İSTANBUL … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE BİLİRKİŞİ RAPORU

ESAS NO                    : 201./….

DAVACI                    : …………

VEKİLİ                      : Av. ………….

DAVALI                     : ………..

VEKİLİ                      : Av. ……….

KONU                        : Davacı iddia ve davalı savunmaları, toplanan deliller ve dosya içeriği incelenerek, 28.02.2017 tarihli ara karar uyarınca hazırlanan bilirkişi raporudur.

 • İDDİA VE TALEP

Davacı vekili, 19.08.2015 tarihli dava dilekçesi ile özetle; davacının 06.04.2012-31.12.2014 tarihleri arasında davalı işyeri olan tekstil firmasında makine bölümünde çalışanları kontrol ve denetlemek göreviyle tekstil sektöründe ortacı olarak bilinen görevde işini ifa ettiğini, davacının aylık 1.400 TL ücretle çalıştığını, davacının iş akdinin haklı neden gösterilmeden feshedildiğini iddia ederek 250 TL kıdem tazminatı, 250 TL ihbar tazminatı alacağının tahsilini istemiştir.

 • SAVUNMA VE CEVAP

Davalı, savunma ve cevap dilekçesi sunmamıştır.

 • TESPİT OLUNAN HUSUSLAR

Celp ve ibraz olunan belgeler

 1. Dava dilekçesi ekinde, SGK hizmet dökümünün sunulduğu,
 2. Şişli SGM yazı cevabında, hizmet cetvelinin, işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin, işyeri bilgilerinin gönderildiği,
 3. Kuveyt Türk bankası yazı cevabında, davacının hesap hareketlerinin gönderildiği,
 4. İstanbul Erkek Kadın Konfeksiyoncu Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası yazı cevabında, ortacı olarak çalışmış bir kimsenin alabileceği emsal aylık net ücretin asgari ücret olduğunun bildirildiği tespit edilmiştir.

Tanık Beyanları

 1. Davacı tanığı …………., 26.05.2016 tarihli duruşmada “2013 yılından 2015 yılına kadar davacıyla birlikte çalıştığını, 2015 yılında firma kapandığı için işten ayrıldıklarını, kendisini makineci olduğunu, davacının ortacı olduğunu, davacının net 1.400 TL maaş aldığını, yarısını bankadan yarısını elden aldığını, davacının doğum iznine ayrıldığını, doğum iznine ayrıldığı ve o dönemde şirket kapanmak üzere olduğundan dolayı davacının bilgisi olmadan davacıyı işten çıkardıklarını” beyan etmiştir.
 2. Davacı tanığı …………….., 26.05.2016 tarihli duruşmada “2012-2014 yılları arasında davacıyla birlikte çalıştığını, davacının ortacı olduğunu, kendisinin ütü yaptığını, davacının 1.400 TL net maaş aldığını, asgari ücretini bankadan geri kalanını elden aldığını, davacının doğum iznine gittiğini, sonradan şirketin isim değiştirdiğini, davacıyı da haberi olmadan çıkışını yaptıklarını, bu sebepten dolayı iş akdinin sona erdiğini” beyan etmiştir.
 • HİZMET SÜRESİ

Davacı vekili, davacının 06.04.2012-31.12.2014 tarihleri arasında davalı işyeri olan tekstil firmasında makine bölümünde çalışanları kontrol ve denetlemek göreviyle tekstil sektöründe ortacı olarak bilinen görevde işini ifa ettiğini iddia etmiştir.

SGK Hizmet Dökümünden, davacının 06.04.2012-31.12.2014 tarihleri arasında 1171787 işyeri sicil numaralı davalı işyeri çalışanı olarak kuruma bildirildiği tespit edilmiştir.

Bu durumda, nihai değerlendirme ve takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının hizmet süresinin 06.04.2012-31.12.2014 tarihleri arasında 2 yıl 8 ay 29 gün olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

 • ÜCRET

Davacı vekili, davacının aylık 1.400 TL ücretle çalıştığını iddia etmiştir.

