YARGITAY 6.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 30.11.2016 Esas: 2016 / 12397 Karar: 2016 / 7118

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye – Halen Faal Bir İşi Bulunan Kişinin Başka Bir İşyerine Zorunlu İhtiyacı Olduğu Kabul Edilemez.

Özet:

Davacı, işyeri ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesine karar verilmesi talebinde bulunmuştur. İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arzetmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Halen faal bir işi bulunan kişinin başka bir işyerine zorunlu ihtiyacı olduğu kabul edilemez. Davacının halen faal bir işinin bulunduğu dosya kapsamı ile sabittir. Bu durumda, ihtiyaç zorunlu ve samimi kabul edilemeyeceğinden, davanın reddine karar verilmelidir.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, işyeri ihtiyacı sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, inşaat mühendislik işi yapacağından bahisle kiralananı işyeri ihtiyacında kullanacağını bildirerek, kiralananın tahliyesini talep etmiştir.

Davalı vekili ise, ihtiyacın gerçek ve samimi olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Davacı tanıkları ise davacının inşaat mühendisi olarak serbest çalıştığını beyan etmişlerdir.

Davacı hakkındaki sosyo ekonomik durum araştırmasından davacının ….. Yapı Denetim Şirketinin ortağı olduğu ve 275 m2 ofisin 2/5 hissesinin kendisi ve eşine ait olduğu anlaşılmaktadır.

İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arzetmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir. Türk Borçlar Kanunu zorunlu ihtiyacı tahliye nedeni olarak kabul etmiştir. Faal bir işi bulunan ve o işi bırakmayan kişinin başka bir iş yerine zorunlu ihtiyacı olduğu kabul edilemez.

Davacının … Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin hissedarı ve münferit imzası ile şirketi temsile yetkili müdürü olup işi bırakmadığı da anlaşılan davacının ihtiyacının zorunlu ve samimi olduğu kabul edilemez. Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK’nın 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 30.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.