YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 05.11.2018 Esas: 2018/9291 Karar: 2018/19546

İşe İade – 30 İşçi Şartı – Şirketler Arasında Organik Bağ

Özet :

Mahkemece bozma ilamına uyulmakla, bozma ilamının gereği yapılmalı, davalı şirket ile davacı vekilinin 20/10/2015 tarihli dilekçesinde ismi geçen şirketler arasında organik bağ olup olmadığı araştırılarak, 30 işçi şartının gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilmelidir.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 08.05.2014 tarihinden itibaren güzellik uzmanı olarak çalışmakta iken haksız ve hukuk dışı bir takım iddialarla işten çıkartıldığını, işverenin müvekkilini hamile olduğu için işten çıkartmak istediğini ancak böyle bir gerekçe ile işten çıkartması açıkça hukuka aykırı olacağı için soyut ve hukuk dışı bir takım iddialar üretilerek iş akdinin sonlandırıldığını iddia ederek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının iş akdinin fesih tarihi itibarı ile müvekkili şirket çalışanlarının sayısının 29 kişi olduğunu, bu sebeple davanın reddi gerektiğini, davacının yetkisi dahilinde yapılan satışlara ilişkin yanıltıcı raporlar düzenlemekte olduğunun tespit edildiğini, bunun üzerine defaten sözlü olarak uyarılmasına karşın bu durumun devam ettiğini ve savunmasının alındığını, davacının raporlarındaki yanıltıcı bilgiler konusunda çalışmakta olduğu bir kısım eczanelerin tutmuş olduğu tutanaklar olduğunu, davacının tüm uyarılara rağmen benzer davranışlarını devam ettirmesi ve çalışırken kendisinden beklenen asgari özeni göstermemesi nedeniyle işten çıkartıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yargılama Süreci ve Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının cilt bakım uzmanı olup eczanelere ürün satışı yaptığı, iş sözleşmesinin satış raporlarında meydana gelen farklılıklar nedeniyle fesih edildiği, satış raporlarındaki farklılıkların davacının eczanelere yapmış olduğu ürün satışlarını bu doğrultuda işverene raporlamasına rağmen, eczane tarafından müşteriye yapılan satış ve müşterinin ürünü tekrar eczaneye iade etmesinden kaynaklandığı, bu duruma davacının yapabileceği bir müdahalenin mümkün olmadığı, davacının kasten veya kötü niyetli bir işleminin bulunmadığı, işverenlikçe bu durumun yani raporlardaki farklılığın tamamen müşteri tarafından ürünün eczaneye iade edilmesinden kaynaklandığının anlaşılması gerektiği, bu şekilde davalı işverenlikçe yapılan feshin geçerli veya haklı bir fesih olarak kabulünün mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiş ve Dairemizce bozulmuştur. Bozma ilamında özetle, SGK kayıtlarına göre davalı işyerinde fesih tarihi itibariyle 29 işçinin çalıştığı ancak davacının 20.10.2015 havale tarihli dilekçesi ile 6 şirket ismi belirterek, bu şirketlerin davalı şirket ile aynı adreste, aynı işkolunda ve aynı grup bünyesinde faaliyet gösterdiğini ve dolayısıyla aralarında organik bağ olduğunu, ayrıca bazı çalışanların SGK kaydı olan şirket dışındaki diğer grup şirketinde de çalıştırıldığını, bu nedenle 30 işçi sayısı bakımından bu işyerlerinin çalışanlarının da sayıya dahil edilmesi gerektiğini iddia ettiği, bu nedenle organik bağ araştırılarak, 30 işçi şartının gerçekleşip gerçekleşmediğinin elde edilecek sonuca göre değerlendirilmesi gerekirken, eksik araştırma ile davalı işyerinde çalışan sayısının 30 işçiden fazla olduğu kabul edilerek karar verilmesinin hatalı olduğu belirtilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyulmuş, bozmadan sonra yapılan yargılama sonucunda fesih tarihi itibarı ile davalı işyerinde çalışan işçi sayısının 30 kişiden az olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı yasal süresi içinde davacı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe

Yerel mahkemenin davanın kabulü ile feshin geçersizliği ve davacının işe iadesine yönelik ilk kararı, 30 işçi şartının gerçekleşip gerçekleşmediğinin davacının organik bağ iddiası doğrultusunda araştırılması gerektiği gerekçesiyle Dairemizce bozulmuştur.

Bozma sonrasında yerel mahkemece 08/02/2018 tarihli ilk oturumda alınan ara kararla Yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verilmiş, bozma doğrultusunda davacının 20/10/2015 tarihli dilekçesinde bahsi geçen şirketlerin ticaret sicil ve SGK kayıtları celp edilmiştir. Ancak yerel mahkeme davalı şirketin ticaret sicil kayıtlarını celp etmediği gibi, organik bağ iddiasını sadece davacı vekilinin 20/10/2015 tarihli dilekçesinde bahsi geçen şirketler açısından değerlendirmiştir.

Mahkemece davalı şirkete ait ticaret sicil kayıtları da getirtilerek, davalı şirketin davacı vekilinin 20/10/2015 tarihli dilekçesinde gösterdiği şirketlerle organik bağı olup olmadığının değerlendirilmesi gerekirken, davalı şirket yönünden bir araştırma yapılmadan sadece 20/10/2015 tarihli dilekçe de ismi geçen dava dışı şirketlerin kendi aralarında organik bağ olup olmadığının değerlendirilmesi hatalıdır.

Mahkemece bozma ilamına uyulmakla, bozma ilamının gereği yapılmalı, davalı şirket ile davacı vekilinin 20/10/2015 tarihli dilekçesinde ismi geçen şirketler arasında organik bağ olup olmadığı araştırılarak, 30 işçi şartının gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilmelidir.

Davacının dosyaya kartvizitini sunduğu ve taraf tanık beyanlarında da ismi geçen … Kozmetik Ürünleri Tic. Ltd. Şti. ile davalı şirket arasında organik bağ olup olmadığı hususu ise özellikle incelenmelidir.

Bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmeden karar verilmesi isabetsizdir.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05/11/2018 tarihinde oy birliği ile karar verildi.