YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 12.10.2004 Esas: 2004 / 9078 Karar: 2004 / 8864

İş Kazasına Dayalı SSK Rücu Alacağı Sigortalı veya Hak Sahiplerinin Sorumlulardan İsteyebileceği Miktarla Sınırlıdır.

Özet:

Dava, trafik iş kazası nedeniyle ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan gelir ile yapılan harcamalar nedeniyle uğranılan kurum zararının rücuan tahsili talebine ilişkindir. Rücuan tahsil talebinin dayanağı haleflik ilkesidir. Bu nedenle kurumun isteyebileceği rücu alacağı, sigortalının veya hak sahiplerinin tazmin sorumlularından isteyebileceği miktarla sınırlıdır. Başka bir anlatımla, davalı tavan incelemesi yapılmasını talep etmese bile mahkeme re’sen bu incelemeyi yapmalıdır.

Davacı, trafik iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteği hüküm altına almıştır.

Hükmün, davalılardan Hüsniye ve Habib avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi M.Ş. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davanın yasal dayanağı 506 Sayılı Yasanın 26. maddesidir. Anılan madde ise haleflik ilkesine dayanmaktadır. Bu bakımdan kurumun isteyebileceği rücu alacağı, sigortalının veya hak sahiplerinin tazmin sorumlularından isteyebileceği miktarla sınırlıdır. Bu yön 506 Sayılı Yasanın yukarıda sözü edilen maddesi içeriğinden açıkça anlaşılmaktadır. Başka bir anlatımla davalı, tavan incelemesi yapılmasını istemese dahi yasa gereği ve hakkın özüne ilişkin bulunması nedeniyle mahkemece, tazmin sorumlularının ödeyebileceği miktarın (tavanın) belirlenmesinde yasal zorunluluk vardır.

Bu durumda mahkemece yapılacak iş, yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda uzman bilirkişiler aracılığıyla tavan belirlemek ve belirlenen bu tavanı geçmemek üzere, tarafların kusur oranları da nazara alınmak suretiyle bulunacak rücu alacağına hükmetmekten ibarettir.

Mahkemece açıklanan maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmiş bulunması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.