YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.01.2019 Esas: 2016/2219 Karar: 2019/179

İpotek Akdinde Taşınmazın Borçlunun Bankadan Kullandığı Diğer Kredilerinde Teminatı Olduğu Yönündeki Kayıt, Yanıltıcı Mahiyette Olduğundan Tüketici Olan Borçlu Açısından Yazılmamış Sayılması Gereken Bir Kayıttır.

Özet:

Şikayet, sıra cetvelindeki sıraya ilişkindir. Bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerine konulan ipoteğin konut finansmanı kredisinin teminatı olduğu tartışmasızdır. İpotek akdinde taşınmazın borçlunun bankadan kullandığı diğer kredilerin de teminatı olduğu yönündeki kayıt, yanıltıcı mahiyette olduğundan tüketici olan borçlu açısından yazılmamış sayılması gereken bir kayıttır.

MAHKEMESİ :… Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayet davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Şikayetçi vekili, … 1. … Müdürlüğünün 2014/7934 Esas sayılı takip dosyasından tanzim edilen 06.04.2015 tarihli sıra cetvelinde 1. sırada yer alan şikayetçi ipoteğinin kapsamına şikayetçinin doğmuş tüm alacaklarının dahil olduğunu ve sıra cetvelinin bu husus dikkate alınarak tanzim edilmesi gerektiğini ileri sürerek cetvelin iptalini talep ve şikayet etmiştir.

Şikayet olunan vekili, şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, hacizli taşınmaz üzerinde şikayetçi tarafından tesis edilen 127.500,00 TL bedelli limit ipoteği bulunduğu, bu ipoteğin konut finansmanı, tüketici kredileri ve her türlü krediler nedeniyle doğmuş ve doğacak tüm borçların teminatını teşkil ettiği, satış tarihi itibariyle alacaklı bankanın 71.974,74 TL alacağının bulunduğu, bu alacak dışında 30.236,57 TL taksitli ticari krediden kaynaklanan alacağının da mevcut olduğu, ipotek limiti kapsamında kalan bu alacak nedeni ile satış bedelinden artan 13.372,38 TL’nin şikayetçiye ödenmesinin gerektiği belirtilerek şikayetin kabulü ile sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.

Kararı, şikayet olunan vekili temyiz etmiştir.

Şikayet, sıra cetvelindeki sıraya ilişkindir.

Bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerine konulan ipoteğin konut finansmanı kredisinin teminatı olduğu tartışmasızdır. İpotek akdinde taşınmazın borçlunun bankadan kullandığı diğer kredilerin de teminatı olduğu yönündeki kayıt, yanıltıcı mahiyette olduğundan tüketici olan borçlu açısından yazılmamış sayılması gereken bir kayıttır.

Somut olayda mahkemece, bedeli paylaşıma konu taşınmaz üzerine konulan ipotek bedeli dışında, borçlunun şikayetçi bankadan kullandığı diğer kredilerin ipotek kapsamında sayılması ve bu şekilde davanın kabulü doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet olunan vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayet olunan yararına BOZULMASINA, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.01.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.