YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.10.2004 Esas: 2004 / 4968 Karar: 2004 / 9280

İşe Giriş Bildirgesi Verilmiş İse Sigortalılığın Tespiti Davası Beş Yıllık Hak Düşürücü Süreye Tabi Değildir.

Özet:

Davacı, dava dilekçesinde belirttiği dönemler arasında zorunlu SSK sigortalısı olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir. Bu nevi davalar, giriş bildirgesinin verilmemesi durumunda beş yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Eldeki davada ise, işe giriş bildirgesi verilmiş olduğundan beş yıllık hak düşürücü sürenin geçtiğinden söz edilemez.

Davacı, 10.04.1975 – 31.12.1975 tarihleri arası zorunlu SSK sigortalısı olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir.

Hükmün, davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi A.B. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dava, davalılara ait işyerinde 10.04.1975 – 31.12.1975 tarihleri arasında hizmet akdine dayalı olarak geçen kuruma kayıt ve tescil edilmeyen sigortalı hizmetlerinin tespiti istemine ilişkindir. Bu yönü ile davanın yasal dayanağı belirgin olarak 506 Sayılı Yasanın 79/8. maddesidir. Anılan maddede yönetmelikle tespit edilen belgeler işveren tarafından verilmeyen sigortalılar çalıştıkları hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde dava açacakları hükmü öngörülmüştür. Maddede belirtildiği üzere yönetmelikle tespit edilen, belgelerin (işe giriş bildirgesi) verilmesi durumunda 5 yıllık hak düşürücü süreden bahsedilemeyeceği açık-seçiktir. Somut olayda davacı ile ilgili olarak 03.11.1975 tarihinde işe giriş bildirgesinin verildiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca 5 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiğinden söz edilemeyeceği ortadadır.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması usule ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine, 14/10/2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.