YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.10.2004 Esas: 2004 / 6482 Karar: 2004 / 9286

İş Kazasına Dayalı Kurum Rücu Alacağı İçin İşveren Aleyhine Açılacak Davalar On Yıllık Zamanaşımına Tabidir.

Özet:

Davacı SSK, iş kazası sonucu ölen sigortalı işçinin hak sahiplerine yapılan harcamalar nedeniyle uğradığı zararın tazminini talep etmiştir. Davacının 506 SK’nın 26. maddesi uyarınca işveren aleyhine açtığı rücu davaları on yıllık zamanaşımına tabidir. Zamanaşımının başlangıcı faile ve zarara ıttıla tarihidir. Zarara ıttıla, gelirler yönünden gelirlerin onay tarihi; masraflar yönünden ise her bir masrafın sarf ve ödeme tarihidir.

Davacı, iş kazasında vefat eden sigortalı işçinin hak sahiplerine yapılan harcamalar üzerine uğranılan kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde S.S. İ. Yapı San. Kooperatifi açısından isteğin reddine, diğer davalılar açısından isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davacı ve davalılardan B. Bina İnşaat Proje Araştırma San. A.Ş ile S. avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi A.B. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre davacının temyiz itirazlarının reddi gerekir.

Davalıların temyizine gelince;

506 Sayılı Yasanın 26/1’inci maddesi gereğince işveren aleyhine açılan davalar 10 yıllık zamanaşımına tabi olup zamanaşımının başlangıcı faile ve zarara ıttıla tarihidir. Zarara ıttıla gelirler yönünden gelirlerin onay tarihi, masraflar yönünden ise her bir masrafın sarf ve ödeme tarihidir. Dava 28.02.2001 yılında açıldığına göre 28.02.1991 yılından önce onaylanan gelirlere ilişkin istek zamanaşımına uğrar. Davada gelir bağlama onay tarihinin 31.05.1990 olduğu anlaşılmakla zamanaşımı def’inde bulunan davalılar B. Bina Proje Araştırma Sanayi A.Ş. ve S. yönünden davanın zamanaşımı yönünden reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine, 14.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.