YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.09.2017 Esas: 2017/36310 Karar: 2017/19753

İş Güvencesi Hükümlerinin Uygulanması Yönünden İşçi Sayısı Tespit Edilirken İşverenin Aynı İş Kolunda Birden Fazla İşyeri Varsa Bu İşyerlerindeki Toplam Çalışan Sayısı Dikkate Alınmalıdır.

Özet:

Dava, feshin geçersizliği ve işe iadeye karar verilmesi, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ve diğer hakların belirlenmesi talebine ilişkindir. Uyuşmazlık, fesih tarihi itibariyle işverence 30 veya daha fazla işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve dolayısıyla davacının iş güvencesi kapsamında kalıp kalmadığı noktasında toplanmaktadır. İş güvencesi hükümlerinin uygulanması yönünden işçi sayısı tespit edilirken işverenin aynı iş kolunda birden fazla işyeri varsa bu işyerlerindeki toplam çalışan sayısı dikkate alınmalıdır. Bu durumda, davacının çalıştığı işyerinin hangi iş kolunda faaliyet gösterdiği tespit edilmeli, daha sonra davalının aynı iş kolunda çalışan işçilerinin toplam sayısı araştırılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir. 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y    K A R A R I

A)Davacı İsteminin Özeti:

Davacı işçi, iş sözleşmesinin haklı ve geçerli bir sebep olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.

B)Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ….. Ltd. Şti., davacının işten çıkarılması konusunda şirketin hiç bir müdahalesinin olmadığını ve asıl işveren olan idare tarafından işten çıkarıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı Bakanlık, yıllık performans değerlendirmesi sonucunda davacının liderlik belgesinin iptal edildiğini ve buna göre Gençlik Hizmetleri … yazısına istinaden yüklenici tarafından işten çıkartıldığını, feshin geçerli sebebe dayandığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C)Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece; davacının iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte davalı alt işveren işyerinde otuzdan az işçi çalıştığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

D)Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

E)Gerekçe:

Taraflar arasında fesih tarihi itibariyle işverence otuz veya daha fazla işçi çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve dolayısıyla davacının iş güvencesi kapsamında kalıp kalmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesidir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasına göre iş güvencesi hükümlerinden yararlanmak için otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerinde çalışmak gerekir. Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre işverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İşçi sayısına ilişkin bu hüküm nispi emredici olduğundan, daha az işçi sayısını öngören sözleşme hükümleri geçerli kabul edilmektedir.

Otuz işçi sayısının belirlenmesinde fesih bildiriminin işçiye ulaştığı tarih itibariyle belirli-belirsiz süreli, tam-kısmi süreli, daimi-mevsimlik sözleşmelerle çalışan tüm işçiler dikkate alınır.

Somut olayda; davalı işveren işyerinde gençlik lideri olarak çalışmış olan davacının iş sözleşmesi, gençlik lideri belgesinin iptal edilmesi üzerine asıl işverenin talimatı doğrultusunda alt işverence feshedilmiştir.

Mahkemece, fesih tarihi itibariyle davalı alt işveren işyerinde otuzdan az işçi çalışıyor olması sebebi ile davanın reddine karar verilmişse de; davalı alt işverene ait … genelindeki tüm işyerlerinde aynı işkolunda çalışan işçi sayısının tespiti için dairemizce yapılan geri çevirme üzerine de kurum tarafından bildirilen işyerlerinin tamamının davacının çalıştığı işyeri ile aynı işkolunda olup olmadığı tespit edilememiştir.

Belirtilen sebeple; mahkemece öncelikle davacının çalıştığı işyerinin hangi işkolunda faaliyet gösterdiği açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde tespit edilmeli; ardından davalı alt işverenin fesih tarihi itibari ile … genelindeki aynı işkolunda faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan işçi sayısı belirlenerek, işçi sayısının otuzun üzerinde olduğunun anlaşılması halinde işin esasına girilerek feshin haklı veya geçerli sebebe dayanıp dayanmadığı hususunda inceleme yapılmalı, aksi halde şimdiki gibi davanın reddine karar verilmelidir. Eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F)Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 28.09.2017 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.