YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.10.2004 Esas: 2004 / 8598 Karar: 2004 / 8493

İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat Hesabında Ceza Dosyasındaki Raporlar Esas Alınamaz; İş Göremezlik Oranı Usulünce Saptanmalıdır.

Özet:

İş kazası sonucu oluşan maluliyet nedeniyle açılan tazminat davalarında, iş göremezlik oranı tazminat miktarını doğrudan etkiler. İş göremezlik (maluliyet) oranının 506 SK’nın öngördüğü prosedür çerçevesinde saptanması gerekir. Ceza dosyasındaki raporlar esas alınarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Z.A. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR

Dava, iş kazası sonucu beden tamlığı bozulan işçilerin duymuş olduğu acı ve üzüntünün giderilmesi (manevi tazminat) istemine ilişkindir.

Davacıların 04.03.2001 tarihinde iş kazası geçirdiği uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, sürekli iş göremezlik oranının belirlenmesi noktasında toplanmaktadır. Mahkemece, ceza dosyasında bulunan ve davacıların sürekli iş göremezlik (maluliyet) oranını göstermeyip, sadece yaralanmaların kaç gün iş ve güçlerine engel olacağını belirten SSK Konya-Ereğli Hastanesi Baştabipliği’nin 22.03.2001 ve 11.04.2001 tarihli raporları esas alınarak tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.

Gerçekten, bu tür uyuşmazlıklarda, sigortalıda oluşan sürekli iş göremezlik (maluliyet) oranının, tazminatın miktarını doğrudan etkilediği söz götürmez. Bu durumda, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 506 Sayılı Yasanın 19. maddesi gereğince tespit edilen sürekli iş göremezlik oranını gösteren belgeler getirtilerek ve gerektiğinde 506 Sayılı Yasanın 109. maddesinin öngördüğü prosedür çerçevesinde işçide oluşan meslekte kazanma güç kayıp oranının açıkça saptanması gerekmektedir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 14.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.