YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 17.04.2018 Esas: 2017 / 6457 Karar: 2018 / 8931

İşçilik Alacaklarının Tahsili İstemi Kıdem ve İhbar Tazminatı – İş Akdinin Feshi – Eşit İşlem Borcu

Özet:

Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Taraflar arasında iş akdinin davalı işveren tarafından haklı feshedilip edilmediği uyuşmazlık konusudur. Davacının iş sözleşmesi, satışı dolar cinsinden yapılan ve müşteriye 2300 dolar karşılığında verilen ürün bedelinin tahrifat yapılarak 2000 dolara satıldığı ve aradaki farkın davacı yedinde kaldığı gerekçesiyle feshedilmiştir. Ancak davalı tanık anlatımlarından dahi müşteri tarafından verilen ürün bedeli 2300 doların davacı tarafından değil aynı kasada satış yapan ve tanık olarak bildirilmesine rağmen dinlenilmeyen T. isimli işçi tarafından alındığı, davacının satıştan ve düzenlenen makbuzdan bilgisinin bulunmadığı, aynı olay sebebiyle kasiyer T.nin işten çıkarıldığı, ancak ertesi gün tekrar işe alındığının belirtildiği anlaşılmaktadır. Davacının tahrifat yaptığı ve ürün satışında aradaki farkı edindiği somut olarak kanıtlanmadığı gibi müşteriden asıl bedeli alan diğer işçi T.nin tekrar işe alınarak eşit işlem borcuna da aykırı davranıldığı anlaşılmaktadır. Davalı işveren haklı fesih nedenini somut olarak kanıtlayamamış olup, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi isabetsizdir.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, manevi tazminatı ile fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A-) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının 06.06.2012 tarihinde kasa sorumlusu olarak Kemer ilçesinde bulunan davalıya ait işyerinde işe başladığını, daha sonra Side-Manavgat’da bulunan davalıya ait işyerinde sigortalı olarak çalıştığını, 1100,00 TL net aylık ücret aldığını, haftanın altı günü saat 13:00-02:00 mesaisiyle çalıştığını, dini ve resmi bayramlarda da bu şekilde çalıştığını ve haftada bir gün izin kullandığını, fazla mesailerin ücretlerinin ödenmediğini, iş akdinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdemi ihbar tazminatı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, fazla çalışma ücreti, kötüniyet tazminatı ve manevi tazminat istemiştir.

B-) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının iş akdinin feshinin haklı, usul ve yasaya uygun olduğunu, maaşının bordroda görünen tutar olduğunu, genel tatil, dini ve resmi tatillerde yapmış olduğu çalışmasının bordrosuna yansıtılarak kendisine ödendiğini ve fazla mesai yapmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı olduğu, fesih haklılığı sebebiyle manevi tazminat ve kötüniyet tazminatı talep hakkı olmadığı, ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığını ispatlayamadığı, fazla mesai yaptığı tanık beyanları ile ispatlandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D-) Temyiz:

Kararı taraflar temyiz etmiştir.

E-) Gerekçe:

1-) Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-) Taraflar arasında iş akdinin davalı işveren tarafından haklı feshedilip edilmediği uyuşmazlık konusudur.

Somut olayda, davacının iş sözleşmesi satışı dolar cinsinden yapılan ve müşteriye 2300 dolar karşılığında verilen ürün bedelinin tahrifat yapılarak 2000 dolara satıldığı ve aradaki farkın davacı yedinde kaldığı gerekçesiyle feshedilmiştir. Ancak davalı tanık anlatımlarından dahi müşteri tarafından verilen ürün bedeli 2300 doların davacı tarafından değil aynı kasada satış yapan ve tanık olarak bildirilmesine rağmen dinlenilmeyen T. 17.04.2018isimli işçi tarafından alındığı, davacının satıştan ve düzenlenen makbuzdan bilgisinin bulunmadığı, aynı olay sebebiyle kasiyer T.nin işten çıkarıldığı, ancak ertesi gün tekrar işe alındığının belirtildiği anlaşılmaktadır. Davacının tahrifat yaptığı ve ürün satışında aradaki farkı edindiği somut olarak kanıtlanmadığı gibi müşteriden asıl bedeli alan diğer işçi T.nin tekrar işe alınarak eşit işlem borcuna da aykırı davranıldığı anlaşılmaktadır.

Davalı işveren haklı fesih nedenini somut olarak kanıtlayamamıştır. Bu sebeplerle davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istemi halinde ilgiliye iadesine, 17.04.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.