YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 19.12.2017 Esas: 2016/9646 Karar: 2017/10803

İş Kazası – Tedavi Giderleri

Özet :

Tedavi masrafları için işçinin ilk başvuracağı merci Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. İşveren, ancak Kurum tarafından karşılanmamış olan SUT’u aşan zorunlu tedavi giderlerinden kusuru oranında sorumludur.

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminat ile tedavi giderinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.

YARGITAY  KARARI

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemi ile tedavi giderinin davalıdan tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, maddi tazminat talebinin kabulüne, tedavi giderine ilişkin talep ile manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davaya konu iş kazasının 02.04.2010 tarihinde meydana geldiği, davacı sigortalının % 6,2 oranında sürekli iş göremezliğe uğradığı, davacının tedavi giderlerine ilişkin 02.04.2010 tarihli 5.500,00 TL ve 06.04.2010 tarihli 700,00 TL tutarında fatura ibraz ettiği anlaşılmaktadır.

506 sayılı Yasa ve 5510 sayılı Yasada, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolunun getiriliş amaç ve nedeni, sigortalıların belirtilen türde bir zararla karşılaşmaları halinde onları doğrudan koruma altına alma ve kendilerine yardım yapacak kuruluşu belirlemektir. Şu halde, iş kazası nedeniyle sigortalının başvuracağı ilk merci kendisini bu yönde güvenceye alan Kurum ve onun sağlık kuruluşlarıdır. İş veren ancak Kurum tarafından karşılanmamış SUT’u aşan zorunlu tedavi giderlerinden sorumlu tutulabilir.

Yapılacak iş, yukarıda belirtilen makbuzların hangi kalemlere dair olduğunun araştırılması, her bir kalemin içeriğinin ve bedelinin ayrıntılı dökümünün ilgili hastaneden getirtilerek, davacıya uygulanan tedavilerin SUT kapsamında zorunlu tedavi giderlerinden olup olmadığı ve söz konusu tedavilerin SUT’u aşan miktarının bulunup bulunmadığı hususunda alanında uzman bir bilirkişiden rapor almak ve bulunduğunun anlaşılması halinde belirlenecek bu miktar bakımından davalı kusuru oranında tedavi gideri talebinin kabulüne, bulunmadığının anlaşılması halinde tedavi gideri talebinin reddine karar vermekten ibarettir.

O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davacıya yükletilmesine, 19.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.