılar Teminat Gösterilmesi – Aşkın Haciz

Özet:

İİK’nin 266. maddesinde; “Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer” hükmü yer almaktadır. Anılan madde gereğince, borçlunun ihtiyati haczin kaldırılmasını talep edebilmesi için, tüm dosya borcunu karşılayacak miktarda ve anılan maddede yazılı olan teminatların gösterilmesi gerekir.

MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizine ilişkin dilekçenin reddini mutazammın 24/10/2017 tarihli ve 2015/12113 Esas – 2017/13577 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlular, İİK’nun 266. maddesi uyarınca teminat karşılığında ihtiyati haczin kaldırılması talebinde bulunmuş olmakla, mahkeme kararı temyizi kabil bir karar olup, esasının incelenmesi gerektiğinden, borçluların karar düzeltme istemlerinin kabulü ile Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 24/10/2017 tarih, 2015/12113 E. – 2017/13577 K. sayılı ve kararın kesin olduğundan bahisle verilen temyiz dilekçesinin reddine ilişkin kararının kaldırılmasına oybirliği ile karar verildikten sonra, borçluların icra mahkemesi kararına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi:

Alacaklı tarafından ihtiyati haciz kararı ile birlikte ilama dayalı olarak başlatılan ilamlı takipte, … 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/305 E. – 2014/601 K. sayılı dosyasından verilen ilamın infazı için ihtiyati haciz kararı alındığı, aynı ilama dayanılarak ilamlı takibe geçildiği, icra dosyasından ihtiyati haciz uygulanmasının talep edildiği, borçlunun başka bir dosyadan satış memurluğu tarafından ödenecek alacakları üzerine ihtiyati haciz konulduğu, borçluların, icra mahkemesine başvurularında, icra dosyasına dosya borcuna yeter miktarda teminat mektubu sunduklarını ve Yargıtay’dan tehiri icra kararı getirene kadar mehil verilmesi talebinde bulunduklarını beyanla İİK.’nun 266. maddesi uyarınca ihtiyati haczin kaldırılmasını talep ettikleri, mahkemece, istemin reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK’nin 266. maddesinde; “Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer” hükmü yer almaktadır.

Anılan madde gereğince, borçlunun ihtiyati haczin kaldırılmasını talep edebilmesi için, tüm dosya borcunu karşılayacak miktarda ve anılan maddede yazılı olan teminatların gösterilmesi gerekir.

Öte yandan, İİK’nin 36. maddesi gereğince; ilâmı temyiz eden borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehin veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise, icranın geri bırakılması için Yargıtay’dan karar almak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir.

İİK’nin 85. maddesi uyarınca, borçlunun mal ve haklarından, alacaklının ana para, faiz ve masraflar dahil tüm alacağına yetecek miktarı haczolunur. Buna göre, dosya alacağının tamamının icra müdürlüğüne yatırılması halinde, mevcut hacizler aşkın hale geleceği gibi, hacizlerin devam etmesinde alacaklının da hukuki yararı kalmayacağından kaldırılmaları gerekir.

Yargıtay’dan tehiri icra kararı almak üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK’nin 85/son maddesiyle de bağdaşmayacaktır.

Somut olayda, şikayetçi borçlular tarafından, takip dosyası kapsamında, Ziraat Bankasınca düzenlenen 15/04/2015 tarihli 79.971,05 TL miktarlı, kesin ve süresiz teminat mektubu icra dosyasına sunularak 20/04/2015 tarihinde mehil vesikası alındığı görülmektedir.

Bu durumda, teminat mektubunun sunulduğu tarih itibariyle dosya hesabında tespit edilen tüm dosya borcu tutarını (asıl alacak ve fer’ileri) karşılar miktar icra dairesine sunulmak suretiyle dosya borcu depo edilmiş ise, İİK’nun 266. maddesi koşulları yerine getirilmiş olacağı gibi daha önce konulmuş bulunan hacizlerin de aşkın hale geleceğinin kabulü gerekir.

O halde, mahkemece, borçlular tarafından mehil vesikasının alınması sırasında yatırılan teminatın, o tarih itibariyle dosya alacağının fer’ileri ile birlikte tamamını karşılayıp karşılamadığı değerlendirilerek sonucuna göre karar vermesi gerekirken, yazılı gerekçe ve yanılgılı değerlendirme ile hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13/12/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.