YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.02.2019 Esas: 2015/33768 Karar: 2019/4977

İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi – İşverenin Başka Bir İşçisine Sataşma

Özet:

İş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedilip feshedilmediği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Dinlenen tanık beyanlarından ve dosya içeriğinden davacının davalı iş yerinde birlikte çalıştığı iş arkadaşı bayan B. I.ya servise geç kalması nedeniyle ” neden her gün servise geç geliyorsun, patronlara özel dosya mı hazırlıyorsun ” diyerek sataştığı anlaşılmaktadır. Davacının bu eylemi işverenin başka bir işçisine sataşması olup, davacının iş akdinin işveren tarafından buna dayalı olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/ II – d maddesi uyarınca haklı olarak feshedildiği sonucuna ulaşıldığından Mahkemece ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü bozmayı gerektirmiştir.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin 20/05/2011- 17/06/2013 tarihleri arasında aseton ve naftalin bölümlerinde üretim ve paketleme işinde çalıştığını, iş akdinin herhangi bir sebep gösterilmeksizin davalı işveren tarafından feshedildiğini, herhangi bir sebep sunulmadığından kesin olmamakla birlikte aynı gün işyeri servisine sürekli geç kalan ve bu nedenle servisin de geç hareket etmesine neden olan bir personeli uyarmış olduğu ve personelin bu uyarıyı işveren vekillerine farklı yansıtmış olabileceğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram, genel tatil ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının davalı işyerinde 13/09/2011 – 21/06/2013 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin 15/06/2013 tarihinde serviste bulunan iş arkadaşı bayan B. I.ya ve şirket yöneticilerine sataşıp hakaret ve küfürler etmesi ve 17/06/2013 tarihinde yaşanan darp olayı sebebiyle 4857 sayılı Yasa’nın 25/II maddesi gereğince haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatları ile ulusal bayram, genel tatil ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline hükmedilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-İş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedilip feshedilmediği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin II’nci bendinin (d) fıkrasına göre, işçinin işverene veya ailesine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya işçinin işverene veya aile üyelerinden birine sataşması haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır. Böyle durumlarda işçi, Anayasanın 25 ve 26’ncı maddesi ile güvence altına alınmış düşünceyi açıklama özgürlüğüne dayanamaz. Buna karşılık işçinin bu ağırlıkta olmayan işveren aleyhine sarfettiği sözler çalışma düzenini bozacak nitelikte ise geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Sadece işverene karşı değil, işveren temsilcisine karşı yöneltilen ve haklı feshi gerektirecek ağırlıkta olmayan aleyhe sözler geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Bunun gibi, işçinin, işveren veya aile üyelerinden olmamakla birlikte, işverenin yakını olan veya işverenin yakın ilişkide bulunduğu veya başka bir işte ortağı olan kişilere hakaret ve sövgüde bulunması, bu kişilere asılsız bildirim ve isnatlar yapması özellikle işverenin şahsının önemli olduğu küçük işletmeler bakımından bu durum iş sözleşmesinin feshi için geçerli neden oluşturacaktır. İşçinin, işverenin başka bir işçisine sataşması 25/II, d hükmü uyarınca haklı fesih nedeni sayılmıştır. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir (Dairemizin 26.05.2008 gün ve 2007/37481 Esas, 2008/12505 Karar sayılı ilamı).

Somut uyuşmazlıkta, davacı iş akdinin haksız sona erdirildiğini iddia etmiş, davalı işveren, davacı işçinin, iş arkadaşı bayan B. I.a ve şirket yöneticilerine sataşıp hakaret etmesi nedenine dayalı haklı fesih savunmasında bulunmuştur.

Mahkemece, “…dosyada mevcut … Asliye Ceza Mahkemesi’nin … Esas 2015/46 Karar nolu ilamında basit yaralama, hakaret, tehdit suçunda olay tarihinin 17/06/2013 olarak belirtildiği, duruşmada dinlenen tanık beyanlarına göre ve 01/10/2014 tarihli oturumda dinlenen davalı … bayan B. I.ın beyanına göre davacının servise geç gelen bayan B. I.ya neden her gün servise geç geldiğini, patronlara özel dosya mı hazırladığını sorduğunu, bayan B. I.’nın işverene söylemesi üzerine davacının iş aktinin davalı işveren tarafından işyeri çalışanı bayan B. I. ile bu şekilde konuşması gerekçesi ile feshedildikten sonra davacının iş çıkışı bayan B. I.a saldırdığı, davalı işveren tarafından feshe gerekçe olarak gösterilen olayın davacının iş aktinin feshedilmesinden sonra gerçekleştiği, davacının işyeri servisine geç gelen bayan B. I. a ” neden her gün servise geç geliyorsun, patronlara özel dosya mı hazırlıyorsun, sıcak kahve söyle ” şeklindeki sözlerinin ise davacının iş aktinin haklı nedenle sona erdirilmesini gerektirecek nitelik ve ağırlıkta bulunmadığı…” gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı talepleri kabul edilmiş ise de, varılan sonuç dosya kapsamına uygun değildir.

Dinlenen tanık beyanlarından ve dosya içeriğinden davacının davalı iş yerinde birlikte çalıştığı iş arkadaşı bayan B. I.ya servise geç kalması nedeniyle ” neden her gün servise geç geliyorsun, patronlara özel dosya mı hazırlıyorsun ” diyerek sataştığı anlaşılmaktadır.

Davacının bu eylemi işverenin başka bir işçisine sataşması olup, davacının iş akdinin işveren tarafından buna dayalı olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/ II – d maddesi uyarınca haklı olarak feshedildiği sonucuna ulaşıldığından Mahkemece ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 28/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.