YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 10.12.2018 Esas: 2018/4071 Karar: 2018/22818

İşe İade – İşçinin Sürekli Sağlık Raporu Alması – İş Barışının Bozulması – Geçerli Nedenle Fesih

Özet:

Davacının sürekli rapor almasının işverenin işçinin iş görme ediminden faydalanamamasına ve iş barışının bozulmasına yol açacağı açık olup kaldı ki raporlarda belirtilen sağlık sorunlarının doğru olmadığı, davacının rapor almasının asıl sebebinin ailevi sorunları olduğu kendi savunmasından anlaşıldığına göre, davalı vekilinin feshin geçerli nedene dayandığına yönelik temyiz başvurusunun kabulü ile Bölge Adliye Mahkemesi ile İlk Derece Mahkemesinin kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

MAHKEMESİ : …BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 29. HUKUK DAİRESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
…Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.

…Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A)Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirkette 2012 yılından beri çalıştığını, sağlık sorunları nedeniyle rapor almak zorunda kaldığını, ancak davalı tarafın müvekkilinin rapor alması sebebiyle iş sözleşmesini haksız olarak feshettiğini belirterek davacının işe iadesini istemiştir.

B)Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının son 1 yıl içinde 49 gün rapor aldığını, davacının verdiği savunmada ise ailevi nedenlerle rapor aldığını beyan ettiğini, bu sebeple davacının sağlık sorunları nedeniyle değil özel sebeplerle rapor aldığının kendi kabulünde olduğunu, davacının sürekli olarak rapor almasının iş barışını bozması nedeniyle iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

C)İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk Derece Mahkemesince, davacının rapor alması ile işlerin aksamadığına yönelik tanık anlatımları hükme esas alınarak iş akdinin feshinin geçersizliğinin tespiti ile işten yoksun kalmaya ilişkin ücret ve işe başlatmama tazminatının tespitine karar verilmiştir.

D)İstinaf başvurusu : 

İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

E)İstinaf Sebepleri:

Davalı vekili istinaf başvurusunda; feshin geçerli nedene dayandığını, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve davanın reddi gerektiğini belirtmiştir.

F)Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti : 

Bölge Adliye Mahkemesince, davacının kıdemi ve sürekli rapor aldığı iddiasının işi aksattığına dair yeterli delil sunulamaması birlikte değerlendirildiğinde ilk derece mahkemesinin feshin geçersizliği ile işe iadeye yönelik kararında isabetsizlik olmadığı gerekçesi ile istinaf davasının esastan reddine karar verilmiştir.

G)Temyiz başvurusu : 

Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı davalı vekili tarafından süresinde temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

H) Gerekçe:

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu’nun 25.maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen nedenler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir.

İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.

İş Kanunu’nun gerekçesinde hangi hallerin işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek kabilinden sayılmış olup bunlardan biri de sık sık hastalanarak rapor almadır. Sık sık rapor alma halinde, işveren aralıklı da olsa işçinin iş görme ediminden faydalanamayacaktır. Sık sık hastalanan ve rapor alan işçinin, bu nedenle devamsızlığının işyerinde olumsuzluklara yol açacağı açık bir olgudur. İş Kanunu’nun gerekçesinde sık sık hastalanmanın yeterlilikten kaynaklanan neden olarak örnek kabilinden sayılması, işyerinde olumsuzluklara yol açtığının kabul edilmesindendir.

İşveren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18/3. f maddesi uyarınca aynı kanunun 25/I.b maddesi uyarınca önele ilaveten altı haftalık bekleme süresi içinde işçinin iş sözleşmesini feshedemez. Ancak işçinin aralıklı olmak üzere sık sık rapor alması bu kapsama girmez. Sık sık rapor alması durumunda toplam raporlu olduğu süre, bekleme süresi içinde kalsa bile, sık sık rapor alması işyerinde olumsuzluklara yol açmış ise, işçinin iş sözleşmesi bildirimli veya süreli olarak feshedilebilir. Bu durumda fesih geçerli nedene dayanmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta; davacının son 1 yıl içinde parça parça toplam 49 gün rapor aldığı, davalı işverenin davacı raporlu olduğu için … Noterliği’nin 17.03.2016 tarih ve 06840 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile sürekli rapor alması nedeniyle davacıdan savunma talep ettiği, davacının 21.03.2016 tarihli savunmasında “Ailevi sorunlarım olduğundan dolayı psikolojim bozuldu ve işime adapte olamadım.” şeklinde beyanda bulunduğu, bu şekilde raporlarda belirtilen kan basıncının yüksek olması, nezle, baş ağrısı gibi sağlık sorunlarının doğru olmadığı gibi 2016 yılı Mart ayının ilk yarısında 7 gün raporlu olduğu için savunması alınan davacının, savunma verdikten sonra 2 gün daha rapor alarak toplam 9 gün rapor aldığı, davalı işverenin 25.03.2016 tarihli fesih ihbarı ile son 1 yıllık çalışmasında toplam 49 gün rapor alması, savunmasının da yeterli görülmemesi sebebiyle tazminatlarını ödeyerek iş sözleşmesini geçerli nedenle feshettiğini davacıya bildirdiği anlaşılmaktadır.

Davacının sürekli rapor almasının işverenin işçinin iş görme ediminden faydalanamamasına ve iş barışının bozulmasına yol açacağı açık olup kaldı ki raporlarda belirtilen sağlık sorunlarının doğru olmadığı, davacının rapor almasının asıl sebebinin ailevi sorunları olduğu kendi savunmasından anlaşıldığına göre, davalı vekilinin feshin geçerli nedene dayandığına yönelik temyiz başvurusunun kabulü ile Bölge Adliye Mahkemesi ile İlk Derece Mahkemesinin kararlarının bozularak ortadan kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

Dairemizce 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/3. maddesi uyarınca aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiştir.

Hüküm: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Bölge Adliye Mahkemesi ile İlk Derece Mahkemesinin kararlarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- Davanın REDDİNE,

3-Alınması gereken 35,90 TL. karar- ilam harcından davacının yatırdığı 29.20 TL. peşin harcın mahsubu ile bakiye 6,70 TL. karar- ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 250,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.180,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

Kesin olarak 10.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.