YARGITAY 19.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.02.2005 Esas: 2004 / 7784 Karar: 2005 / 1981

İmza İncelemesine Esas Alınacak Belgeler Davaya Konu Belgenin Tanzim Tarihinden Önceki Tarihi Taşıyan Belgeler Olmalıdır.

Özet:

Davacı, kefil yerinde imzası bulunmayan senet bedelini icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığını iddia ederek istirdat talebinde bulunmuştur. İmza incelemesine esas alınacak belgeler, davaya konu belgenin tanzim tarihinden önceki tarihi taşımalı ve yasaca belirlenen nitelikte olmalıdır. Bilirkişi raporu anılan hususları içermediğinden hükme esas alınması usul ve yasaya aykırıdır.

Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Dava, takibe konulan ve kefil yerinde imzası bulunmayan senet bedelinin davacının icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığı, 2.100.000.000.-TL’nin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte istirdadı istemine ilişkindir.

Davalı vekili, takibin kesinleştiğini ve alacaklarını tahsil ettiklerini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece alınan bilirkişi raporuna göre, senetteki imzanın davacının eli mahsulü olmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Mahkemece alınan ve hükme dayanak yapılan ve birbirini doğrulayan raporlarda imzanın davalıya ait olmadığı açıklanmakta ise de, imza incelemesinde medar-ı tatbik imzalar olarak dikkate alınan imzalardan ikinci ve yedinci sıradaki vekaletname, üçüncü sıradaki beyanname ve beşinci sıradaki ihtarname fotokopisi üzerinden inceleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Oysa uzman bilirkişinin incelemesine dayanak yapılacak olan belgelerin dava konusu kredi sözleşmesinin tanzim tarihinden önceki tarihleri taşıyan belgeler olması ve ayrıca HUMK’nun 309/f-3 maddesinde açık biçimde kabul edildiği gibi bilirkişice karşılaştırmaya esas olmak üzere dayanak yapılacak belgelerin yasada belirtilen nitelikte olması gerekir. Bu itibarla bilirkişi raporlarının yeterli inceleme mahsulü olarak düzenlendiklerini kabul etmek mümkün değildir. Ve şimdi rahatlama ve rulet oynama zamanı! İyi şanslar ve büyük kazançlar!

Bu nedenle ve yukarıda açıklandığı üzere davacının kredi sözleşmesinin tanzim tarihinden önceki bu tarihe yakın medar-ı tatbik imzaları araştırılıp belgelerin asılları dayanak yapılmak suretiyle yeniden imza incelemesi yaptırılarak alınacak bilirkişi raporu doğrultusunda bir sonuca varılmak gerekirken önceki medar-ı tatbik imzalar üzerinde incelemeyi içermeyen ve bu hali itibariyle de hükme dayanak yapılmaları isabetli olmayan bilirkişi raporuna göre karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 28.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.