YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 17.03.2005 Esas: 2004 / 11329 Karar: 2005 / 2840

İş Kazası Yönünden Bir Yerin İşyerine Bağlı Yer Sayılabilmesi İçin İşyeri İle Faydalı Bir Bütünlük Oluşturması Gerekir.

Özet:

Davacı, eşinin ölümüyle sonuçlanan olayın iş kazası olduğunun tespiti ile aksi yöndeki kurum işleminin iptalini talep etmiştir. Gemide garson olarak çalışan sigortalı, beton platformdan denize girerek boğulmuştur. Bir yerin işyerine bağlı sayılabilmesi için işyeri ile faydalı bütünlük oluşturması gerekir. Somut olayda, sigortalının işyeri ile ölüm olayının meydana geldiği beton platform arasında böyle bir bütünlükten söz edilemez. Bu durumda dava konusu olayı iş kazası olarak değerlendirme olanağı bulunmamaktadır.

Davacı, murisi eşi A’nın 22.07.2001 tarihinde çalışması sırasında ölümüyle sonuçlanan olayın iş kazası olduğunun tespiti ile aksine olan kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, bozmaya uyarak ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi T.Ö. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Davanın yasal dayanağı olan 506 Sayılı Kanunun 5. maddesinde sigortalıların işlerini yaptıkları yerler “işyeri” olarak tanımlandıktan sonra, işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentilerin ve araçların da işyerinden sayılacağı açıklanmıştır. İnceleme konusu davada çözümlenmesi gereken husus, kazanın meydana geldiği yerin, kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında açıklanan “işyeri sayılan yer veya eklenti” kapsamına girip girmediğidir.

Dosya içerisinde yer alan bilgi ve belgelerden, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın istemi doğrultusunda Karadeniz Teknik Üniversitesi’nce Samsun 2. Dolgu Alanı Peyzaj Planlaması ve Kapalı Fuar Alanı / Otel / Hipermarket / Yönetici Binaları Mimari Projeleri adı altında proje hazırlandığı, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olup sosyal amaçlı restoran ve kafeterya olarak işletilmek üzere davalı S. İnş. Tic. Ltd. Şti.’ne kiralanan Yalova yolcu gemisinin, anılan proje kapsamında yerleştirildiği, davalı şirketin proje kapsamındaki diğer alanlarda faaliyeti olmadığı gibi bu alanları kullanma hakkının da bulunmadığı, bu gemide garson olarak çalışan sigortalının gemiden ayrılarak kuş uçuşu olarak 70 metre, yürüme mesafesi olarak da 120 metre uzaklıkta bulunan, proje kapsamında yer alan, halka açık ve Kabotaj Bayramı kutlamalarının yapıldığı beton platformdan denize girip boğulduğu anlaşılmaktadır.

Bir yerin işyerine bağlı bir yer sayılması için işin ve o işle güdülen amacın daha iyi bir biçimde gerçekleşmesi konusunda sözü edilen yerin işyeri ile faydalı bir bütünlük oluşturması gerekir. Somut olayda, sigortalının işyeri olan gemi ile denize girilip ölüm olayının gerçekleştiği beton platform arasında böyle bir bütünlükten söz edilemeyeceği gibi, anılan yerin eklenti olarak kabulü de olanaksızdır. Bu nedenle dava konusu olayın iş kazası olarak tanımlanamayacağı gözetilmeden, mahkemece yanılgılı değerlendirme sonucu davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine, 17.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.