YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 18.03.2019 Esas: 2015/34634 Karar: 2019/6017

İşçilik Alacakları – Belli Hedeflere Ulaşması Halinde Ödenen Primin İspatı

Özet:

Davacı işçi son 3 ay için primlerinin ödenmediğini öne sürerek bu yönünde istekte bulunmuş mahkemece son 1 yıl içinde yapılan prim ödemelerinin 12 aya bölünmesi suretiyle ortalama prim miktarı belirlenerek son 3 ay için hesaplamaya gidilmiştir. Tanık anlatımlarına göre davacının belli hedeflere ulaşması halinde prime hak kazandığı anlaşılmakla, son 3 ay için davacı işçi tarafından karşılanması gereken hedeflerin sağlanıp sağlanmadığı kanıtlanamadığından primle ilgili talebin reddine karar verilmelidir.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının 09.11.2008-10.05.2014 tarihleri arasında davalı şirkette satış personeli olarak aylık net 1250 TL ücret ve her ay değişkenlik gösteren primler alarak çalıştığını, primlerin aylık ortalama 600 TL olduğunu ,davacının yıllık izinlerinin her yıl 1 haftasını kullandığını geri kalan için imza alındığını, işyerinde 2 vardiya halinde çalışıldığını davacının haftanın 6 günü 9 saati aşkın süre çalıştığını, dini ve milli bayramlarda ve hafta sonlarında aralıksız çalıştırıldığını ,bunların karşılığının ödenmediğini, davacının işçilik alacaklarını talep etmesi üzerine iş verenin davacının ikametinden uzakta Anadolu yakasında olan … şubesine nakledildiğinin söylediği, 09.05.2014 tarihli görevlendirme yazısının dosyada olduğu, davacının gitmek istemeyişi ve yıllık iznini kullanmak istemesi üzerine davacıya muhasebesel baskı yapıldığını, sayımlarda fazla satış yapıldığının gerekçe gösterilerek sözlü olarak iş akdine son verildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı ,fazla mesai, yıllık izin, ulusal bayram genel tatil ücreti, hafta tatili ve prim alacağı taleplerinin olduğu ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davanın belirsiz alacak davası olarak açılamayacağını , zamanaşımı itirazda bulunduklarını , talep sonucunun açıkça belirtilmesi gerektiğini , davacının yıllık izinlerini tam olarak kullandığını buna ilişkin imzalı belgeleri ibraz ettiklerini, 2014 yılı için ise 1 yılı doldurmadığı için hakkı olmadığını, dini bayramlarda izin kullandığını , milli bayramlarda çalışanlara ise daha sonra iznin 2 katı olarak kullandırıldığını, davacının hafta tatilini hafta içi kullandığını ,İşyerinin kurumsal olduğunu ve günlük 8 saati aşan çalışma olmadığını 1 saat ara dinlenme 30 dakika mola verildiğini , işyerinde prim uygulaması olduğunu bu nedenle bazı personelin daha fazla satış yapmak için iş verenin talimatı dışında çalıştıklarını, davacının 2013 yılının tamamında 2014/Ocak ve Şubat ayında satış rakamları ile ilgili firmayı bilgilendirdiğini ancak gerçek satış rakamını belirtmeyip yüksek göstererek prim aldığını ve böylece işvereni zarara soktuğunu bununla ilgili 02.04.2014, 11.03.2013, 17.04.2014, 24.04.2014 tarihlerinde tutanak tutulduğunu ve davacının haksız kazanç elde ettiğini kabul ettiğini , kendisine 2013 ve 2014 yılındaki haksız kazançlarının alacağı primlerden düşeceğinin söylendiğini ve bunu davacının kabul ettiğini ,05.05.2014 tarihinde haksız kazanç nedeni ile yazılı savunma istendiği ancak geri dönüş olmadığını ,İş sözleşmesinde büyükşehir belediye sınırları içinde işçilerin görev yerlerinin değişebileceğinin yazdığı, davacının da daha önce çalıştığı bir şubeye görevlendirilmesinin yapıldığını ancak; kendisinin kabul etmediğini söylemediği tam tersine görevinde olacağını beyan ettiği buna rağmen başlamadığını ,bunun üzerine iş akdinin fesih edildiği savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar süresinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Davacı işçi sabit ücret ve prim usulü ücret ödenmek suretiyle çalıştığından fazla mesai ücretinin zamsız kısmının prim adı altında ödendiği kabul edilmelidir. Hesaplamanın %50 zam kısmına göre yapılması gerekir.

3- Davacı işçi son 3 ay için primlerinin ödenmediğini öne sürerek bu yönünde istekte bulunmuş mahkemece son 1 yıl içinde yapılan prim ödemelerinin 12 aya bölünmesi suretiyle ortalama prim miktarı belirlenerek son 3 ay için hesaplamaya gidilmiştir. Tanık anlatımlarına göre davacının belli hedeflere ulaşması halinde prime hak kazandığı anlaşılmakla, son 3 ay için davacı işçi tarafından karşılanması gereken hedeflerin sağlanıp sağlanmadığı kanıtlanamadığından primle ilgili talebin reddine karar verilmelidir.

4- Davacı işveren tarafından davacının imzasını taşıdığı ileri sürülen yıllık izin belgeleri sunulmuş davacı ise imzaya itiraz etmiştir. Mahkemece imza incelemesine gidilmeksizin kendi gözlemlerine göre imzaların davacının eli ürünü olmadığı kabulü ile sonuca gidilmiştir. İmza inkarı teknik yönden incelenmek suretiyle karar verilmelidir.

F) SONUÇ: 

Temyiz olunan kararın açıklanan sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 18.03.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.