YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 13.05.2016 Esas: 2016 / 6757 Karar: 2016 / 14179

İmar Durumunda Çok Önemli Değişiklikler Olmuş ise Kesinleşen Kıymet Takdirinden İtibaren İki Yıl Geçmiş Olmasa da Yeniden Kıymet Takdiri İstenebilir.

Özet:

Dava, ihalenin feshi talebine ilişkindir. Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, imar durumunda çok önemli değişiklikler meydana gelmişse kesinleşen kıymet takdirinden itibaren iki yıl geçmiş olmasa da yeniden kıymet takdiri istenebilir. Somut olayda, taşınmazın imar durumunda olağanüstü değişiklikler yapıldığı ve değerinin önemli ölçüde değiştiği iddia edilmiştir. Bu durumda, imar durumunda bir değişiklik olup olmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmelidir.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda; sair şikayet nedenleri ile birlikte taşınmazın imar durumunda önemli değişikler meydana geldiğini, taşınmazın değerinin ilanda belirtilen değerden fazla olduğunu ileri sürerek 17/09/2015 tarihli ihalenin feshini talep ettiği, mahkemece istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK’nun 128/a-2. maddesine göre; “Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir.”

Artırmaya çıkarılan bir taşınmazın tapu kaydındaki son durumunun, şartnamede açıkça gösterilmesi ve böylece artırmaya katılacak olan kişilerin, taşınmazın imar durumunu ve miktarını bilerek artırmaya girmeleri sağlanmalıdır. Satışa konu taşınmazların tapu kaydındaki söz konusu değişikler, değer artırıcı nitelikte ise, yeni imar planı ve son tapu kaydı sorulmadan ihalenin yapılması, ihalenin feshi nedenidir.

Şikayetçi vekilince, ihale tarihinden önce, taşınmazın imar durumunda olağanüstü değişiklikler yapıldığı ve değerinin önemli ölçüde değiştiği ileri sürülmüş olup, bu husus, taşınmazda değer artırıcı unsurları etkileyeceğinden ve şikayetçinin menfaatine olacağından şikayet konusu yapılabilir.

Somut olayda, dosyanın incelenmesinde; … Belediye Başkanlığı İmarcılık Ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04/10/2013 tarihli yazısında; 01/10/2013 tarihinden sonra imar durumunda değişiklik yapılmadığının bildirilmiş olduğu, ancak icra müdürlüğünce, bu tarihten ihale tarihine kadar imar durumunda bir değişiklik olup olmadığının sorulmadığı, alınan kıymet takdir raporlarında da dosyada mevcut imar durumuna göre değerlendirme yapıldığı görülmüştür.

O halde mahkemece, ihalesi yapılan taşınmazın, ihaleden önceki imar durumu sorularak, imar durumunda bir değişiklik olup olmadığı tespit edildikten sonra ve gelen yazı cevabına göre, bu durumun talep ve talibe etkisi de tartışılıp değerlendirilerek; oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, bu hususlar araştırılmadan yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.