YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.02.2019 Esas: 2015/33183 Karar: 2019/4976

İşçi Kesinleşen Muvazaa Kararı Gereği Baştan İtibaren Davalı İşverenin İşçisi Olsa Da, Sendikaya Üyeliğin İşverene Bildirildiği Tarih Öncesinde Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmasına İmkan Bulunmamaktadır.

Özet:

Davacı işçi kesinleşen muvazaa kararı gereği baştan itibaren davalı işverenin işçisi olsa da, sendikaya üyeliğin işverene bildirildiği 25/02/2013 tarihi öncesinde Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmasına imkan bulunmamaktadır. Davaya konu işçilik alacakları hesabında varsa aynı işyerinde çalışan ve sendika üyesi olmayan emsal işçinin ücreti esas alınmalı, bu şekilde emsal işçi yoksa davacının sendikaya üye olduğu tarihte almakta olduğu ücreti esas alınarak, Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmaya başladığı tarihte yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanmak suretiyle artışlar yapılmalı ve tespit edilen ücretlerine göre davaya konu işçilik alacağı hesaplanmalıdır.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davalı iş verenlikte yüklenici firmalar nezdinde 13/12/2006 tarihinden itibaren çalışan müvekkilinin açma kesme işi yaptığını, muvazaalı asıl işveren alt işveren ilişkisi nedeniyle davacının baştan itibaren davalı Bedaş işçisi sayılması gerektiğini, davacının Toplu İş Sözleşmesinden faydalanmak için başvuruda bulunduğunu, Bedaş kadrosunda olan işçilere sağlanan hakların davacıya da verilmesi gerektiğini ileri sürerek, ilave tediye, ikramiye, Cumartesi çalışma zammı, sosyal yardım alacağı, iş güçlüğü tazminatı, bakım tazminatı ve elektrik yardımı alacağının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının talep ettiği alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının çalıştığı firma veya firmaların asıl işveren konumunda bulunduğunu, davalıya husumet yönetilemeyeceğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın kabulü ile ilave tediye, ikramiye, Cumartesi çalışma zammı, sosyal yardım alacağı, iş güçlüğü tazminatı, bakım tazminatı ve elektrik yardımı alacağının davalıdan tahsiline hükmedilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davaya konu işçilik alacakları hesabında hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının kuruma bildirilen ücreti temel alınarak bu ücrete 01/09/2012 tarihinden TİS zamları uygulanarak ücret tespiti yapılmıştır.

Davacı işçi kesinleşen muvazaa kararı gereği baştan itibaren davalı işverenin işçisi olsa da, sendikaya üyeliğin işverene bildirildiği 25/02/2013 tarihi öncesinde Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmasına imkan bulunmamaktadır. Davaya konu işçilik alacakları hesabında varsa aynı işyerinde çalışan ve sendika üyesi olmayan emsal işçinin ücreti esas alınmalı, bu şekilde emsal işçi yoksa davacının sendikaya üye olduğu tarihte almakta olduğu ücreti esas alınarak, Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmaya başladığı tarihte yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanmak suretiyle artışlar yapılmalı ve tespit edilen ücretlerine göre davaya konu işçilik alacağı hesaplanmalıdır. Yazılı şekilde ücret tespiti esas alınarak hüküm kurulması hatalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 28/02/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.