YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 05.12.2018 Esas: 2015/28601 Karar: 2018/22428

İşçilik Alacakları – Şua İzni Alacağı – Yıllık İzin Ücreti

Özet:

Şua izni yıllık izinden ayrı olarak yılda dört hafta dinlenme hakkı olup, yıllık izin ücreti gibi hesaplanmalıdır. Şua izni hesabının iki kat olarak yapılması yasaya uygun değildir. Şua izni alacağı bakımından son ücret üzerinden ve bir katı olarak hesaplama yapılması için kararın bozulması gerekmiştir.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : ALACAK 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili özetle; davacının davalı şirkete ait hastanede …Radyoloji Teknikeri olarak çalıştığını, çalışma koşullarının düzeltilmesi için yazılı ve sözlü olarak işyerine başvurduğunu, davacının röntgen çekim odasından başka dinleneceği ve istirahat edeceği oda ve teknisyen odası bulunmadığını, ücretinin bir bölümünün elden bir bölümünün bankadan ödendiğini, mesai ücretlerinin ödenmediğini iş akdini haklı nedenle feshettiğini, Radyoloji Radyum Ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Tüzük’ün 24. Maddesine göre radyoaktif ışınlarla çalışanlara yıllık izin haklarına ilaveten ayrıca her yıl bir aylık şua her yıl 1 aylık şua izni verilmesi gerektiğini, bu izinlerinin kullandırılmadığını, ücretinin ödenmediğini, Radyoloji Radyum Ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun ek 1 Maddesine göre radyoloji çalışanlarının haftalık çalışma süresinin 35 saat olduğunu, belirterek kıdem tazminatı, fazla çalışma ücret alacağı ve şua izin ücretinin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili davaya cevap vermemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak; iş akdinin davacı işçi tarafından haklı nedenle feshedildiği ve bunun sonucu olarak kıdem tazminatına hak kazandığı sonucuna varılmıştır. İşçinin iş sözleşmesi devam ederken, kıdem ve ihbar tazminatı dışında kalan işçilik haklarının mevcudiyetinin ispat yükü davacıya ait olup, ücretlerinin ödendiği ya da yıllık izinlerinin kullandırıldığının ispat yükü ise işverene aittir. Somut olayda, davacının çalıştığı döneme ait ödenmeyen fazla çalışma ücreti ile şua izin ücretlerinin mevcut olduğu anlaşıldığı gerekçeleriyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı, davalı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanunî gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Hükme esas alınan bilirkişi raporunda şua izni dönem ücreti üzerinden ancak iki kat olarak hesaplanmıştır. Dairemizin uygulamalarına göre şua izni yıllık izinden ayrı olarak yılda dört hafta dinlenme hakkı olup, yıllık izin ücreti gibi hesaplanmalıdır. Şua izni hesabının iki kat olarak yapılması yasaya uygun değildir.

Şua izni alacağı bakımından son ücret üzerinden ve bir katı olarak hesaplama yapılması için kararın bozulması gerekmiştir.

F)Sonuç: 

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.