YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 12.12.2018 Esas: 2015/26401 Karar: 2018/23036

İşçilik Alacakları – Organik Bağ – Birlikte Sorumluluk

Özet:

Davacı davalı şirketler arasında organik bağ olduğunu iddia etmektedir. Organik bağ olması halinde birlikte sorumluluğa karar vermek gerekir. Dosya kapsamına göre davalı … şirketi sahibinin diğer davalı … şirketi sahibinin eşi olması, davalı şirketlerin 2012 yılına kadar aynı adreste faaliyet göstermeleri, davalı tanığı Azer’in her iki şirketin mali müşavirliğini yapması ve davalı … şirketi tasfiyeye girdikten sonra şirket yetkilisinin müşterilere gönderdiği faaliyetin artık diğer davalı … şirketinde devam edeceğine dair yazı da dikkate alındığında davalı şirketler arasında organik bağ olduğunun kabulünün ve davacının hüküm altına alınan alacaklarından her iki davalının müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulması gerektiği anlaşılmakla yazılı gerekçe ile davalı … şirketi yönünden verilen husumet nedeniyle davanın reddine ilişkin kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir. 

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı-birleşen dosya davacısı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davalı iş yerinde 2002 yılında bilgi işlem operatörü olarak çalışmaya başladığını, Aralık 2012 ye kadar kesintisiz çalıştığını, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, istifa etmediğini, iş yerinde mesainin 09 – 18 arasında olduğunu, hafta sonları iş durumuna göre fazla çalışma yaptıklarını, net 1.000 TL ücret aldığını iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen dosyada davacı vekili, birleşen dosya davalısı … yapım ve danışmanlık … ile davalı … arasında organik bağ bulunduğunu, … şirketinin sahibinin eşi olduğunu, aralarındaki irtibatı gösteren fatura ve belgeler olduğunu, adreslerinin aynı olduğunu iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı … Telekominikasyon ve Bilgisayar Ltd. Şti. vekili, … yapım ve danışmanlık şirketinin … Telekominikasyon ile arasında hukuki bağ bulunmadığını, davacının 03/03/2005 te çalışmaya başladığını, 31/08/2007 tarihinde ise istifa ederek işten ayrıldığını, 9 ay sonra yeniden şirkete döndüğünü, davacının iş akdinin haksız olarak feshedilmediğini, davacının işe gelmemeye başladığını, şirketin mali durumunun bozularak tasfiye sürecine girdiğini, asgari ücret aldığını, iş akdinin haklı olarak feshedildiğini, davacının kötüniyetli olduğunu savunarak davayı kabul etmediklerini ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Birleşen davada, davalı … Yapım ve Danışmanlık … vekili, müvekkilleri … ile davacı arasında hukuki bağ bulunmadığını, derdestlik itirazında bulunduklarını, davalı şirketlerin faaliyet alanlarının farklı olduğunu, aralarında iş yeri devri bulunmadığını, Ertekin Kesemen’in davalı … şirketinin ortağı ve davalı … ‘in eşi olduğunu, faturaların organik bağı ispata yeterli olmadığını savunarak davayı kabul etmediklerini ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, … aleyhine açılan davanın husumet nedeniyle reddine, diğer davalı yönünden ise davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Davacı davalı şirketler arasında organik bağ olduğunu iddia etmektedir. Organik bağ olması halinde birlikte sorumluluğa karar vermek gerekir. Dosya kapsamına göre davalı … şirketi sahibinin diğer davalı … şirketi sahibinin eşi olması, davalı şirketlerin 2012 yılına kadar aynı adreste faaliyet göstermeleri, davalı tanığı Azer’in her iki şirketin mali müşavirliğini yapması ve davalı … şirketi tasfiyeye girdikten sonra şirket yetkilisinin müşterilere gönderdiği faaliyetin artık diğer davalı … şirketinde devam edeceğine dair yazı da dikkate alındığında davalı şirketler arasında organik bağ olduğunun kabulünün ve davacının hüküm altına alınan alacaklarından her iki davalının müşterek ve müteselsilen sorumlu tutulması gerektiği anlaşılmakla yazılı gerekçe ile davalı … şirketi yönünden verilen husumet nedeniyle davanın reddine ilişkin kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12/12/2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi.