YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 15.12.2016 Esas: 2015 / 20621 Karar: 2016 / 15126

İş Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Tazminat – Zararlandırıcı Sigorta Olayına İlişkin Maddi Zarar Hesabında “Gerçek Ücret” Esas Alınmalıdır.

Özet:

Dava, iş kazası sonucu maluliyet nedeniyle sigortalının ve eşinin maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir. Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının maddi zarar hesabında, gerçek ücret esas alınmalıdır. İmzalı ücret bordrosuna yansıyan ücretin gerçek ücret olup olmadığı araştırılmalı, sigortalının yaptığı iş, yaşı, kıdemi belirtilmek suretiyle emsal işçinin alabileceği günlük net ücreti ilgili meslek odalarından sorulmalı, davacı sigortalının durumuna en uygun ücret tespit edilerek maddi zararı hesaplanmalıdır.

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere, temyiz kapsam ve nedenlerine göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava, zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının ve eşinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece 104.112,59 TL maddi tazminat ile davacı için 40.000,00 TL, eşi için ise 20.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz oranıyla birlikte davalılardan müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerin incelenmesinden, davacı sigortalının sıva ustası olduğu, sigortalının imzasını taşıyan ücret bordrolarının bulunduğu, bu bordroların asgari ücret düzeyinden düzenlendiği, davacı sigortalının maddi zararının hesaplanmasında …………-İş Sendikası’ndan emsal ücret araştırmasının yapıldığı, mahkemece hükme esas alınan hesap raporunda bu araştırma sonucu tespit edilen miktarlara itibar edildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık maddi zararın belirlenmesi noktasında toplanmaktadır. Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının maddi zararının hesabında, gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Her ne kadar işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordroları mevcut ise de nitelikli ve tecrübeli bir işçinin, yaptığı işin özelliğine göre asgari ücret üzerinden ücret alması, hayatın olağan akışına aykırıdır.

Bu durumun belirlenmesi halinde, işveren tarafından asgari ücret üzerinden düzenlenen belgelerin aksinin kanıtlanamayacağı düşünülemez. Bu durumda imzalı ücret bordrosuna yansıyan ücret haricinde sigortalıya ödeme yapılıp yapılmadığının araştırılarak ve sigortalının yaptığı iş, yaşı, kıdemi belirtilmek suretiyle emsal işçinin alabileceği günlük net ücreti ilgili meslek odası,… İl Müdürlüğü’nden sormak, buralardan gelecek neticelere göre davacı sigortalının durumuna en uygun ücreti belirleyerek maddi zararını yeniden hesaplatmak, usuli kazanılmış hakları da gözeterek oluşacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir.

O halde, davalılar vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlere yükletilmesine, 15.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.