YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 18.12.2018 Esas: 2016/24777 Karar: 2018/23505

İşyeri Devri – İşçilik Alacaklarından Sorumluluk

Özet:

İş hukukunda işyeri devrinin işçilik alacaklarına etkileri üzerinde ayrıca durulmalıdır. İşyeri devri halinde kıdem tazminatı bakımından devreden işveren kendi dönemi ve devir tarihindeki son ücreti ile sınırlı olmak üzere sorumludur. 1475 sayılı Yasanın 14. maddesinin ikinci fıkrasında, devreden işverenin sorumluluğu bakımından bir süre öngörülmediğinden, 4857 sayılı Yasanın 6. maddesinde sözü edilen devreden işveren için öngörülen iki yıllık süre sınırlaması, kıdem tazminatı bakımından söz konusu olmaz. O halde kıdem tazminatı işyeri devri öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanmalı, ancak devreden işveren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve devir tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belirlenmelidir. Feshe bağlı diğer haklar olan ihbar tazminatı ve kullanılmayan izin ücretlerinden son işveren sorumlu olup, devreden işverenin bu işçilik alacaklarından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşyerinin devredildiği tarihe kadar doğmuş bulunan ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden 4857 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca devreden işveren ile devralan işveren müştereken müteselsilen sorumlu olup, devreden açısından bu süre devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlıdır. Devir tarihinden sonraki çalışmalar sebebiyle doğan sözü edilen işçilik alacakları sebebiyle devreden işverenin sorumluluğunun olmadığı açıktır. Bu bakımdan devirden sonraya ait ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücreti gibi işçilik alacaklarından devralan işveren tek başına sorumlu olacaktır. 

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili ile davalılardan … Organ İnş. Tem. Sos. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., … Sos. Hizm. Ltd. Şti., … ve Yönetim A.Ş. ile …Deniz Otobüsleri A.Ş. vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalılardan …Deniz Otobüsleri A.Ş.’ye ait işyerinde diğer davalıların alt işverenliğinde önceleri teknik servis sonrasında ise terminal hizmetlisi olarak çalışırken ücretlerinin gerektiği gibi ödenmemesi üzerine iş sözleşmesini haklı olarak feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile fazla çalışma ve yıllık izin ücreti alacağının tahsilini, istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı … Org. İnş. Tem. Sos. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. ve Peytem Sos. Hizm. Ltd. Şti. vekili, davacının kendilerinde kısa süre çalıştığını daha sonra iş sözleşmesini devrettiklerini, davacı alacaklarından asıl işveren …Deniz Otobüsleri A.Ş.’nin sorumlu olduğunu, savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı …Deniz Otobüsleri A.Ş. vekili, davacının işçilik haklarından yüklenici şirketin sorumlu olduğunu ve müvekkili şirketin işçiye ödenmesi gereken bedelleri yüklenici şirkete ödediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı …. vekili, davacının kıdem tazminatına hak kazanmadığı ve haklı sebep olmadan hizmet akdini feshettiğini, fazla mesai ücretlerinin ve izin ücretlerinin ödenmediğine ilişkin iddiasının doğru olmadığını, davacının 01/08/2011 tarihli muvafakatnamede daha önce çalıştığı Davalı … Org. İnş. Tem. Sos. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. iş yerinde fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve bayram tatili alacağının bulunmadığını beyan ettiği, davacının kendi bünyelerinde yaptığı fazla çalışmaların bordrolara yansıtılarak ödendiğini, alacağı bulunmadığı, savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı … Hizm. A.Ş. ise davaya cevap vermemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, iş sözleşmesinin ücretlerin gerektiği gibi ödenmemesi üzerine davacı tarafça haklı olarak fesh edildiği buna göre davacının kıdem tazminatına hak kazandığı gibi fazla çalışma ve yıllık izin ücreti alacakları da olduğu, davalı …Deniz Otobüsleri A.Ş. nin asıl işveren olarak davalı …Ş’ nin ise son alt işveren olarak davacının tüm alacaklarından sorumlu oldukları, davacının davalı … Hizm. A.Ş.’de çalışması olmadığından bu davalıya yönelik davanın reddi gerektiği, diğer davalı şirketlerin ise devreden işveren olarak kendi dönemlerine göre kıdem tazminatı ile fazla çalışma alacağından sorumlu oldukları gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı ile davalılar … Org. İnş. Tem. Sos. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. ve Peytem Sos. Hizm. Ltd. Şti. vekili, …Deniz Otobüsleri A.Ş. vekili ve Tepe Servis Yönetim A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı ile davalılar … Org. İnş. Tem. Sos. Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. vekili, …Deniz Otobüsleri A.Ş. vekili ve Tepe Servis Yönetim A.Ş. vekilinin tüm, davalı … Sos. Hizm. Ltd. Şirketi vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- İşyeri devrinin iş ilişkisine etkileri ile işçilik alacaklarından sorumluluk bakımından taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

Bu açıklamalar ışığında, iş hukukunda işyeri devrinin işçilik alacaklarına etkileri üzerinde ayrıca durulmalıdır. İşyeri devri halinde kıdem tazminatı bakımından devreden işveren kendi dönemi ve devir tarihindeki son ücreti ile sınırlı olmak üzere sorumludur. 1475 sayılı Yasanın 14. maddesinin ikinci fıkrasında, devreden işverenin sorumluluğu bakımından bir süre öngörülmediğinden, 4857 sayılı Yasanın 6. maddesinde sözü edilen devreden işveren için öngörülen iki yıllık süre sınırlaması, kıdem tazminatı bakımından söz konusu olmaz. O halde kıdem tazminatı işyeri devri öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanmalı, ancak devreden işveren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve devir tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belirlenmelidir.

Feshe bağlı diğer haklar olan ihbar tazminatı ve kullanılmayan izin ücretlerinden son işveren sorumlu olup, devreden işverenin bu işçilik alacaklarından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İşyerinin devredildiği tarihe kadar doğmuş bulunan ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden 4857 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca devreden işveren ile devralan işveren müştereken müteselsilen sorumlu olup, devreden açısından bu süre devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlıdır. Devir tarihinden sonraki çalışmalar sebebiyle doğan sözü edilen işçilik alacakları sebebiyle devreden işverenin sorumluluğunun olmadığı açıktır. Bu bakımdan devirden sonraya ait ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücreti gibi işçilik alacaklarından devralan işveren tek başına sorumlu olacaktır.
Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda devreden işveren Peytem Sos. Hizm. Ltd. Şirketinin kıdem tazminatından sorumluluğu belirlenirken adı geçen davalıdaki çalışma süresi için devir tarihindeki ücretin dikkate alınması gerekirken iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki ücretin dikkate alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 18/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.