YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 27.02.2019 Esas: 2015/32671 Karar: 2019/4880

İşçilik Alacakları – İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi – Doğruluk Ve Bağlılığa Aykırı Davranışlar – İşverenin Güvenini Kötüye Kullanma

Özet:

Davacı iş akdinin haksız feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren davacının müşterinin nakit ödediği parayı alarak kendi kredi kartıyla ödeme yaptığı için iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. İşçinin işyerine yapılan nakit ödemeyi alıp kendi kredi kartıyla ödeme yapması doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, işverenin güveninin kötüye kullanılmasıdır. Başkalarının da bu şekilde davranması davacının eyleminin niteliğini değiştirmez. Davacı tarafça inkar edilmeyen ve tevilli olarak ikrar edilen bu eylem nedeniyle yapılan fesih haklı olup davacının kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle kabulü hatalıdır.

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili 22.05.2012 harç tarihli dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı şirketin Marmara Forum Alışveriş Merkezindeki Hatemoğlu mağazasında çalışırken iş akdinin tek taraflı olarak feshedildiğini, 04.03.2008-26.08.2011 tarihleri arası net 845 TL ücretle çalıştığını, ek olarak prim aldığını, işyerinde yemek uygulamasının olduğunu, haftanın 6 günü günde ortalama 12 saat çalıştığını ancak fazla mesai ücretinin ödenmediğini, 14 günlük yıllık izin ücreti alacağının ödenmediğini iş akdinin haksız ve geçersiz feshedildiğini beyanla, kıdem tazminatının, ihbar tazminatının, fazla mesai ücretinin, yıllık izin ücretinin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili 21.06.2012 tarihli cevap dilekçesinde özetle; davacının müvekkili şirkette 01.01.2010-26.08.2011 tarihleri arasında çalıştığını, iş akdinin …Noterliğinin 26.08.2011 tarihli 33016 yevmiye no’lu ihtarnamesiyle haklı nedenle feshedildiğini, davacının … adlı bir müşterinin nakit olarak yaptığı alışverişte nakit parayı kendi tasarrufuna aldığını ve alışveriş bedelini kendi kredi kartından ödeyerek kendisine kredi imkanı sağladığını, bu hususun 21.08.2011 tarihinde mağazada yapılan kontrolde tespit edildiğini ve tutanağa geçirildiğini, ayrıca bu alışverişe ilişkin 16.08.2011 tarihli ve 549,90 TL bedelli alışverişi gösterir kredi kartı silibini ve 49,90 TL bedelli alışverişi gösterir slibi ibraz ettiklerini, davacının bu eylemin 4857 sayılı yasanın 25/II-e maddesi kapsamında bağlılık ve doğruluğa uymayan davranışlardan olduğunu, davacının mağaza müdür yardımcısı olarak çalıştığını, son aylık brüt ücretinin 1,337.34 TL olduğunu tüm yasal hak ve alacaklarının Asya Katılım Bankası İkitelli şubesi nezrindeki … no’lu hesaba yasal süresi içinde ödendiğini, haftalık 45 saati aşan çalışmalar karşılığı ücretin düzenli olarak ödendiğini, yıllık izin alacağının olmadığını beyan ederek davanın reddini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verildi.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanunî gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı iş akdinin haksız feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren davacının müşterinin nakit ödediği parayı alarak kendi kredi kartıyla ödeme yaptığı için iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Buna ilişkin tutanak dosyada olup, davacı dava dilekçesinde bu olaydan hiç söz etmemiş cevaba cevap dilekçesinde mevcut vakıa değerlendirildiğinde bu eylemin davacı tarafından tekrarlanmış bir olay olmadığı, gelecekte tekrarlanacağının belirsiz olduğunu işyerine ne şekilde zarar verdiğinin belli olmadığını açıklamış, günlük hayatta da bu tür şeylerin başka işyerlerinde de olduğunu belirtmiştir. … işten çıkarma nedeni olarak nakit parayı alıp kartla işlem yapması gösterildiğini biliyorum ancak biz çalıştığımız tüm yerlerde bunu yapıyoruz şeklinde bir açıklama yapmış. Mahkemece de “fesih nedeninin işyerinde sürekli olarak uygulandığının tanık beyanları ile dosyaya yansıdığı, bu şekilde yüze yakın işlem yapıldığının, bu durumun maaşların 3 ay gecikmesinin nedeni ile uygulandığı ve adeta işyeri uygulaması haline geldiğinin tanıklarca ifade edildiği” gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı kabul edilmişse de bu gerekçe yerinde değildir.

Öncelikle işçinin işyerine yapılan nakit ödemeyi alıp kendi kredi kartıyla ödeme yapması doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, işverenin güveninin kötüye kullanılmasıdır. Başkalarının da bu şekilde davranması davacının eyleminin niteliğini değiştirmez. Davacı tarafça inkar edilmeyen ve tevilli olarak ikrar edilen bu eylem nedeniyle yapılan fesih haklı olup davacının kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle kabulü hatalıdır.

3- Hüküm fıkrasının 4 numaralı bendindeki fazla çalışma açısından kurulan hüküm eksik ve infaza müsait değildir. Fazla mesaiye ilişkin hüküm infaza elverişli şekilde faizi de içerir biçimde kurulmalıdır.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.02.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.