YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 17.07.2018 Esas: 2018/3848 Karar: 2018/3100

İstinaf Talebi – Tebliğ Tarihi – İcra Takip Talebi Ekinde Sunulan Gerekçeli Karar İle Öğrenme Tarihi

Özet :

İlk derece mahkemesince verilen karar, istinaf talebinde bulunan davacıya 19.02.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olup, istinaf dilekçesinin 12.02.2018 tarihinde ve istinaf süresi başlamadan verildiği görülmektedir. Öğrenme tarihinin istinaf süresinin başlamasına esas teşkil etmesi mümkün olmadığından, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf talebinin süresinde olduğu kabul edilip, istinaf talebinin esası incelenerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir.

Mahkemesi :… Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi

İlk Derece Mahkemesi :… 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY  KARARI

Taraflar arasındaki eser sözleşmesinden kaynaklanan; bakiye iş bedelinin tahsili için yapılan icra takibine itiraz edilmesi nedeniyle, yüklenici davacı tarafından açılmış bulunan icra takibine itirazın iptâli davasında, ilk derece mahkemesince davanın kısmen kabulüne kısmen reddine dair verilen hükmün, davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine, … Bölge Adliye Mahkemesi 7. Dairesince; 6100 sayılı HMK’nın 345/1, 346/1 ve 352 maddeleri gereğince; iki haftalık istinaf süresinin geçirildiği gerekçesiyle, istinaf isteminin süreden reddine dair verilen karar, davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.

6100 sayılı HMK’nın istinaf başvurusu süresini düzenleyen 345. maddesinde: “İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Bu süre ilâmın usulen taraflardan her birine tebliğiyle başlar. İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.” hükmü yer almaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi istinaf talebinin süreden reddine dair kararının gerekçesinde; davacının ilk derece mahkemesi kararını en geç 25.12.2018 tarihinde aldığı, 7. İcra Müdürlüğü’nün 2016/9110 sayılı dosyasına yaptığı 25.12.2018 tarihli talep dilekçesiyle, borçlu şirketin itirazı üzerine ikame ettikleri ve karara çıkan … 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2016/718 Esas, 2017/949 Karar sayılı ilâmını, dilekçe ekinde ibraz ettiklerini ileri sürerek, verilen karar doğrultusunda bilgilerin güncellenerek, yeni dosya hesabı üzerinden takibin devamına karar verilmesini talep ettiği, böylece kararın alındığı 25.12.2018 tarihinden itibaren başlayan sürenin istinaf dilekçesinin verildiği 12.02.2018 tarihinde dolmuş olduğuna dayanmaktadır. Oysa istinaf başvurusunda sürenin başlaması somut olayda öğrenme ile olmayıp tebliğden itibaren gerçekleşir. Dosyadaki tebligat parçasına göre davacı ilk derece mahkemesi kararını 19.02.2018 tarihinde tebellüğ etmiştir. Bu durumda davanın niteliği gereği özel bir süre düzenlemesi olmayıp, tebliğ gerekmesine, tefhimle başlayan bir sürenin de söz konusu olmadığına göre mahkemenin kabulünde isabet bulunmamaktadır.

İlk derece mahkemesince verilen karar, istinaf talebinde bulunan davacıya 19.02.2018 tarihinde tebliğ edilmiş olup, istinaf dilekçesinin 12.02.2018 tarihinde ve istinaf süresi başlamadan verildiği görülmektedir. Öğrenme tarihinin istinaf süresinin başlamasına esas teşkil etmesi mümkün olmadığından, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf talebinin süresinde olduğu kabul edilip, istinaf talebinin esası incelenerek sonucuna uygun bir tarar verilmesi gerekirken hukuki değerlendirmede yanılgıya düşülerek istinaf dilekçesinin reddi doğru olmamış, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, dosyanın kararı veren … Bölge Adliye Mahkemesi 7. Dairesi’ne gönderilmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 17.07.2018 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.