YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 10.12.2018 Esas: 2015/28635 Karar: 2018/22801

İşe İade Sonrasında İşçinin Farklı Bir Adresteki İşyerine Davet Edilmesi – İşe Davetin Samimi Ve Geçerli Olmaması

Özet:

Davacı işçi feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini talep etmiş, bu yönde kesinleşen karar üzerine yasal süre içinde işe başlamak için başvuruda bulunmuştur. Davalı işveren farklı bir adresteki iş yeri için davette bulunmuş, bu şekilde mahkeme kararını yerine getirmemiştir. Davalı işveren tarafından işe başlatılmayan işçiye kıdem tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ödenmesi gerekir. Yine işe başlatmama tazminatının tahsiline dair karar verilmelidir.

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının davalı iş yerinde 03.04.2002-31.12.2010 tarihleri arasında depo elemanı olarak çalıştığı maaşının 1020 TL. olduğu, bunun yanı sıra prim ve asgari geçim indirimi aldığı, servis ve yemek hizmeti olduğunu, brüt ücretinin 1.716,61 TL. olduğu ancak bu rakamın içinde asgari geçim indirimi, yemek ve yol ücretinin olmadığı, davalı iş verenin davacının işe haksız şekilde son verdiği davacının … İş Mahkemesinin 2011/143 Esas sayılı dosyası ile işe iade davası açtığını ve davanın kabul edildiği ve Yargıtayca onandığı, davacının davalıya ihtar çekerek işe dönmek istediğini beyan ettiği, davalı işverenin kabul ettiği ve …’e taşındığı ve orada işe başlamasını istediği, ancak davacının daha önce davalının Küçükköyde bulunan iş yerinde çalıştığını yeni teklif edilen yerin uzak olduğunu bunun esaslı iş değişikliği olduğu, samimi bir davet olmadığını beyan ettiği, bunun üzerine davalının davacıya karşı işe başlatmama, boşta geçen süre, kıdem tazminatı farkı ve sosyal haklarının ödemediğinden … İcra Müdürlüğünün 2012/18355 Esas sayılı dosyası ile takip yapıldığı ve davalı tarafından itiraz edildiği, Yargıtay kararları doğrultusunda davacının tazminatlarının hesaplanırken emsal işçinin işinin ve ücretinin esas alınması gerektiğini, bu esaslar dahilinde hizmet süresine 4 ay eklenerek hesaplama yapılmasını ve itirazın iptali ile %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep ve dava etmiştir.

B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının samimi olarak işe davet edildiği, işe iade davası devam ederken, davalı iş verenin iş yerini …’e taşıdığı, bunun yönetim hakkına dayalı olarak alınan bir karar olduğunu, ancak davacının işinde yada maaşında bir değişiklik yapılmadığını, davacının iş koşullarında değişiklik iddiasında olup davet edilen işe başlamadığını ve iş akdini feshettiğini, bu durumda talep edeceği tek tazminatın kıdem tazminatı olabileceğini, davacının işten ayrılırken kendisine 12.759,79 TL. kıdem, 2.894,19 TL. ihbar tazminatı ödendiğini, bunun takas edilmesi halinde davacının kendilerinde alacağı kalmadığını savunarak; davanın reddi ile %40’dan az olmayan icra inkar tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının çalıştığı lojistik ve depo bölümünün iş başvuru tarihinden evvel taşındığı, davalı işverenin de davacıyı …-Arnavutköy adresindeki işe davet ettiği, davacının daha önce çalıştığı Küçükköy adresi ile işverence davet yapılan … arasında mesafe ve işverence servis sağlandığı yönündeki beyanlar karşısında davet edilen yeni iş yerinin işçi bakımından esaslı iş değişikliği olduğu ve bunun işveren feshi niteliğinde olduğunun kabulü ile davacının kıdem tazminatına hak kazandığı, davacının süresinde başvurmasından dolayı boşta geçen süreye hak kazandığı ancak; davacı işçinin aleyhine yapılan iş değişikliğini kabul etmediği, 4857 sayılı Yasa’nın 22. md prosedüre uyulmadığı bu nedenle davacının işe başlatmama talep koşullarının oluşmadığı, davacının yaptığı noterlik masraflarının da yargılama giderine dahil edilip haklılık oranına göre karar verilebileceği gerekçesi ile itirazın iptaline, kıdem tazminatı, boşta geçen süre, noterlik masraflarının kabulüne, işe başlatmama tazminatının ve alacağın varlığı yargılamayı gerektirdiğinden icra inkar tazminatının reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Karar süresinde taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Davacı işçi feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini talep etmiş, bu yönde kesinleşen karar üzerine yasal süre içinde işe başlamak için başvuruda bulunmuştur. Davalı işveren farklı bir adresteki iş yeri için davette bulunmuş, bu şekilde mahkeme kararını yerine getirmemiştir. Davalı işveren tarafından işe başlatılmayan işçiye kıdem tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ödenmesi gerekir. Yine işe başlatmama tazminatının tahsiline dair karar verilmelidir. Mahkemece kıdem tazminatı farkı ile boşta geçen süre ücretinin tahsiline karar verildiği halde işe başlatmama tazminatı talebinin reddi hatalı olup kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.

F)SONUÇ: 

Temyiz olunan kararın açıklanan sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 10/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.