YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 12.10.2004 Esas: 2004 / 7811 Karar: 2004 / 8395

İş Kazası Sonucu Maluliyete Dayalı Maddi Tazminat İşçinin Olay Tarihindeki Bakiye Ömrüne Göre Elde Edeceği Kazançlar Toplamına Göre Belirlenmelidir.

Özet:

Dava, iş kazası sonucu maluliyete dayalı maddi tazminat talebine ilişkindir. Bu nevi maddi tazminat hesabında işçinin olay tarihindeki bakiye ömrüne göre aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazanç toplamları esas alınmalıdır. 60 yaşa kadar aktif dönem, sonraki dönem ise pasif dönemdir. Aktif ve pasif dönemi kapsayacak şekilde rapor alınmadan yazılı şekilde karar tesisi hatalıdır.

Davacı, iş kazası sonucu malüliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi N.M. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR

1- Zararlandırıcı olaya maruz kalan işçi, olay günü, davalıya ait inşaat işyerinde, mala ile sıva kalıntılarını temizlediği sırada geri geri giderken 2,5 metre yükseklikten düşerek, % 17 oranında meslekte kazanma gücünü yitirmiştir.

Maddi tazminat miktarının, işçinin olay tarihindeki bakiye ömrü esas alınarak aktif ve pasif dönemde elde edeceği kazançlar toplamından oluştuğu açıktır. Başka bir anlatımla, işçinin günlük net geliri tespit edilerek, bilinen dönemdeki kazancı mevcut veriler nazara alınarak, iskontolama ve artırma işlemi yapılmadan hesaplanacağı; bilinmeyen dönemdeki kazancın ise, yıllık olarak % 10 artırılıp, % 10 iskontoya tabi tutulacağı, 60 yaşına kadar (aktif) dönemde, 60 yaşından sonra da bakiye ömrüne kadar (pasif) dönemde elde edeceği kazançların ortalama yöntemine başvurulmadan her yıl için ayrı ayrı hesaplanacağı Yargıtay’ın oturmuş ve yerleşmiş görüşlerindendir.

Mahkemenin açıklanan zarar ve tazminatın hesaplanması yönteminde, işçinin yaşı ve oluşan meslekte kazanma gücü kayıp oranına göre ileride çalışıp yaşlılık aylığına hak kazanması üstün olasılık içinde bulunduğu, bu nedenle zarar hesabına pasif dönemde elde edeceği kazançların dahil edilmediği gerekçesine dayalı hesap bilirkişi raporunu esas alarak yazılı şekilde karar vermesi isabetsizdir.

2- Ayrıca, olayın oluş şekline, müterafık kusur oranlarına, husule gelen elem ve ızdırabın derecesine, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, paranın alım gücüne, özellikle 26.06.1966 gün ve 1966/7-7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının içeriğine ve öngördüğü koşulların somut olayda gerçekleşme biçimine, hak ve nesafet kurallarına göre hükmedilen manevi tazminatın az olduğu da açıkça belli olmaktadır.

Mahkemece yapılacak iş, aktif ve pasif dönemi kapsayacak şekilde hesap raporu aldırmak, alınan raporları, dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirerek, sonucuna göre karar vermek ve yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda manevi tazminat tayin etmekten ibarettir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.