YARGITAY 21.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.09.2004 Esas: 2004 / 6900 Karar: 2004 / 7750

İş Kazası- Zararlandırıcı Sigorta Olayına Dayalı Tazminat Hesabında Hüküm Tarihine En Yakın Asgari Ücretin Esas Alınması Zorunludur.

Özet:

Davacı, iş kazasına dayalı maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının tazminat hesabında, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan asgari ücretin esas alınması gerekir. Yerel mahkemece bu hususlar nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

Davacı, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi N.M. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR

Dava, iş kazası sonucu eşini kaybeden hak sahibinin uğradığı maddi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, bakiye zararın tazmini için açılan işbu davanın kabulüne karar verilmiş ise de bu sonuç usul ve yasaya uygun bulunmamıştır.

Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının tazminatının hesabında hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan asgari ücretin esas alınması zorunludur. Öte yandan asgari ücret kamu düzenine yönelik olduğundan, hakim bu hususu re’sen nazara almakla yükümlüdür. Oysa mahkemece kesinleşen dosyada esas alınan hesap raporundaki davacı yönünden ek dava konusu yapılan miktardan tahsisler indirilmek suretiyle hüküm kurulmuştur. Yapılacak iş, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan asgari ücretteki artış miktarı nazara alınarak yeniden hak sahiplerinin tazminatını belirlemek ve belirlenen bu zarardan 4447 Sayılı Yasanın ek 38. maddesi gereğince hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan verilere göre hesaplanarak kurumca bildirilen peşin sermaye değeri indirilmek ve önceki kararı davacı temyiz etmediğinden kesinleşen dosyadaki hesap raporunda belirlenen ve ek dava konusu yapılan miktarı geçmemek üzere karar vermekten ibarettir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 28.09.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.