YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 04.02.2019 Esas: 2015/30470 Karar: 2019/2593

İşçinin Mesaisi Arttıkça Prim Alacağının Da Artması Halinde Sadece Zamlı Kısmının Hesaplanması Gerekir.

Özet:

İşçi fazla mesai yapsın yapmasın prim ödemesi var ise bu ek ücrete hak kazanır. Ancak ister gezerek, isterse işyerinde çalışsın işçinin mesaisi arttıkça prim alacağının da artması halinde, bir anlamda yüzde usulü ile çalışması söz konusu olduğundan fazla çalışma ücretinin yüzde usulünde olduğu gibi sadece zamlı kısmının (% 50) hesaplanması gerekir. Öte yandan fazla çalışma hesabında, çalışmanın bulunmadığı izinli ve tatilde geçen süreler dışlanmalıdır.

MAHKEMESİ: İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı taraf, davalının iş akdini haksız olarak feshettiğini, fazla çalışma alacağının da ödenmediğini iddia ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla çalışma alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı taraf, tahsilat merkezinde görev yapan davacının telefon görüşmelerinde banka müşterileri ile nezaketsiz ve kaba konuştuğunu, birçok kez bilinçli olarak telefonu müşterilerinin yüzüne kapattığını, kurumsal olarak kabul edemeyecekleri bu durum karşısında iş akdini haklı nedenle feshettiklerini, ayrıca davacının fazla çalışma yapmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki bilgi ve belgelere, kanunî gerektirici sebeplerde ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Fazla mesai ücreti hesabında, dönem ücretleri hesap tablosunda gösterilmemiş, davalı vekili rapora bu yönden itiraz etmiştir. Rapor bu yönüyle denetime elverişli olmadığından mahkemece ek rapor aldırılarak dönem ücretleri belirtilmek suretiyle hesap raporu tanzim edilmelidir.

3- Fazla çalışma ücretinin hesabı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Fazla mesai kural olarak 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, kanunda yazılı şartlar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. İşçi fazla mesai yapsın yapmasın prim ödemesi var ise bu ek ücrete hak kazanır. Ancak ister gezerek, isterse işyerinde çalışsın işçinin mesaisi arttıkça prim alacağının da artması halinde, bir anlamda yüzde usulü ile çalışması söz konusu olduğundan fazla çalışma ücretinin yüzde usulünde olduğu gibi sadece zamlı kısmının (% 50) hesaplanması gerekir.

Öte yandan fazla çalışma hesabında, çalışmanın bulunmadığı izinli ve tatilde geçen süreler dışlanmalıdır.

Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin tahsilata göre prim aldığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Bu nedenle, fazla çalışma ücretinin zamsız kısmının primlerle karşılandığı kabul edilmeli ve hesaplama %50 zam kısmına göre yapılmalıdır. Yine davacının izinde ve tatilde geçirdiği süreler dışlanmadan sonuca gidilmesi de hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.02.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.