İstanbul Erkek Kadın Konfeksiyoncu Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası yazı cevabında, ortacı olarak çalışmış bir kimsenin alabileceği emsal aylık net ücretin asgari ücret olduğunun bildirildiği tespit edilmiştir.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davacı tanığı …………, davacının net 1.400 TL maaş aldığını, yarısını bankadan yarısını elden aldığını

Davacı tanığı …………., davacının 1.400 TL net maaş aldığını, asgari ücretini bankadan geri kalanını elden aldığını beyan etmişlerdir.

Bu durumda, nihai değerlendirme ve takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının yaptığı iş ve emsal ücret araştırması cevapları birlikte değerlendirildiğinde, davacının son ücretinin, asgari ücret olduğu (1.134,00 TL) kanaatine ulaşılmıştır.

 • DEĞERLENDİRME VE HESAPLAMA

Dosya kapsamı tetkik edildiğinde, taraflar arasındaki ihtilafın, davacının iş akdinin ne şekilde feshedildiği, bu doğrultuda davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmayacağı hususlarında olduğu tespit edilmiştir.

Kıdem ve ihbar tazminatı alacağı yönünden:

Davacı vekili, davacının iş akdinin haklı neden gösterilmeden feshedildiğini iddia etmiştir.

Davacının işten ayrılış kodunun 17 (İşyerinin kapanması) olarak seçildiği tespit edilmiştir.

Bu hususta dinlenen tanıklardan;

Davacı tanığı ……………, davacının doğum iznine ayrıldığını, doğum iznine ayrıldığı ve o dönemde şirket kapanmak üzere olduğundan dolayı davacının bilgisi olmadan davacıyı işten çıkardıklarını

Davacı tanığı …………….., davacının doğum iznine gittiğini, sonradan şirketin isim değiştirdiğini, davacıyı da haberi olmadan çıkışını yaptıklarını, bu sebepten dolayı iş akdinin sona erdiğini beyan etmişlerdir.

Bu durumda, davacının iş akdinin haklı nedenle feshedilip feshedilmediği hususunda hukuki değerlendirme ve takdiri Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, ara karar gereği talep doğrultusunda kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanacaktır.

1475 sayılı İş Kanunu madde 14 esaslarına göre davacının toplam hizmet süresi 2 yıl 8 ay 29 gündür. Davacının son brüt ücreti 1.134,00 TL’dir. Fesih tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı: 3.438,22 TL

Brüt Ücret               Toplam
1.134,00 TL x 2 yıl = 2.268,00 TL
1.134,00 TL / 12 ay x 8 ay = 756,00 TL
1.134,00 TL / 365 gün x 29 gün = 90,10 TL
+ ____________
Toplam Brüt = 3.114,10 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 23,64 TL
____________
Net Kıdem Tazminatı Alacağı   = 3.090,46 TL

 Davacının ihbar öneli 6 hafta, ihbar tazminatına esas brüt ücreti 1.134,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Brüt Ücret                     Toplam
1.134,00 TL / 30 gün X 7 gün X 6 hafta = 1.587,60 TL
Gelir Vergisi Kesintisi = 238,14 TL
% 07,59 Damga Vergisi Kesintisi = 12,05 TL
____________
Net İhbar Tazminatı Alacağı   = 1.337,41 TL
 • SONUÇ

Dosyada bulunan delillerin takdir ve değerlendirilmesi Sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacının, dava konusu edilen dava dilekçesindeki talepleri,

  Talep Hesaplanan
Kıdem Tazminatı Alacağı 250,00 TL 3.090,46 TL
İhbar Tazminatı Alacağı 250,00 TL 1.337,41 TL

olarak hesaplanmış olup, Sayın Mahkemeye saygıyla sunarım.11.08.2017

Hesap Bilirkişi

Gökmen Ergür